HIB048n Multikulturní dědictví českých zemí

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:40 C33
Předpoklady
! HIA263 Multikult.dědictví č.zemí
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz se zaměřuje na multikulturní minulost českých zemí a její hmatatelné i mentální stopy a roli, kterou hrají v kolektivní historické paměti. Vedle základního přehledu o minulosti i současnosti národnostních menšin je součástí kurzu průprava problematikou národnostní indiference a zmapování méně známých případů „multikulturní“ reality v kontextu vzestupu nacionalismu a poválečné „národní revoluce“. Vedle etnických souvislostí je pozornost věnována také otázkám dalších zdrojů kulturní diverzity, zejména v souvislosti s různými typy regionálních či socio-profesních identit.
Součástí kurzu je také exkurze, jejíž součástí jsou také besedy s pamětníky, případně autory vzpomínkové literatury, kolektivní výuka – diskuse s dalším odborníkem/ky, terénní pozorování, návštěvy paměťových institucí a další aktivity s příslušným tematickým zaměřením.
Výstupy z učení
Absolvent kurzu získá základní orientaci v problematice etnicity a interetnicity v geografickém prostoru českých zemí. Bude schopen fundovaně se k této problematice vyjadřovat a posoudit historické souvislosti současného stavu a vnímání otázek multikulturality, resp. kulturní plurality v české společnosti.
Osnova
 • I. Národnostně definované komunity v českých zemích v minulosti a dnes. Základní rysy vývoje národnostní a menšinové problematiky a politiky v českých zemích ve XX. století
 • II. Typy „interkulturního“ soužití v městském prostředí
 • III. Typy interkulturního soužití v prostředí venkova
 • IV. Země a region jako zdroje kulturní diverzity. Mentální mapy
 • V. Obrazy druhých v proměnách století v souvislosti s politickým vývojem
 • VI. Obrazy druhých v české literatuře a filmu
 • VII. Problematika identity a národnostní indiference. Národnostně nevyhraněné skupiny obyvatel na území českých zemí v kleštích nacionalismu.
 • VIII. Pohraničí českých zemí jako „multikulturní“ prostor před a po masové výměně obyvatelstva
 • IX. „Multikulturní“ reálie české společnosti.
Literatura
  povinná literatura
 • LOZOVIUK, Petr: Etnická indiference a její reflexe v etnologii. In: Hirt, Tomáš – Jakoubek, Marek (eds.): Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit. Plzeň 2005.
 • ČAPKOVÁ, Kateřina. Češi, Němci, Židé? : národní identita Židů v Čechách 1918-1938. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2005. 355 s. ISBN 8071856959. info
  doporučená literatura
 • NOSKOVÁ, Helena a kol.: K problémům menšin v Československu v letech 1945-1989. Sborník studií. Praha 2005.
 • JUDSON, Pieter M.: Activists on the Language Frontiers of Imperiál Austria. Cambridge 2006.
 • ŘEPA, Milan: Moravané nebo Češi? Vývoj českého národního vědomí na Moravě v 19. století. Brno 2001.
 • Sborník studií k národnostní politice Československa: 1945-1954. Uspoř. Helena Nosková. Praha 2001.
 • Tomaszewski, Jerzy – Poláčková, Zuzana – Bittnerová, Dana – Jurová, Anna: K problémům minorit. Sest. Helena Nosková. Praha 1999.
 • PETRÁŠ, René: Menšiny v meziválečném Československu: právní postavení národnostních menšin v první Československé republice a jejich mezinárodněprávní ochrana. Praha 2009.
 • ZILYNSKYJ, Bohdan: Ukrajinci v českých zemích v letech 1945-1948. Praha 2000.
 • HRADEČNÝ, Pavel: Řecká komunita v Československu: Její vznik a počáteční vývoj 1948-1954. Praha 2000.
 • Hlučínsko, Valticko, Vitorazsko: podobná minulost : historie, obce, atraktivity. Hlučín 2008.
 • KOVÁČ, Dušan: Vysídlenie Nemcov zo Slovenska: 1944-1953. Praha 2001.
 • PLAČEK, Vilém: Prajzáci aneb K osudům Hlučínska 1742-1960. Hlučín-Kravaře 2000.
 • PETRÁŠ, René: Menšiny v komunistickém Československu: právní a faktické postavení národnostních menšin v českých zemích v letech 1948 – 1970. Praha 2007.
 • CHROMÝ, P.: Formování regionální identity: nezbytná soucást geografických výzkumu. In: Jančák, V, Chromý, P., Marada, M. (eds.): Geografie na cestách poznání. Praha 2003, s. 163–178.
 • SIWEK, Tadeusz, Stanisław ZAHRADNIK a Józef SZYMECZEK. Polská národní menšina v Československu 1945-1954. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2001. 115 s. ISBN 80-7285-009-1. info
 • NOSKOVÁ, Helena. Návrat Čechů z Volyně : naděje a skutečnost let 1945-1954. 1. vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. 165 s. info
 • BIMAN, Stanislav. Obraz Němců, Rakouska a Německa v české společnosti 19. a 20. století. Edited by Eva Broklová - Jan Křen. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998. 314 s. ISBN 8071844640. info
 • KOŘALKA, Jiří. Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914 : sociálněhistorické souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích. Vyd. 1. Praha: Argo, 1996. 354 s. ISBN 8072030221. info
 • DOROVSKÝ, Ivan. Charváti ještě žijí mezi námi : (sborník studií a vzpomínek). Brno: Společnost přátel jižních Slovanů, 1996. 123 s., [2. info
Výukové metody
Seminář. Samostatné zpracování individuálního, resp. skupinového projektu zaměřeného na vyhledávání stop multikulturality v prostředí obce či mikroregionu. Alternativně též účast na odborné exkurzi, resp. na přípravě jejího programu.
Metody hodnocení
Hodnocení průběžné přípravy na seminář a práce na skupinovém projektu, kolokvium.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/HIB048n