HV_103 Metodologie hudební vědy

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alena Taranzová
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 16:00–17:40 N42
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vysvětlit základní pojmy a teoretické koncepty obecné metodologie věd, základní metodologické pozice významných reprezentantů hudební vědy; aplikovat teoretické koncepty na metodologickou analýzu konkrétních muzikologických textů; dokázat posoudit metodologickou originalitu muzikologických textů z různých časových období.
Výstupy z učení
Studenti budou na konci kurzu schopni:
vysvětlit základní pojmy a teoretické koncepty obecné metodologie věd;
identifikovat základní metodologické pozice významných reprezentantů hudební vědy;
zařadit hlavní teoretické koncepce do historického kontextu vývoje humanitních věd a hudební vědy;
aplikovat teoretické koncepty na metodologickou analýzu konkrétních muzikologických textů;
zhodnotit metodologickou originalitu muzikologických textů;
oponovat metodologické pozice v kritické diskusi.
Osnova
 • Paradigmata a žánry hudební vědy
 • Pozitivistické paradigma: základní charakteristiky vědy
 • Teorie a empirie
 • Strukturalistické a recepčně estetické paradigma
 • Hermeneutické a sémiotické paradigma
 • Duchovědné paradigma
 • Antropologické paradigma
 • Hudebně teoretické paradigma
 • Paradigma kulturní teorie
Literatura
  povinná literatura
 • Struktura vědeckých revolucí. Edited by Thomas S. Kuhn. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1997. 206 s. ISBN 80-86005-54-2. info
 • POLEDŇÁK, Ivan a Jiří FUKAČ. Úvod do studia hudební vědy. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP, 1995. 146 s. ISBN 8070674962. info
 • Hudební věda : historie a teorie oboru, jeho světový a český vývoj. 1, Dějiny hudební vědy ; Teorie hudební vědy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. info
 • Hudební věda. 2, Historie a teorie oboru, jeho světový a český vývoj : disciplíny hudební vědy : (1. část). Edited by Vladimír Lébl - Ivan Poledňák. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 351-642 s. info
 • Hudební věda. 3, Historie a teorie oboru, jeho světový a český vývoj : disciplíny hudební vědy : hudebně vědecká dokumentace. Edited by Vladimír Lébl - Ivan Poledňák. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 653-1036 s. info
 • FUKAČ, Jiří a Ivan POLEDŇÁK. Hudba a její pojmoslovný systém : otázky stratifikace a taxonomie hudby. Praha: Academia, 1981. info
  doporučená literatura
 • FEYERABEND, Paul. Rozprava proti metodě. Praha: Aurora, 2001. 431 s. ISBN 80-7299-047-0. info
 • WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. Translated by Jiří Pechar. 2., upr. vyd. Praha: Filosofia, 1998. 294 s. ISBN 80-7007-103-6. info
 • Logika vědeckého bádání. Edited by Karl R. Popper. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1997. xliv, 617. ISBN 80-86005-45-3. info
 • FUKAČ, Jiří. Pojmosloví hudební komunikace. Vyd. 1. Brno: Rektorát Masarykovy univerzity, 1991. 114 s. ISBN 80-210-0245-X. info
 • KERMAN, Joseph. Musicology. London: Fontana Paperbacks and William Collins, 1985. 255 s. ISBN 0 00 686002 8. info
 • DAHLHAUS, Carl. Grundlagen der Musikgeschichte. Köln: Musikverlag Hans Gerig, 1977. 263 s. ISBN 3-87252-101-2. info
  neurčeno
 • ČERNÝ, Miroslav K. Kapitoly z metodologie hudební vědy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1998. 103 s. ISBN 80-7067-914-X. info
 • Einführung in die systematische Musikwissenschaft. Edited by Carl Dahlhaus. 3. Aufl. Laaber: Laaber-Verlag, 1988. 201 s. ISBN 3-89007-007-8. info
Výukové metody
Přednášky, čtení textů, skupinové projekty, domácí úkoly.
Metody hodnocení
1 skupinový projekt, 1 esej, písemný test.
Informace učitele
Přednášky budou zpřístupněny jako videa a prezentace. Cvičení probíha na platformě Microsoft Teams on-line podle rozvrhu. Další studijní literatura je uložena v IS v aplikaci Studijní materiály. Závěrečná zkouška má písemnou formu. Podmínkou ukončení je aktivní účast na cvičení jednou týdně, kde jsou čteny a interpretovány cizojazyčné texty k dané problematice. Předpokladem konání zkoušky je předložení recenze muzikologické knihy z metodologického hlediska v rozsahu 9 000 až 12 600 znaků včetně mezer. Recenze je třeba odevzdat do 22.5. prostřednictvím IS. Téma recenze podléhá schválení. Témata musí být navržena studenty elektronicky v IS vložením krátkého textu (anotace, bibliografický údaj o knize) do 30.3.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/HV_103