ETBB108 Péče o kulturní dědictví II

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Petra Mertová, Ph.D. (přednášející), doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (zástupce)
Mgr. et Mgr. Michal Medek (cvičící), doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Radek Bryol (cvičící), doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (zástupce)
PhDr. Václav Michalička, Ph.D. (cvičící), doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Jana Koudelová, Ph.D. (cvičící), doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Lenka Drápalová (přednášející)
Mgr. et Mgr. Eva Chovancová (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 J31
Předpoklady
ETBB107 Péče o kulturní dědictví I
Pro vstup do předmětu je vyžadováno úspěšné ukončení předmětu ETBB 107 Péče o kulturní dědictví I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Péče o kulturní dědictví II. rozvíjí znalosti získané studenty v rámci předmětu Péče o kulturní dědictví I. Předmět si klade za cíl seznámení s dalšími institucemi (veřejné i neziskové),které se vedle muzeí věnují dokumentaci, péči, prezentaci či jiným formám využívání kulturního dědictví. Studenti budou seznámeni se základními principy a pravidly jejich fungování i jejich specifiky.
Výstupy z učení
Na konci druhé řady přednáškového cyklu navazujícího na kurz Péče o kulturní dědictví I. (zaměřený na muzejnictví) se budou studenti schopni orientovat v dalších klíčových oblastech péče o kulturní dědictví uplatňované především v paměťových institucích (archívnictví, památková péče), ve státní správě a samosprávě, nekomerční sféře či dalších aktivitách realizovaných v terénu. Absolventi kurzu budou seznámeni s činnostmi a dovednostmi, které mohou ve své budoucí praxi potřebovat, či po nich budou vyžadovány. Posluchačům budou představeny platné právní předpisy, doporučené metodické postupy a strategické dokumenty pro péči o kulturní dědictví (např. Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu).
Osnova
 • 1. Archívnictví.
 • 2. Památková péče.
 • 3. Péče o kulturní dědictví ve státní správě a samosprávě.
 • 4. Nekomerční sféra.
 • 5. Další aktivity realizované v terénu.
Literatura
  doporučená literatura
 • Constantine Sandis (ed.): Cultural Heritage Ethics: Between Theory and Practice, Open Book Publishers, 2014.
 • Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na období 2016 - 2020. Dostupné na: https://www.mkcr.cz/koncepce-ucinnejsi-pece-o-tradicni-lidovou-kulturu-v-ceske-republiky-na-leta-2016-az-2020-1108.html
 • Michael Falser: Cultural Heritage as Civilizing Mission. From Decay to Recovery. Heidelberg, New York: Springer, 2015.
 • MERTOVÁ, Petra. Mezioborová praktická studia. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 185 stran. ISBN 9788021069893. info
 • DOUŠEK, Roman. Úvod do etnologického výzkumu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 342 s. ISBN 9788021068834. info
 • Metodika identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury v České republice v kontextu koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu na léta 2011-2015. Edited by Jan Blahůšek - Markéta Lukešová. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2011. 219 s. ISBN 9788087261699. info
 • DOLÁK, Jan. Muzeologie na počátku 3. tisíciletí. 2008. info
 • RIEGL, Alois. Moderní památková péče. Edited by Ivan Kruis, Translated by Ivo Hlobil - Tomáš Hlobil. Praha: Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, 2003. 172 s. ISBN 8086234347. info
 • ŠTOURAČOVÁ, Jiřina. Úvod do archivnictví. Brno: MU Brno, 2002. 139 s. ISBN 80-210-2216-7. info
 • HLAVÁČEK, Ivan, Rostislav NOVÝ a Jaroslav KAŠPAR. Vademecum pomocných věd historických. 3. opravené a doplněné vy. Jinočany: H & H, 2002. 544 stran. ISBN 8073190044. info
 • STRÁNSKÝ, Zbyněk. Úvod do studia muzeologie : určeno pro posluchače muzeologie, International Summer School of Museology - ISSOM a zájemce o toto studium. Druhé aktualizované a pods. Brno: Masarykova univerzita pro Letní školu muzeologie UNESCO v Brně, 2000. 169 stran. ISBN 8021012722. info
 • MALÁTEK, Vojtěch a Dušan POLONSKÝ. Metody sociologického výzkumu. Vyd. 1. Karviná: Slezská univerzita, 1998. 92 s. ISBN 8072480154. info
 • HLAVÁČEK, Ivan, Rostislav NOVÝ a Jaroslav KAŠPAR. Vademecum pomocných věd historických. Vyd. 2. dopl. a rozš., v H. Jinočany: H & H, 1994. 448 s. ISBN 808546747X. info
 • KLUSÁČKOVÁ, Hana. Právní úprava péče státu o nemovité kulturní památky (Památková péče o soubory památek lidové architektury). Brno, 1986. 53 listů. info
Výukové metody
Přednáška. Diskuse. Případové studie. Semestrální práce.
Metody hodnocení
Písemná semestrální práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/ETBB108