ETBB134 Interdisciplinární studium současného venkova

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Mgr. Oto Polouček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 J31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz promýšlí možnosti studia venkova v současnosti, přičemž bere v potaz i kontinuitu a vliv minulosti na současný venkov. Nabízí studentům etnologie vhled do studia venkovského prostředí realizovaného různými blízkými i vzdálenějšími disciplínami – soudobými dějinami, sociální antropologií, rurální geografií a sociologií, regionálním rozvojem. Výzkumná témata, perspektivy a teorie těchto vědních disciplín jsou v kurzu kriticky reflektovány ve vztahu k etnologii s tím, že jsou představeny možné inspirace pro etnologické studium života na venkově ale i brána v potaz bílá místa ve studiu venkova (které je možno zaplnit právě etnologickým terénním výzkumem a práci s kvalitativními daty). Důraz je kladen na promýšlení venkovské reality do hloubky a s respektem k časoprostorovým souvislostem vývoje venkovských lokalit. Kurz je primárně zakotven v současnosti, tuto současnost však nelze pojímat bez reflexe kategorií minulosti – kolektivní paměti, identity – které mají vliv na současnost, sociální vazby, vztah ke krajině a tvoří jeden s aspektů udržitelnosti venkova. Proto bude pozornost věnována i studiu soudobých dějin a vývoje venkova v nedávné době (zejména za pozdního socialismu a následné post-socialistické transformace – nelze však ignorovat ani zásadní zásahy jako byla kolektivizace zemědělství, o které však podrobněji pojednávaly předešlé kurzy).
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování kurzu seznámeni se základními principy konceptualizace venkova a venkovského prostoru z perspektivy různých vědních disciplín a budou je schopni promýšlet v kontextu etnologického studia.
Osnova
  • Venkov v interdisciplinární perspektivě
  • Venkov a současná etnologie
  • Venkov jako prostředí etnologického výzkumu (metody, zásadní práce)
  • Venkov nedávné minulosti a proměny venkova – etnologie a soudobé dějiny
  • Rurální sociologie a geografie
  • Teorie udržitelnosti venkova
  • Příklady dobré praxe (a jejich kritické zhodnocení etnologem)
Výukové metody
Přednášky, diskuze, četba literatury
Metody hodnocení
Podmínkou k udělení zápočtu je zpracování průběžného úkolu a účast na závěrečném kolokviu, na kterém budou studenti prezentovat výsledky svých drobných terénních výzkumů. 1) Studenti si zvolí ze seznamu odborný text zabývající se venkovem a kriticky jej zhodnotí perspektivou etnologa. 2) studenti zpracují výzkumnou mikrosondu na zvolené téma. Je možno realizovat drobný terénní výzkum ve vlastním prostředí, případně pracovat na základě dostupných písemných pramenů (lokální tisk, webové prezentace). Výsledky svého výzkumu budou studenti prezentovat na konci kurzu.
Informace učitele
Seznam literatury
Povinná literatura
Bitušíková, Alexandra: Vybrané koncepty výskumu súčasného vidieka: inšpirácie a výzvy pre rurálnu antropológiu. Slovenský národopis 67, 2019, č. 3, s. 259–274. https://doi.org/10.2478/se-2019-0015
Hruška, Vladan: Proměny přístupů ke konceptualizaci venkovského prostoru v rurálních studiích. Sociologický časopis 50, 2014, č. 4, s. 581–601. http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2014.50.4.109
Lehačka, Michal: Microregional hybridity. On the(un)sustainability of the urban/rural dichotomy. Lidé města 19, 2017, č. 2, s. 285–295. https://lidemesta.cuni.cz/LM-454.html

Doporučená literatura
Bernard, Josef – Kostelecký, Tomáš – Mikešová, Renáta – ŠAFR, Jiří – Trlifajová, Lucie – Hurrle, Jakub: Nic se tady neděje...: životní podmínky na periferním venkově. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2018.
Buzalka, Juraj: Post-peasant Memories: Populist or Communist Nostalgia. East European Politics and Societies and Cultures 32, 2018, č. 4, s. 988–1006.
Danglová, Oľga. Vidiek v procese transformácie: výsledky etnografického výskumu jedného západoslovenského regiónu. Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2005.
Frolec, Václav: Horní Věstonice: společenské a kulturní proměny jihomoravské vesnice. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1984. Spisy Univerzity J.E. Purkyně v Brně, Filozofická fakulta. Haukanes, Haldis: Velká dramata – obyčejné životy: postkomunistické zkušenosti českého venkova. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004.
Heřmanová, Eva – Chromý, Pavel: Kulturní regiony a geografie kultury. Kulturní reálie a kultura v regionech Česka. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2009.
Kandert, Josef: Jihomoravský venkov po socialismu: Filipovsko na konci devadesátých let 20. století. Praha: Matfyzpress, 2004.
Kandert, Josef: Každodenní život vesničanů středního Slovenska v šedesátých až osmdesátých letech 20. století. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2004.
Kaplan, Karel: Proměny české společnosti (1948-1960). Část druhá, Venkov. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2012.
Kučerová, Silvie: Proměny územní struktury základního školství v Česku. Praha: Česká geografická společnost, 2012.
Majerová, Věra – Herová, Irena: Český venkov 2008: proměny venkova. Praha: Česká zemědělská univerzita, c2009. (a další sborníky z cyklu Český venkov)
Majerová, Věra: Sociologie venkova a zemědělství. Vyd. 4. V Praze: Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2008.
Musil, Jiří – Müller, Jan: Vnitřní periferie České republiky, sociální soudržnost a sociální vyloučení. Praha: CESES FSV UK, 2006.
Perlín, Radim: Venkov, typologie venkovského prostoru. In: Malý, František – Viktoriová, Barbora: Česká etnoekologie. Praha: Cargo Publishers, 1999, s. 87–104.
Perlín, Radim – Kučera, Zdeněk – Kučerová, Silvie. Typologie venkovského prostoru Česka. Geografie 115, 2010, č. 2, s. 161–187. https://doi.org/10.37040/geografie2010115020161
Petráň, Josef: Dvacáté století v Ouběnicích: soumrak tradičního venkova. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009.
Polouček, Oto: Kontinuity v období „revolučních proměn“ a „soumraku selského stavu“: příspěvek ke studiu života na venkově v socialistickém Československu. Slovenský národopis, 68, 2020, č. 1, s. 29 – 46. https://doi.org/10.2478/se-2020-0002
Skalník, Petr, ed: Sociální antropologie obce Dolní Roveň. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005.
Šťastná, Milada – Vaishar, Antonín, ed: Současný stav a vývojové tendence jihomoravského venkova. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011.
Valeš, Lukáš: Životní příběhy českých zemědělců v éře komunistického režimu a ekonomické a společenské transformace. In: Vaněk, Miroslav a Krátká, Lenka: Příběhy (ne)obyčejných profesí: česká společnost v období tzv. normalizace a transformace. Praha: Karolinum, 2014, s. 461–510.
Válka, Miroslav: Sociokulturní proměny vesnice: moravský venkov na prahu třetího tisíciletí. Brno: Masarykova univerzita, 2011.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za tři roky.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/ETBB134