HV_01b Hudební historiografie

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jakub Filip (pomocník)
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (pomocník)
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: souhlas
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti budou na konci kurzu schopni:
definovat základní pojmy z oblasti metodologie historického výzkumu;
vysvětlit základní pojmy, postupy a metody kritiky pramenů;
charakterizovat hlavní žánry hudební historiografie;
identifikovat základní metodologické pozice významných reprezentantů hudební historiografie;
zařadit hlavní historiografické koncepce do historického kontextu vývoje humanitních věd a hudební vědy;
aplikovat teoretické koncepty na metodologickou analýzu konkrétních textů z oblasti hudební historiografie.
Výstupy z učení
Studenti budou na konci kurzu schopni:
definovat základní pojmy z oblasti metodologie historického výzkumu;
vysvětlit základní pojmy, postupy a metody kritiky pramenů;
charakterizovat hlavní žánry hudební historiografie;
identifikovat základní metodologické pozice významných reprezentantů hudební historiografie;
zařadit hlavní historiografické koncepce do historického kontextu vývoje humanitních věd a hudební vědy;
aplikovat teoretické koncepty na metodologickou analýzu konkrétních textů z oblasti hudební historiografie.
Osnova
 • Vymezení hudební historiografie, její místo mezi muzikologickými disciplinami.
 • Obecná historiografie (vnímání historického času a filozofie dějin, historiografie jako věda, historismus a metodologické charakteristiky historiografie)
 • Dějiny hudební historiografie (světová, česká)
 • Metodologické problémy hudební historiografie (autonomie a heteronomie dějin hudby, periodizace dějin hudby, hodnotové soudy a hodnocení, pokrok a vývoj v dějinách hudby)
 • Edice pramenů (kritika pramenů, typy edic, hudební filologie)
 • Žánry hudební historiografie (všeobecné dějiny hudby, národní dějiny hudby, biografie a monografie, sociální dějiny hudby, dějiny recepce, feminismus)
 • Osobnosti české hudební historiografie (Nejedlý, Helfert)
 • Koncepce a metodologické problémy dějin hudby českých zemí (česká hudba, hudba v Čechách a na Moravě)
 • Stav bádání a perspektivy v hlavních oblastech hudebně historického výzkumu v českých zemích
Literatura
  povinná literatura
 • Vysloužil, Jiří: Moravská hudba, in: Slovník české hudební kultury, Praha 1997, s. 571-573.
 • Střítecký, Jaroslav - Hanzal, Josef: Předmulva k výboru Zdeněk Nejedlý, Umění staré a nové, Praha 1978, s. 5-37.
 • Stanley, Glenn: 'Historiography', Grove Music Online ed. L. Macy , http://www.grovemusic.com.
 • Vysloužil, Jiří - Fukač, Jiří: Česká hudba, in: Slovník české hudební kultury, Praha 1997, s. 124-127.
 • Černý, Miroslav K. - Fukač, Jiří: 'Hudební historiografie', in: Slovník české hudební kultury, Praha 1997, s. 306-314.
 • Solomon, Maynard: 'Biography', Grove Music Online ed. L. Macy , http://www.grovemusic.com.
 • Vysloužil, Jiří - Fukač, Jiří: Sudetendeutsche Musik, in: Slovník české hudební kultury, Praha 1997, s. 884-885.
 • Vysloužil, Jiří - Fukač, Jiří: Hudba Němců z českých zemí, in: Slovník české hudební kultury, Praha 1997, s. 287-289.
