HIDA01d Pramenné studium, výzkum IV

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (cvičící)
Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr. (cvičící)
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Tomáš Malý, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Němec, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (cvičící)
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Ambrožová
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
HIDA01c Pramenné studium, výzkum III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po domluvě se školitelem doktorand představí svůj doktorský projekt (pracovní text o rozsahu cca 15-20 stran). Následná diskuse, k níž budou přizváni školitel a další odborníci by měla precizovat koncepci doktorské práce, posunout ji dále v metodologických a pramenných otázkách, orientovat doktoranda k dalšímu směru studia a k potřebným zahraničním kontaktům.
Výstupy z učení
Výstupem předmětu bude zjištění, zda doktorand systematicky a cílevědomě pracuje na své disertaci. Kolokvium nadto poskytuje doktorandům obou forem studia, prezenčního i kombinovaného, všestrannou metodickou a odbornou podporu při jejich studiu a vytvoří předpoklady pro publikování dílčích výsledků disertačních prací.
Osnova
  • 1. Příprava textu, v němž doktorand shrne výsledky svého výzkumu (ke kolokviu doktorand předloží cca 15 – 20 stran pracovního úvodu disertační práce; seznam používané literatury a pramenů; písemnou zprávu o provedeném dosavadním výzkumu)
  • 2. Konzultace připravených materiálů se školitelem
  • 3. Ústní komisionální kolokvium
  • 4. Doporučení komise
  • 5. Projednání výsledků kolokvia oborovou radou
Literatura
  • Vzhledem k povaze předmětu bude seznam literatury průběžně precizován v průběhu konzultací.
Výukové metody
Ústní komisionální kolokvium
Metody hodnocení
Kolokvium bude de facto podkladem pro rozhodnutí oborové rady, do jaké míry je student schopen úspěšně pokračovat v dalším studiu vedoucímu k úspěšnému sepsání disertační práce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/HIDA01d