DU1714 Raně novověké umění: od Masaccia po Canovu I.

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět seznamuje posluchače s klíčovými postavami umění renesance, baroka a neoklasicismu v průběhu 15. až 19. století a s jeho dynamikou a proměnami. Smyslem studia raně novověkých sakrálních i profánních uměleckých děl je snaha vysvětlit povahu období typického nejen hlubokou náboženskou vírou, ale i hledáním nových světů, potěšení, bohatství, moci a slávy. Cílem kurzu je vysvětlit estetické, historické, sociální a etické souvislosti, hodnoty a význam raně novověké vizuální kultury; představit relevantní analytické postupy a uměleckohistorickou metodologii; umožnit hlubší pochopení způsobů, jakými byla umělecká díla v raném novověku recipována.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- prokázat schopnost analyzovat a interpretovat hlavní výtvarné tendence v evropském umění a vizuální kultuře od 15. do 19. století;
- porozumět tvůrčím souvislostem umělecké tvorby a faktorům ovlivňujícím umělecké tvůrčí postupy a inovace;
- vysvětlit, jak proměny evropského umění a vizuální kultury reflektují klíčové změny ve společnosti;
- prezentovat ústně i písemně své poznatky o raně novověkém umění.
Osnova
 • Renesance
 • Manýrismus
 • Baroko
 • Rokoko
 • Neoklasicismus
 • Romantismus
Literatura
  doporučená literatura
 • Baroko : architektura, sochařství, malířství. Edited by Rolf Toman, Translated by Dagmar Lieblová - Miroslava Naumannová - M. 2., upr. vyd. [Praha]: Slovart, 2007. 500 s. ISBN 9788072097715. info
 • Neoclassicism and romanticism : architecture, sculpture, paiting, drawing. Edited by Rolf Toman, Photo by Markus Bassler. Cologne: Könemann, 2000. 520 s. ISBN 3829015755. info
 • Umění italské renesance :architektura, sochařství, malířství, kresba. Edited by Rolf Toman. 1. čes. vyd. V Praze: Slovart, 1996. 462 s. ISBN 80-85871-94-7. info
  neurčeno
 • Court, cloister & city : the art and culture of central Europe, 1450-1800 (Orig.) : Höfe, Klöster und Städte : Kunst und Kultur in Mitteleuropa, 1450-1800. info
 • Art in theory 1648-1815 : an anthology of changing ideas. Edited by Charles Harrison - Paul Wood - Jason Gaiger. 1st pub. Malden, Ma.: Blackwell Publishing, 2000. xxii, 1220. ISBN 0631200649. info
 • HASKELL, Francis. Patrons and painters : a study in the relations between Italian art and society in the age of the Baroque. Rev. and enlarged ed. New Haven: Yale University Press, 1982. xviii, 474. ISBN 0300025408. info
Výukové metody
přednášky, četba, samostatná práce
Metody hodnocení
esej + ústní zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.