ETMA106 Analýza a zpracování kvalitativních dat

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Mgr. Oto Polouček, Ph.D. (přednášející), doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D. (zástupce)
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Oto Polouček, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 J31, kromě Čt 16. 11.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty etnologie s teorií analýzy kvalitativních dat a pomoci jim osvojit si praktické dovednosti analýzy a následné interpretace rozličných etnologických pramenů získaných vlastním výzkumem v terénu i během archivního výzkumu. Formát výuky je založen na soustavné seminární práci. Studenti si osvojí teoretické znalosti a vyzkouší si jejich uplatnění na kvalitativních datech z vlastních výzkumů, se kterými budou průběžně během kurzu pracovat a v rámci seminářů o nich diskutovat. Předmět navazuje na kurz FF:ETBA07 Metody a techniky etnologického výzkumu. V průběhu předmětu si studenti prakticky procvičí práci se softwarem pro analýzu dat textuální povahy, naučí se využívat software pro transkripci dat a digitálně zpracovat materiál vizuální povahy. Velký důraz bude taktéž kladen na následnou interpretaci kvalitativních dat a osvojení si schopnosti zpracovávat vědecké texty založené na vlastním terénním výzkumu včetně formulace závěrečných tezí podložených validní argumentací.
Výstupy z učení
V průběhu předmětu si studenti prakticky procvičí práci se softwarem Atlas.ti pro analýzu dat textuální povahy, naučí se využívat software pro transkripci dat a digitálně zpracovat materiál vizuální povahy.
Osnova
 • 1) Uvedení do kurzu – seznámení s náplní kurzu, zadání seminárních prací
 • 2) Úvod do analýzy kvalitativních dat – základní analytické nástroje; Tři typy a fáze transformace kvalitativních dat: popis, analýza a interpretace
 • 3) zpracování kvalitativních dat – transkripce
 • 4) analýza kvalitativních dat a možnosti jejich kódování
 • 5) interpretace kvalitativních dat
 • 6) Etická dilemata při interpretaci kvalitativních dat a psaní vědeckých textů
 • 7) Seznámení se softwarem pro zpracování kvalitativních dat – jeho možnosti a limity
 • 8) Atlas.ti a jeho alternativy – praktické osvojení práce se softwarem
 • 9) Software pro zpracování kvalitativních dat – pokročilé funkce.
 • 10) Kontrola kvality výzkumu – základní techniky
 • 11) Archivace a sekundární analýza kvalitativních dat
 • 12) Zpracování vizuálního materiálu
 • 13) Závěrečný seminář s prezentací výzkumných projektů
Literatura
 • Basics of qualitative research: grounded theory procedures and techniques (Orig.) : Základy kvalitativního výzkumu : postupy a techniky metody zakotvené teorie. info
 • MILES, Matthew B., A. M. HUBERMAN a Johnny SALDAÑA. Qualitative data analysis : a methods sourcebook. ed. 3. Los Angeles: Sage, 2014. xxiii, 381. ISBN 9781452257877. URL info
 • FRIESE, Susanne. Qualitative data analysis with ATLAS.ti. 1st ed. London: SAGE, 2012. xi, 274. ISBN 9780857021304. info
 • SILVERMAN, David. Interpreting qualitative data : a guide to the principles of qualitative research. 4th ed. Los Angeles: SAGE, 2011. xv, 500. ISBN 9780857024213. info
 • VANĚK, Miroslav a Pavel MÜCKE. Třetí strana trojúhelníku : teorie a praxe orální historie. 1. vyd. Praha: Fakulta humanitních studií UK v Praze, 2011. 293 s. ISBN 9788072851454. info
 • FLICK, Uwe. An introduction to qualitative research. 4th ed. Los Angeles ;: Sage Publications, 2009. xx, 504. ISBN 9781847873248. info
 • CRESWELL, John W. Educational research : planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. 2nd ed. Upper Saddle River: Pearson, 2005. xvi, 623. ISBN 013112790X. info
 • MANN, Chris a Fiona STEWART. Internet communication and qualitative research : a handbook for researching online. London: Sage Publications, 2000. x, 258. ISBN 0761966277. info
 • GEERTZ, Clifford. Interpretace kultur : vybrané eseje. Translated by Hana Červinková - Václav Hubinger - Hedvika Humlíčková. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 565 stran. ISBN 8085850893. info
 • FIELDING, Nigel a Raymond M. LEE. Computer analysis and qualitative research. London: Sage, 1998. 204 s. ISBN 9780803974838. info
 • DEY, Ian. Qualitative data analysis : a user-friendly guide for social scientists. 4th pub. London: Routledge, 1998. 285 s. ISBN 0-415-05852-X. info
 • Context and method in qualitative research. Edited by Robert Dingwall - Gale Miller. London: Sage Publications, 1997. vi, 226. ISBN 0803976321. info
 • KONOPÁSEK, ZDENĚK. Text a textualita v sociálních vědách (Část druhá: Metodologické motivace). Biograf. Časopis Biograf o.s., 1996. ISSN 1211-5770. URL info
 • WEITZMAN, Eben A. a Matthew B. MILES. Computer programs for qualitative data analysis : a software sourcebook. London: SAGE Publications, 1995. ix, 371. ISBN 0803955375. info
Výukové metody
Přednáška, seminář, diskuse, projekt.
Metody hodnocení
Povinná účast na seminářích (80%), průběžné hodnocení dílčích částí semestrálního projektu, závěrečná prezentace projektu a ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/ETMA106