ETMB101 Teorie a praxe konstrukce skupinových identit

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Michal Pavlásek, Ph.D. (přednášející), doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (zástupce)
Mgr. et Mgr. Eva Chovancová (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché úterý 16:00–19:40 J.301
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na poznání a schopnost analýzy skupinových identit na nejrůznějších základech, v různých vývojových souvislostech a sociálních kontextech.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen rozeznat základní teoretické koncepty a přístupy umožňující konceptualizaci sociálních skupin nebo menšin společnosti. Studenti porozumí mechanismům sociální konstrukce menšin, diskurzům jinakosti a politizaci kolektivních identit v současném světě.
Osnova
  • Teoretické koncepty studia sociálních skupin Sociální konstruktivismus Etnická perspektiva - etnická identita vs. etnicky indiferentní skupiny Mechanismy negativní stigmatizace a stereotypizace Druhých Sociální perspektiva – mechanismy sociální exkluze Segregace, marginalizace, exkluze, ghettoizace, konstrukce „nepřizpůsobivosti“ Stigmatizace sociálních skupin – 1) Romové a diskurz českého anticiganismu, 2) Islamofobie Multikulturalismus a politika identit Analýza francouzské aféry s muslimskými šátky a mechanismus morální paniky
Literatura
    doporučená literatura
  • BAUMAN, Zygmunt. Modernita a holocaust. Translated by Jana Ogrocká. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 331 s. ISBN 80-86429-23-7. info
  • BERGER, Peter L. a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality : pojednání o sociologii vědění. Edited by Radim Marada, Translated by Jiří Svoboda. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. 214 s. ISBN 8085959461. info
Výukové metody
přednášky, aktivní diskuze nad studijními texty v hodině
Metody hodnocení
písemný test
Informace učitele
Další literatura: Etnicita, nacionalismus, teorie: Bauman, Zygmunt. Myslet sociologicky. Netradiční uvedení do sociologie. Praha, SLON 1996. Goffman, Erving: Stigma. Poznámky o způsobech zvládání narušené identity. Praha: SLON: 2003. Eriksen, Thomas Hylland: Antropologie multikulturních společností - Rozumět identitě. Praha, 2007. Eriksen, Thomas Hylland: Etnicita a nacionalismus. Antropologické perspektivy. Praha, SLON 2012. Hroch, Miroslav (ed.): Pohledy na národ a nacionalismus: čítanka textů. Miroslav Hroch. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. Sociální exkluze: Jakoubek, Marek; Hirt, Tomáš (eds.). Romové: kulturologické etudy. Etnopolitika, příbuzenství a sociální organizace. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004. Tematizace odlišnosti: Tzvetan Todorov: Strach z barbarů. Kulturní rozmanitost, identita a střet civilizací. Přel. Jindřich Vacek, Praha – Litomyšl, Paseka, 2011, Butler, Judith. Bodies that matter : on the discursive limits of sex. New York: Routledge, 1993. xii, 288 s. Douglas, Mary: Čistota a nebezpečí. Analýza konceptu znečištění a tabu. Praha: Malvern 2014. Multikulturalismus, migrace, menšiny: Pavel Barša: Politická teorie multikulturalismu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 1999. Pavel Barša: Orientálcova vzpoura (a další texty z let 2003–2011). Barša, Pavel (2004): Krize sekulární republiky a sociologie islamizace. Francouzská sociální věda odpovídá na „aféru šátku“. Politologický časopis 3/2004: 288-300. BARŠA, Pavel (2005): Konec Romů v Česku? Kacířské eseje plzeňských antropologů. Politologický časopis, 1: 67-79. Hirt, Tomáš: Svět podle multikulturalismu. s. 9-76. In: Soudobé spory o multikulturalismus. Antropologické perspektivy. (eds).: Hirt, T. a Jakoubek, M. (2005). Plzeň: Nakladatelství Aleš Čeněk. Giovanni Sartori: Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci. Esej o multikulturní společnosti. Praha, Dokořán 2011. Hirt, Tomáš; Jakoubek, Marek (eds.). Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit. Antropologická perspektiva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005, 280 s. ISBN 80-86898-22-9. Said, Edward: Orientalism, New York, Vitntage Books 1978 – existuje i v češtině. Todorova, Maria: Imagining the Balkans, New York, Oxford University Press, 1997. Buruma, I. - Margarit, A.: Okcidentalismus. Západ očima nepřátel. Praha: NLN 2005. Amar, Sarah: What is Veiling? The University of North Carolina Press 2014. Fabian, Johannes, Time and the Other. How Anthropology Makes Its Object, New York, Columbia University Press 1983. Rak, Jiří, Exotismus doma aneb Venkov versus město, in: Bláhová, K. – Petrbok, V., Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století, Praha, Academia 2008. Soukup Daniel, „Cikáni“ a česká vesnice. Konstrukty cizosti v literatuře 19. století, Praha, NLN 2013. Fanon, F.: Černá kůže bílé masky. (Postkoloniální myšlení I). Praha, Tranzit 2012
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/ETMB101