DU1720 Umění současného světa: od Gustava Courbeta po Billa Violu II

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 K31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základní přehledově-systematický bakalářský kurs pro oblast moderního a současného umění v českých zemích, pokrývající časově období od druhé poloviny 19. století do současnosti.

Studenti jsou prostřednictvím přednášek a vlastních, individuálně či skupinově řešených tematických vstupů vedeni ke komplexnímu znalostnímu uchopení dané problematiky.

Cílem je vybudování souvislostního strukturního rámce, na nějž budou moci studenti v navazujícím studiu či vlastním tematizovaném výzkumu a následné práci s prameny aplikovaně navázat.

Důraz je kladen na přehledové uchopení probírané látky, seznámení se základními milníky vývoje výtvarného umění, architektury a užitého umění v našem prostředí ve vytčeném období.

Současně rovněž na schopnost suverénní a jednoznačné vizuální identifikace výrazných uměleckých směrů a autorských tvůrčích poloh, jejich konfrontaci se soudobým vývojem světového umění.
Výstupy z učení
Studenti jsou po absolvování předmětu schopni:

- suverénní orientace ve vývoji malířství, sochařství, architektury a užitého umění od poloviny 19. století do současnosti v českém prostředí
- v návaznosti na kurs "Umění současného světa: od Courbeta po Billa Violu I" i ve vývoji soudobého zahraničního umění a kontextuálního propojení těchto znalostních okruhů
- rychlé orientace v tradiční i aktuální literatuře
- suverénního kontextuálního zařazení a stručné charakterizace výrazných stylových a tvůrčích projevů období
- suverénní vizuální orientace v díle předních osobností českého umění tohoto období
- aktivně ovládají terminologii vážící se k sledované oblasti
Osnova
 • -umění druhé poloviny 19. století v českých zemích
 • -české umění přelomu století
 • -český expresionismus a nástup avantgard
 • -české umění do roku 1918
 • -počátky abstraktního umění u nás
 • -meziválečná tvorba v Československu
 • -hlavní představitelé české fotografie
 • -české sochařství do II. světové války
 • -české umění v období II. světové války
 • -české umění 50. a 60. let 20. století
 • -české umění v období tzv. normalizace
 • -české sochařství druhé poloviny 20. století
 • -české umění po roce 1990
Literatura
  povinná literatura
 • MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury. 4. 1. vyd. V Praze: Idea servis, 2002. 197 s.
 • MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury. 3. vyd. V Praze: Idea servis, 2008. 209 s. ISBN 9788085970616. info
 • BREGANTOVÁ, Polana. Dějiny českého výtvarného umění. Edited by Rostislav Švácha - Marie Platovská. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007. 526 s. ISBN 9788020014896. info
 • ŠVÁCHA, Rostislav a Marie PLATOVSKÁ. Dějiny českého výtvarného umění V 1939/1958. Praha: Acadamea, nakladatelství Akademie věd České republiky, 2005. 525 s. ISBN 80-200-1390-3. info
 • DUFEK, Antonín. Vademecum : moderní umění v Čechách a na Moravě, 1890-1938. Edited by Hana Rousová. Praha: Gallery, 2002. 415 s. ISBN 8086010627. info
 • Dějiny českého výtvarného umění 1780/1890, 3/I - II. 1. vyd. Praha: Academia, 2001. s.470, 407. info
 • ADLEROVÁ, Alena. Dějiny českého výtvarného umění. [D.]Ş4/2, 1890/1938. Vyd. 1. Praha: Academia, 1998. 478 s. : i. ISBN 80-200-0623-0. info
  doporučená literatura
 • Kol. autorů. Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958-1968. České muzeum výtvarných umění 1999.
 • ROUSOVÁ, Hana. Abstrakce : Čechy mezi centry modernity 1918-1950 : nejen o vztazích volného a užitého umění. Vydání první. v Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2015. 220 stran. ISBN 9788087989074. info
 • ROUSOVÁ, Hana, Lenka BYDŽOVSKÁ, Vojtěch LAHODA, Milan PECH, Anna PRAVDOVÁ a Lucie ZADRAŽILOVÁ. Konec avantgardy? : od mnichovské dohody ke komunistickému převratu. Vydání první. V Řevnicích: Arbor vitae, 2011. 337 stran. ISBN 9788087164648. info
 • České moderní a současné umění, 1890-2010 : katalog stálé expozice Sbírky moderního a současného umění a Sbírky umění 19. století Národní galerie v Praze. Edited by Karolína Dolanská. V Praze: Národní galerie, 2010. 182 s. ISBN 9788070353257. info
 • BLAŽÍČKOVÁ-HOROVÁ, Naděžda, Šárka LEUBNEROVÁ a Tomáš SEKYRKA. Umění 19. století v Čechách : 1790-1910 - malířství, sochařství a užité umění : průvodce expozicí. V Praze: Národní galerie, 2009. 191 s. ISBN 9788070354254. info
 • České umění 1938-1989 : programy, kritické texty, dokumenty. Edited by Pavlína Morganová - Jiří Ševčík - Dagmar Svatošová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001. 520 s. ISBN 8020009302. info
 • BLAŽÍČKOVÁ - HOROVÁ, Naděžda. České malířství 19. století. Katalog stálé expozice Sbírky umění 19. století. Klášter sv. Anežky. 1. vyd. Praha: Národní galerie, 1998. s. 343. info
 • Art when time stood still. Edited by Alena Potůčková - Ivan Neumann - Olaf Hanel - Jiří Šetlík. [V Praze]: České muzeum výtvarných umění, 1996. 118 stran. ISBN 8070560509. info
  neurčeno
 • Between the first and second modernity :1985-2012 : catalogue. Edited by Jiří Ševčík - Edith Jeřábková. Vydání první. Praha: Vědecko-výzkumné pracoviště AVU, 2011. 756 stran. ISBN 9788087108291. info
Výukové metody
Studenti jsou s problematikou seznamováni prostřednictvím teoretických přednáškových vstupů a seminárních, individuálně řešených témat. Reflektována a diskutována je vždy aktuální problematika vážící se k výukovému tématu - výstavy, publikace, přednášky, besedy, televizní pořady, umělecké kritiky výstupů z dané oblasti. Sledována je procentuální účast studentů na hodinách, jejich aktivní zapojení v probíraných tématech, aplikace dosud nabytých znalostí. Výstupem je samostatně vypracované komparační téma v podobě seminární práce a referátu, podrobná písemná a ústní zkouška obsahující orientační vizuálně-znalostní test.
Metody hodnocení
Písemná a ústní zkouška obsahující orientační vizuálně-znalostní test.
V ústní části student stylově charakterizuje, autorsky a časově zařadí náhodně zvolené umělecké dílo. Zpracování individuálního či skupinového referátu na zadané téma či seminární práce.
Vyžadována je aktivní účast v diskusích na hodinách a při případných společných návštěvách výstav a institucí, sledování aktuální problematiky v probírané oblasti.
Hodnocena je komplexnost uchopení studované látky, orientace v literatuře a problematice, schopnost zařazení náhodně zvoleného uměleckého díla.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/DU1720