ETMA103 Pramenné studium a terénní výzkum I

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
PhDr. Roman Doušek, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. (cvičící)
PhDr. Mgr. Oto Polouček, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Pramenné studium a terénní výzkum představuje pokročilejší praktikum etnologického výzkumu v terénu či v paměťových institucích, a to v návaznosti na individuální či kolektivní výzkumné projekty ÚEE (aktuální vypsaná témata viz "Rozpisy témat").
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu student bude ovládat pokročilejší výzkumné metody etnologie, identifikovat vhodné prameny a provést jejich analýzu, za užití adekvátních metodologických postupů odpovídajících výzkumnému tématu bude schopen realizovat vlastní terénní výzkum.
Osnova
 • Uskutečňuje se po konzultaci s pracovníky ústavu dle jejich oborové specializace, v návaznosti na téma aktuálních výzkumů nebo téma bakalářské práce.
 • 1. Definování výzkumného tématu, volba příslušných metod výzkumu.
 • 2. Identifikace pramenů, výběr respondentů.
 • 3. Studium literatury a podkladových materiálů.
 • 4. Realizace výzkumu, vyhodnocení získaných dat.
 • 5. Zpracování výzkumné zprávy, konzultace k obsahu zprávy.
Literatura
  doporučená literatura
 • DOUŠEK, Roman. Archivní prameny v etnologickém výzkumu I. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 273 s. ISBN 9788021068629. info
 • NOSKOVÁ, Jana. Biografická metoda a metoda orální historie : na příkladu výzkumu každodenního života v socialismu. Vydání první. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha - pracoviště Brno, 2014. 109 stran. ISBN 9788087112847. info
 • Dotazníky České národopisné společnosti. Edited by Daniel Drápala. Vyd. 1. Praha: Česká národopisná společnost, 2014. 163 s. ISBN 9788090527324. info
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana a Lucie UHLÍKOVÁ. Folklor dětí a jeho etnologický výzkum : metodologická příručka. Vydání první. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Praha - pracoviště Brno, 2014. 90 stran. ISBN 9788087112823. info
 • ALTMAN, Karel. Periodický tisk jako zdroj etnologického poznání. Vydání první. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha - pracoviště Brno, 2014. 99 stran. ISBN 9788087112811. info
 • TONCROVÁ, Šárka. Praktická příručka k terénnímu výzkumu obecních a školních kronik. Vyd. 1. Brno: Etnologický ústav AV ČR Praha - pracoviště Brno, 2014. 159 s. ISBN 9788087112854. info
 • TONCROVÁ, Marta a Lucie UHLÍKOVÁ. Terénní výzkum etnokulturních tradic : metodologická příručka. Vyd. 1. Brno: Etnologický ústav AV ČR, Praha - pracoviště Brno, 2014. 80 s. ISBN 9788087112830. info
 • DOUŠEK, Roman. Úvod do etnologického výzkumu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 342 s. ISBN 9788021068834. info
 • DOUŠEK, Roman. Etnologický výzkum tradičního stavitelství. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 141 s. ISBN 9788021062450. info
 • Lidová kultura v muzeu : sbírky Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně. Edited by Helena Beránková. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013. 219 s. ISBN 9788070284025. info
Výukové metody
Teoretická příprava, práce s prameny, terénní výzkum, čtení.
Metody hodnocení
Písemná zpráva.
Informace učitele
Aktuální vypsaná témata viz "Rozpisy témat". Specifikace semestrální práce: V ohledem na magisterský stupeň studia bude zpráva vykazovat parametry kompaktního odborného textu charakteru vědecké studie vytěžujícího výsledky výzkumu v terénu či paměťových institucích (archivy, muzea, památková péče ad.). Text bude opatřen poznámkovým aparátem (poznámky pod čarou), soupisem literatury, pramenů a respondentů, může obsahovat obrazové či jiné přílohy (popisky viz citační norma ÚEE); citační praxe bude respektovat pravidla stanovená Citační normou ÚEE, která je přístupná na webové stránce Ústavu. Rozsah min. 15 normostran, max. 25 normostran textu (1 NS = 1800 znaků). Semestrální práce je odevzdávána v tištěné podobě ve svázané formě (s možností příloh na vloženém CD či DVD, v tomto případě je nutno vložit do tištěné podoby práce seznam a popisy všech materiálů uložených na nosičích).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/ETMA103