DU2005 Seminář V: Kurátorství, muzejní a galerijní praxe

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 VP
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Seminář bude věnován teorii i praxi kurátorství v muzeu umění i kurátorství výstavního projektu. Posluchači se seznámí s aktuálními otázkami a teoriemi, které se váží k zprostředkování a interpretaci výtvarného umění. Větší část semináře bude věnována praktiku: návštěvy a hodnocení výstav, diskuse o probíhajících výstavních projektech a zejména příprava vlastního projektu. Každý účastník semináře si během prvních dvou měsíců podle zadání připraví vlastní výstavní projekt. Společné diskusi a kritice těchto projektů bude věnován poslední měsíc semestru.

Předmět seznamuje studenty v obecné rovině rovněž s problematikou veřejných, institucionálních sbírek, muzeí a galerií umění v našem rámcově i zahraničním prostředí. Pro jednotlivé návštěvy volíme instituce různé velikosti, právního rámce, počtu zaměstnanců a sbírkových předmětů. Diskutujeme s vedením o minulosti a budoucnosti galerií, sledovaných cílech, formě práce s veřejností i nutnosti zapojení sociálních sítí a elektronických médií. S historiky umění-kurátory- diskutujeme o podobě jejich výstav, metodách přípravy, ohlasu návštěvníků. V neposlední řadě sledujeme zapojení moderních interaktivních technologií do expozic, ptáme se po struktuře návštěvníků, hodnotíme webové a mediálních prezentace institucí.

V rámci přípravy svého vlastního kurátorského projektu jsou posluchači provedeni všemi jeho stadii: formulace myšlenky, anotace, podání žádosti o dotaci či grant, výběr děl, příprava instalace, příprava rozpočtu včetně dopravy, instalačního materiálu, nákladů na propagaci, odborná prezentace projektu včetně písemného výstupu, simulace vernisáže, simulace mediálního ohlasu (prostřednictvím dalších posluchačů).
Výstupy z učení
Student bude po úspěšném absolvování předmětu schopen:
- rychlé orientace v tuzemské sféře muzeí umění a galerií
- dokáží identifikovat legislativní a veřejno-správní rámec fungování jednotlivých institucí
- mají přehled o genezi a struktuře největších veřejných uměleckých sbírek v ČR
- aktivní návštěvou institucí, sledováním jejich odborné činnosti a veřejné prezentace jsou vedeni ke komparativním hodnocením jednotlivých institucí, jejich výstupů a přístupů
- orientují se ve vyhledávacích sbírkových a provenienčních databázích
- mají přehled o významných zahraničních sbírkotvorných institucích a principu jejich fungování
- dokáží aktivně pracovat s relevantními informačními zdroji a literaturou
-dokáží popsat v základních rysech historické proměny oboru kurátorství v euroamerickém kontextu, jeho metody, cíle a paradigmata
-porozumět způsobům kurátorské praxe
-rozumět fungování muzejních institucí a jejich odborným aktivitám
-navrhnout, připravit, vysvětlit a obhájit vlastní výstavní projekt
Osnova
 • - historie geneze veřejných muzeí a galerií v českém prostředí
 • - podstata činnosti muzeí a galerií
 • - legislativní rámec fungování
 • - ministerské, krajské, municipální či soukromé instituce
 • - správa sbírek dle zákona a odborná činnost muzea umění
 • - role historika umění ve sbírkové organizaci jako správce sbírek, kurátora výstav a znalce
 • - práce s veřejností a cíle sbírkotvorné organizace
 • - management muzea umění dle počtu sbírek a zaměstnanců
 • - současné mezinárodní trendy v muzejnictví
 • - role soukromých korporátních sbírek u nás
 • - profesní organizace sdružující galerie a muzea umění
 • - paměťové instituce ve věku virtuální reality: muzea, nové technologie a formy komunikace
 • -příprava vlastních individuálních a skupinových projektů
 • -exkurze, kritika běžících výstavních projektů
Literatura
  povinná literatura
 • Rituál múzea v digitálnom veku. Edited by Mária Bohumelová. Bratislava: Slovenská národná galéria, 2015. 144 stran. ISBN 9788080591908. info
 • Médium kurátor : role kurátora v současném českém umění. Edited by David Korecký. Vyd. 1. Praha: Agite/Fra, 2009. 276 s. ISBN 9788086863344. info
 • KESNER, Ladislav. Muzeum umění v digitální době : vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. Vyd. 1. V Praze: Argo, 2000. 259 s. ISBN 8070351551. info
  doporučená literatura
 • Collecting the new :museums and contemporary art. Edited by Bruce Altshuler. 1 online r. ISBN 9781400849352. info
 • CHROBÁK, Ondřej, Rostislav KORYČÁNEK a Martin VANĚK. Jak se dělá galerie. Illustrated by David Böhm. 1. vydání. V Brně: Moravská galerie, 2016. 61 stran. ISBN 9788070273036. info
  neurčeno
 • FAYET, Roger. Die Logik des Museums : Beiträge zur Museologie. Baden: Hier und Jetzt, 2015. 112 stran. ISBN 9783039193714. info
 • REICHEL, Jana. Kurátor versus pedagog. 2013. info
 • Der Ursprung des Museums : vom Sammeln. Edited by Krzysztof Pomian, Translated by Gustav Roßler. Berlin: Klaus Wagenbach, 1998. 108 s. ISBN 9783803123022. info
 • SCHLERETH, Thomas J. Cultural history and material culture : everyday life, landscapes, museums. Edited by Kenneth L. Ames. 1st pbk. ed. London: University Press of Virginia, 1992. 440 s. ISBN 0813913969. info
 • Das Museum der Zukunft : 43 Beiträge zur Diskussion über die Zukunft des Museums. Edited by Gerhard Bott. Köln: M. DuMont Schauberg, 1970. info
Výukové metody
přednáška, seminární diskuse, exkurze, průběžná aktivní účast, příprava a obhajoba vlastních výstavních projektů
Metody hodnocení
písemný test, prezentace vlastních projektů, hodnocena je aktivní účast, forma zapojení do seminářů a návštěv institucí, důslednost řešení projektů, docházka minimálně 80%
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/DU2005