HIB053n Sociální dějiny venkova českých zemí v raném novověku

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr. (přednášející)
Garance
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 B1.41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na představení sociálních poměrů venkovského obyvatelstva českých zemí v 16. až 18. století v širších souvislostech. Na základě rozboru literatury a vybraných pramenů jsou posluchači vedeni k pochopení specifik sociálního vývoje v různých regionech.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu je student schopen definovat, pochopit a objasnit široké spektrum témat ze sociálních dějin raněnovověkého venkova českých zemí.
Osnova
 • Prezentovaná témata:
 • Stav bádání a metody výzkumu sociálních dějin venkova
 • Přirozená měna obyvatel
 • Rodina a domácnost
 • Životní a rodinné cykly
 • Okrajové vrstvy obyvatelstva
 • Majetkové transakce a dědická praxe
 • Výměnek a zajištění na stáří
 • Migrace a geografický horizont
 • Sociální disciplinace, kriminalita
 • Myšlenkový svět venkovského člověka
Literatura
  povinná literatura
 • VELKOVÁ, Alice. Krutá vrchnost, ubozí poddaní?: proměny venkovské rodiny a společnosti v 18. a první polovině 19. století na příkladu západočeského panství Šťáhlavy. Praha: Historický ústav, 2009. Práce Historického ústavu AV ČR. ISBN 978-80-7286-151-4.
 • MAUR, Eduard - Grulich, Josef. Dějiny migrací v českých zemích v novověku. Praha: 2006 (Historická demografie 30, Suplement)
 • GRULICH, Josef. Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2008. Monographia historica. ISBN 978-80-7394-091-1.
 • TINKOVÁ, Daniela. Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa. Vyd. 1. Praha: Argo, 2004. 413 s. ISBN 8072035657. info
 • DOKOUPIL, Lumír. Přirozená měna obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1999. 141 s. ISBN 80-85950-64-2. info
 • CHOCHOLÁČ, Bronislav. Selské peníze : sonda do finančního hospodaření poddaných na západní Moravě koncem 16. a v 17. století. Brno: Matice moravská, 1999. 186 s. ISBN 809023044X. info
 • PROCHÁZKA, Vladimír. Česká poddanská nemovitost v pozemkových knihách 16. a 17. století. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1963. 585 s., př. info
Výukové metody
Přednášky, prezentace, domácí práce, analýza textů
Metody hodnocení
Kolokvium
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/HIB053n