ETMA103 Pramenné studium a terénní výzkum I

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Eva Chovancová (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Pramenné studium a terénní výzkum představuje pokročilejší praktikum etnologického výzkumu v terénu či v paměťových institucích, a to v návaznosti na individuální či kolektivní výzkumné projekty ÚEE (aktuální vypsaná témata viz "Rozpisy témat").
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu student bude ovládat pokročilejší výzkumné metody etnologie, identifikovat vhodné prameny a provést jejich analýzu, za užití adekvátních metodologických postupů odpovídajících výzkumnému tématu bude schopen realizovat vlastní terénní výzkum.
Osnova
 • Uskutečňuje se po konzultaci s pracovníky ústavu dle jejich oborové specializace, v návaznosti na téma aktuálních výzkumů nebo téma bakalářské práce.
 • 1. Definování výzkumného tématu, volba příslušných metod výzkumu.
 • 2. Identifikace pramenů, výběr respondentů.
 • 3. Studium literatury a podkladových materiálů.
 • 4. Realizace výzkumu, vyhodnocení získaných dat.
 • 5. Zpracování výzkumné zprávy, konzultace k obsahu zprávy.
Literatura
  doporučená literatura
 • DOUŠEK, Roman. Archivní prameny v etnologickém výzkumu I. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 273 s. ISBN 9788021068629. info
 • NOSKOVÁ, Jana. Biografická metoda a metoda orální historie : na příkladu výzkumu každodenního života v socialismu. Vydání první. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha - pracoviště Brno, 2014. 109 stran. ISBN 9788087112847. info
 • Dotazníky České národopisné společnosti. Edited by Daniel Drápala. Vyd. 1. Praha: Česká národopisná společnost, 2014. 163 s. ISBN 9788090527324. info
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana a Lucie UHLÍKOVÁ. Folklor dětí a jeho etnologický výzkum : metodologická příručka. Vydání první. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Praha - pracoviště Brno, 2014. 90 stran. ISBN 9788087112823. info
 • ALTMAN, Karel. Periodický tisk jako zdroj etnologického poznání. Vydání první. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha - pracoviště Brno, 2014. 99 stran. ISBN 9788087112811. info
 • TONCROVÁ, Šárka. Praktická příručka k terénnímu výzkumu obecních a školních kronik. Vyd. 1. Brno: Etnologický ústav AV ČR Praha - pracoviště Brno, 2014. 159 s. ISBN 9788087112854. info
 • TONCROVÁ, Marta a Lucie UHLÍKOVÁ. Terénní výzkum etnokulturních tradic : metodologická příručka. Vyd. 1. Brno: Etnologický ústav AV ČR, Praha - pracoviště Brno, 2014. 80 s. ISBN 9788087112830. info
 • DOUŠEK, Roman. Úvod do etnologického výzkumu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 342 s. ISBN 9788021068834. info
 • DOUŠEK, Roman. Etnologický výzkum tradičního stavitelství. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 141 s. ISBN 9788021062450. info
 • BERÁNKOVÁ, Helena. Lidová kultura v muzeu : sbírky Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013. 219 s. ISBN 9788070284025. info
Výukové metody
Teoretická příprava, práce s prameny, terénní výzkum, čtení.
Metody hodnocení
Písemná zpráva.
Informace učitele
Aktuální vypsaná témata viz "Rozpisy témat". Specifikace semestrální práce: V ohledem na magisterský stupeň studia bude zpráva vykazovat parametry kompaktního odborného textu charakteru vědecké studie vytěžujícího výsledky výzkumu v terénu či paměťových institucích (archivy, muzea, památková péče ad.). Text bude opatřen poznámkovým aparátem (poznámky pod čarou), soupisem literatury, pramenů a respondentů, může obsahovat obrazové či jiné přílohy (popisky viz citační norma ÚEE); citační praxe bude respektovat pravidla stanovená Citační normou ÚEE, která je přístupná na webové stránce Ústavu. Rozsah min. 15 normostran, max. 25 normostran textu (1 NS = 1800 znaků). Semestrální práce je odevzdávána v tištěné podobě ve svázané formě (s možností příloh na vloženém CD či DVD, v tomto případě je nutno vložit do tištěné podoby práce seznam a popisy všech materiálů uložených na nosičích).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/ETMA103