DU1722 Úvod do dějin Architektury

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem tohoto kurzu je přiblížit posluchačům teoretické základy architektury a stavitelství, představit jim způsoby, jak se dívat na architektonická díla, popsat je a interpretovat je. Hlavní formou přednášek je práce s obrazovými příklady na základě systematického hlediska.
Hlavními tématy kurzu jsou: Definování architektonického umění a jeho tvůrce v minulosti i dnes; Základní pojmy a kategorie architektury; Architektonické traktáty; Architektonická „pratica“; Popis, analýza a interpretace architektonického díla.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen
- orientovat se v základních uměleckohistorických otázkách při studiu dějin architektury;
- osvojit si odbornou architektonickou terminologii;
- identifikovat adekvátní způsob, jak se dívat na konkrétní architektonické dílo;
- popsat architektonické dílo.
Osnova
 • Témata:
 • 1. Architektura: klasické definice (Vitruvius/stavitelské řemeslo – Leone B. Alberti/umění - Karl Bötticher/tektonika – Adolf Loos/prostorový půdorys).
 • 2. Architektura jako součást umění: „disegno“ a „idea“ (Vincenzo Scamozzi).
 • 3. Architektura, inženýrství a umění v teoriích 19. a 20. století (tektonika, stereotomnost, prostor, čas).
 • 4. Základní pojmy a kategorie architektury (funkce, prostor, hmota, světlo, barva).
 • 5. Funkce, zadání, architektonická úloha: Burckhardtova „úloha“; intence architektonického díla; decorum – bienséance - convenance.
 • 6. Hmota, tvar: analýza a interpretace formy - princip tektonický, stereotomní, stereotomická iluze; estetika stavebních těles, stereometrie, elementová dispozice; forma a vizuální význam.
 • 7. Prostor: prostorový pocit – prostorové působení – prostorová představa; vnějšek a vnitřek, prostor a místo; metaforické přívlastky k popisu prostoru; analýza prostorových jednotek.
 • 8. Světlo: přirozené a umělé světlo – světelná režie – světlo a prostor.
 • 9. Barva: barva a materiál, Semperův „Prinzip der Bekleidung“; omítka a sgrafito (figurální – architektonická teorie); konstrukce a nástěnná malba.
 • 10. Teoretické traktáty I: dědictví Vitruviovo, teorie pěti řádů; vzorníky, historické obrazy, dogmatické traktáty 16. století, obrazy historické architektury.
 • 11. Teoretické traktáty II: francouzské traktáty 17. století; technické a vědecké publikace; diskuse v 18. století, architekti a inženýři; architektonická teorie a zrod dějin umění.
 • 12. Teoretické traktáty III: teorie a stavitelství moderní doby; od Le Corbusiera k Robertu Venturimu; architektonická teorie v současnosti.
 • 13. Architektonická „pratica“ v antice a středověku: řemeslná praxe, „fabrica“, huť; budování stavby, „sapere“; teoretická demonstrace, solertia (důvtipná znalost).
 • 14. Modelové a kreslené plánování v dějinách: modely v italské renesanci; nový způsob kreslené dokumentace; význam akademií pro rozmach kresleného plánování; model versus kresba v současnosti.
 • 15. Popis a odborná terminologie.
 • 16. Tři základní dimenze analýzy: stavebně – technická; stylově – kritická; semantická.
 • 17. Různé možnosti interpretace architektonického díla: autonomní a heteronomní přístupy v dějinách architektury; struktura a intence díla; možnosti interpretace.
Literatura
  doporučená literatura
 • BLAŽÍČEK, Oldřich J. a Jiří KROPÁČEK. Slovník pojmů z dějin umění : názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1991. 2146 s. ISBN 8020702466. info
 • ŠKABRADA, Jiří. Konstrukce historických staveb. Vyd. 1. Praha: Argo, 2003. 395 s. ISBN 8072035487. info
 • Glossarium artis (Wörterbuch zur Kunst – Dictionnaire des Termes d´Art – Dictionary of Art Terms) I - X.
Výukové metody
Přednášky; domácí práce s e-learningovýn kurzem.
Metody hodnocení
Písemný test + popis architektonického díla.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.