ETDOPU1 Odborná publikace 1

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. (přednášející)
PhDr. Roman Doušek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Nosková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.
Ústav evropské etnologie – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle předmětu spočívají v publikování či alespoň přijetí odborného textu pro otištění v domácím nebo zahraničním vědeckém časopise, vědeckém sborníku či kolektivní monografii. Téma a titul, v němž má být text uveřejněn, student v předstihu konzultuje se svým školitelem. Podmínkou pro uznání předmětu je uplatnění standardizovaného recenzního řízení u tiskoviny, v níž je plánováno publikování textu. Preferováno je publikování v časopisech vedených v databázích Erih+, Scopus nebo WoS.
Výstupy z učení
Student bude disponovat zkušenostmi s tvorbou odborného textu (vycházejícího z realizovaného výzkumu a analýzy literatury) a jeho uplatněním v rámci oborových i mimooborových publikačních platforem. V souvislosti s uplatněním autorského textu odborného charakteru získá zkušenosti s komunikací s vydavateli a redakcí a seznámí se také s principy fungování recenzního řízení.
Osnova
  • 1. Východiska pro psaní odborného textu.
  • 2. Formulace badatelského problému.
  • 3. Výběr vhodného publikačního titulu a komunikace s vydavatelem/redakcí.
  • 4. Heuristika a pramenný výzkum.
  • 5. Zpracování odborného textu.
  • 6. Reflexe výsledků recenzního řízení pro finální podobu textu.
  • 7. Publikování textu.
Literatura
  • How to Get Published in Anthropology: A Guide for Students and Young Professionals. Jason. E. Miller and Oona Schmid, eds. Lanham: AltaMira Press. 2011.
Výukové metody
Samostatná práce; konzultace.
Metody hodnocení
Zápočet za vydaný či přijatý článek/text.
Informace učitele
Předpokladem pro úspěšné ukončení předmětu je předložení publikovaného textu, příp. potvrzení vydavatele/redakce, že text byl akceptován pro tisk s uvedení předpokládaného termínu vydání, který by neměl překročit 12 měsíců následujících od data, k němuž má být předmět uzavřen.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/ETDOPU1