HVK_41a Diplomový seminář I.

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 8 hodin výuky, 8 hodin individuálních konzultací. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Stanislav Tesař (přednášející)
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Předpoklady
VHK_26 Bakalářská zkouška || VH_39 Bakalářská zkouška
Předpoklady nejsou stanoveny
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Specializovaný seminář pro studenty závěrečného ročníku zaměřený na vypracování magisterské diplomové práce.
Výstupy z učení
Student prokáže dobrou metodologickou i praktickou přípravu magisterské práce.
Osnova
  • Osnova předmětu VH_41a není stanovena.
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997.
Výukové metody
diskuse, prezentace.
Metody hodnocení
Výuka probíhá ve stanovených termínech: 30. 9., 21. 10., 4. 11., 2. 12.
Podmínkou pro úspěšnou atestaci předmětu je:
1) Schválené zadání tématu, jeho zápis do IS MU a jmenování vedoucího práce;
2) maximálně jedna absence (z celkového počtu čtyř konzultací za semestr);
3) aktivní účast v diskusích;
4) předložení písemně vypracované osnovy a záměru diplomové práce v minimálním rozsahu 2 normostran (3 600 znaků) s předběžným seznamem literatury a pramenů;
5) přednesení nejméně 1 zprávy (prezentace) k tématu diplomové práce s písemně zpracovaným resumé a seznamem pramenů a literatury (1-2 normostrany) k diskusi v rámci hromadné konzultace (prezentace v MS powerpoint je akceptovatelná, avšak nenahrazuje ono tištěné shrnutí). Blíže viz informace učitele.
Informace učitele
Už v rámci první hromadné konzultace by měl student vedoucímu semináře sdělit téma a jméno vedoucího diplomové práce (který by o tom už měl vědět). V rámci jednotlivých setkání pak studenti prezentují projekty dipl. práce, opět konzultované s vedoucím práce. Prezentace by měly být zaměřeny na představení tématu, nástin dosavadního bádání a na metodologické uchopení tématu, faktografické pojetí je v tomto případě chybné a nežádoucí.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/HVK_41a