FJU2A041 Didaktika francouzštiny I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Milada Malá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Stéphanie Maria O. Dufond (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 G22
Předpoklady
Znalost francouzštiny na úrovni C1 (SERRJ).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: .
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz si klade za cíl poskytnout komplexní úvod do didaktiky cizího jazyka. Dalším cílem je seznámit studenty se základní terminologií, metodologickými přístupy a konkrétními postupy při výuce jazykových prostředků a řečových dovedností. Studenti budou uvedeni do problematiky stanovování cílů jazykové výuky a otázek spojených s plánováním, řízením a hodnocením vyučovacího procesu. Neméně důležitým cílem je seznámit studenty také s požadavky EU na jazykovou vybavenost (SERR).
Výstupy z učení
Studenti dokážou náležitě používat odbornou terminologii v rámci didaktiky cizích jazyků, jsou schopni stanovit cíle výuky a dokáží efektivně plánovat cizojazyčnou výuku a volit adekvátní didaktické prostředky.
Osnova
  • 1. Didaktika cizích jazyků - základní terminologie. 2. Analýza, stanovení a formulace cílů výuky cizích jazyků. 3. Vývoj metodických přístupů - základní přehled (gramaticko překladová metoda, audiolingvální metody, TPR aj.) 4. Plánování výuky. 5. Společný evropský referenční rámec a evropské jazykové portfolio. 6. Řečové dovednosti a jazykové prostředky 7. Výukové materiály.
Literatura
  • PÍŠOVÁ, Michaela a Klára ULIČNÁ. Didaktika cizích jazyků. In Iva, Stuchlíková, Tomáš Janík et al.. Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 67-92, 26 s. Syntézy výzkumu vzdělávání, sv. 2. ISBN 978-80-210-7769-0. URL info
  • CHODĚRA, Radomír. Didaktika cizích jazyků : úvod do vědního oboru. Vyd. 2. Praha: Academia, 2013. 209 s. ISBN 9788020022745. info
  • CHODĚRA, Radomír. Didaktika cizích jazyků : úvod do vědního oboru. Vyd. 2. Praha: Academia, 2013. 209 s. ISBN 9788020022745. info
  • Dictionnaire de didactique du français : langue étrangére et seconde. Edited by Jean-Pierre Cuq. Paris: CLE International, 2003. 303 stran. ISBN 2090339721. info
  • HENDRICH, Josef. Didaktika cizích jazyků. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. info
Výukové metody
Přednášky, semináře a praktická cvičení, domácí příprava a e-learning
Metody hodnocení
V průběhu semestru budou studenti zpracovávat úkoly, které je třeba odevzdávat průběžně ve stanovených termínech. Aktivní účast ve výuce.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Je-li předmět součástí plánu kombinované formy studia programu Učitelství francouzského jazyka pro střední školy, je přímá výuka redukována a nahrazena samostudiem a pravidelnými konzultacemi.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/FJU2A041