 • BURKE, Peter. Co je kulturní historie? Translated by Stanislav Pavlíček. První vydání v českém j. Praha: Dokořán, 2011. 217 stran. ISBN 9788073633028. info
 • PEČMAN, Rudolf. Vladimír Helfert. 1. vyd. Brno: Nadace Universitas Masarykiana Brno. Akademické nakladatelství CERM a Nakladatelství NAUMA, 2003. 232 s. Edice Osobnosti, sv. 20. ISBN 80-7204-284-X. info
 • Kritika hudebního textu :metody a problémy hudební filologie. Edited by Maria Caraci Vela - Alena Jakubcová - Angela Romagnoli - Jiří Kroup. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2001. 457 s. ISBN 80-85917-57-2. info
 • FUKAČ, Jiří a Ivan POLEDŇÁK. Úvod do studia hudební vědy. 2., přepracované a doplněné. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 260 s. ISBN 80-244-0285-8. info
 • WEBER, Max. Metodologie, sociologie a politika. Translated by Miloš Havelka. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1998. 354 s. ISBN 80-86005-48-8. info
 • OTTLOVÁ, Marta a Milan POSPÍŠIL. Bedřich Smetana a jeho doba :vybrané studie. Praha: Lidové noviny, 1997. 144 s. ISBN 80-7106-256-1. info
 • ELIADE, Mircea. Mýtus o věčném návratu : archetypy a opakování [30632]. Praha: ISE, 1993. ISBN 80-85241-51-X. info
 • Hudební věda : historie a teorie oboru, jeho světový a český vývoj. 1, Dějiny hudební vědy ; Teorie hudební vědy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. info
 • Hudební věda. 3, Historie a teorie oboru, jeho světový a český vývoj : disciplíny hudební vědy : hudebně vědecká dokumentace. Edited by Vladimír Lébl - Ivan Poledňák. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 653-1036 s. info
 • HELFERT, Vladimír. O hudební tvořivosti [13302/1]. Praha, 1970. info
 • HELFERT, Vladimír. Tvůrčí rozvoj Bedřicha Smetany : preludium k životnímu dílu. 2. vyd., 1. vyd. SNKLHU. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1953. 150 s. : p. info
 • HELFERT, Vladimír. Státní hudebně-historický ústav. V Praze: Hudební matice Umělecké besedy, 1945. info
 • HOSTINSKÝ, Otakar. Bedřich Smetana : a jeho boj o moderní českou hudbu : vzpomínky a úvahy. Edited by Bohuslav Hostinský. 2., dopl. vyd. V Praze: Jan Laichter, 1941. xix, 502 s. info
 • BERNHEIM, Arnošt. Úvod do studia dějepisu [Jan Laichter, 1931]. V Praze: Jan Laichter, 1931. 190 s. info
  doporučená literatura
 • SEHNAL, Jiří a Jiří VYSLOUŽIL. Dějiny hudby na Moravě. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2001. Vlastivěda Moravská. Země a lid. Svazek 12. ISBN 80-7275-021-6. info
 • LE GOFF, Jacques. Kultura středověké Evropy. Translated by Josef Čermák. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1991. 747 s. ISBN 8020702067. info
 • ČERNÝ, Jaromír. Hudba v českých dějinách :od středověku do nové doby. Praha: Supraphon, 1989. 483 s., [1. ISBN 80-7058-163-8. info
 • Dějiny české hudební kultury, 1890/1945. [D] 2, 1918/1945. Praha: Academia, 1981. info
 • Dějiny české hudební kultury, 1890/1945. [D] 1, 1890/1918. Praha: Academia, 1972. info
 • Dějiny české hudební kultury, 1890/1945. [D] 1, 1890/1918. Praha: Academia, 1972. info
 • BEK, Josef [hudební vědec]. Československá vlastivěda. D. 9, Umění. Sv. 3, Hudba. Praha: Horizont, 1971. info
 • NEJEDLÝ, Zdeněk. Richard Wagner : zrození romantika. Edited by Jaroslav Jiránek. 2. vyd., (1. v SHV). Praha: Státní hudební vydavatelství, 1961. 466 s. : p. info
 • NEJEDLÝ, Zdeněk. Bedřich Smetana. Kn. 7, Ve společnosti. 2. vyd., (v nakl. Orbis vyd. Praha: Orbis, 1954. 774 s., [2. info
 • HELFERT, Vladimír. Hudební barok na českých zámcích : Jaroměřice za hraběte Jana Adama z Questenberku. V Praze: Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1916. info
 • NEJEDLÝ, Zdeněk. Česká moderní zpěvohra po Smetanovi. V Praze: J. Otto, 1911. 364 s. info
Výukové metody
Přednášky, čtení textů, diskuse, domácí úkol.
Metody hodnocení
Esej, písemný test.
Informace učitele
Přesný rozpis povinné literatury podle jednotlivých témat a termínů je uveden v agendě Studijní materiály v IS. Tuto literaturu musí studenti vždy prostudovat předem. Většina literatury bude vložena v elektronické podobě do IS.
Závěrečná zkouška probíhá písemně. Během semestru jsou vyžadovány další písemné práce. Výuka má formu přednášky spojené se cvičením, účast na cvičení je povinná. Další povinnosti: Předložení recence cizojazyčné biografické monografie o skladateli či jiném hudebníkovi v délce 5000 znaků včetně mezer ( 500 znaků). Zpracování probíhá v těchto termínech: Písemné elektronické podání návrhu prostřednictvím IS do 15.3. Předložení textu elektronicky prostřednictvím IS do 30.4.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020.