HV_750b Seminář hudební topografie II.

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 N42
Předpoklady
HV_750a Seminář hudební topografie I.
Předmět je určen především studentům vyšších ročníků, předpokládá se alespoň minimální znalost němčiny. Odvaha k luštění starých textů nutná!
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Nabízený kurz by měl účastníky provést specifickými okruhy témat v časovém horizontu konce 16. do počátku 19. století. Jako hudebně topografický je předmět označen proto, se se bude soustředit na kulturněhistorickou problematiku raného novověku s přihlédnutím k regionálnímu bádání (vlastivědě). Výchozím tématem bude město, případně šlechtický dvůr jako modelová jednotka, v rámci výuky bude student proveden jednotlivými tématy a podtématy. Například: farní kostel - liturgický provoz - hudba v liturgii - výdaje na hudební složku liturgie - hudebně aktivní subjekty: literátská bratrstva, kostelní služebníci - tj. okruh školy (rektor, kantor, žáci) - varhaník - platy hudebníků a jejich sociální postavení. Předmět si tedy neklade za cíl systematicky představit jednotlivé lokality vymezeného regionu, ale spíše nabízet modelová témata, aplikovatelná v různých regionech. Exemplifikace však již bude vztažena pouze na území Moravy a českého Slezska, jednak na základě archivních materiálů, ale i studií prof. Sehnala. Paralelně s těmito malými přednáškovými tématy bude v každé výuce věnován prostor aktivní práci s prameny, tedy kromě samotného úvodu do heuristiky (zejména archivní fondy a orientace v nich) půjde především o čtení dobových (rukopisných) textů, vztahujících se k jednotlivým tématům. Většina těchto archivních materiálů bude studentům k dispozici v digitální podobě (e-learning), důraz však bude kladen především na společné čtení ve výuce. Kromě tematické návaznosti budou texty uspořádány podle paleografické náročnosti.
Výstupy z učení
Na konci kursu bude student schopen bezpečně se orientovat v základních heuristických pomůckách, struktuře relevantních archivních a muzejních fondů a vyhotovit stav bádání k danému tématu.
Osnova
  • Teoretické reflexe vymezené problematiky: hudební regionalistika jako muzikologická disciplína, hudební topografie jako její východisko literátská bratrstva na Moravě: historický vývoj, komparace s dalšími regiony, prameny farní kostel: liturgie, fundace, kostelní zaměstnanci, inventáře, archivy škola: učitelé, žáci, pomocníci, jejich angažmá v liturgii, školní instrukce aj. věžní (městský trubač) konventy žebravých řádů, koleje jezuitů a piaristů vzestup měšťanstva: první divadelní produkce, koncerty, prodej hudebnin, nástrojařství aj. prostředí aristokratického dvora
Literatura
    povinná literatura
  • SEHNAL, Jiří a Jiří VYSLOUŽIL. Dějiny hudby na Moravě. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2001. Vlastivěda Moravská. Země a lid. Svazek 12. ISBN 80-7275-021-6. info
  • TROJAN, Jan. Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17.-19. století :jejich sociální postavení, společenská funkce a význam ve vývoji národní hudební kultury. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2000. 671 s. ISBN 80-7275-006-2. info
    doporučená literatura
  • SEHNAL, Jiří. Hudba v olomoucké katedrále v 17. a 18. století. Vyd. 1. V Brně: Moravské muzeum, 1988. 228 s. : i. info
Výukové metody
Seminář s diskusí. Společné exkurze do archivů a sbírek.
Metody hodnocení
Závěrečné ohodnocení se uděluje na základě odevzdané seminární práce v rozsahu minimálně 15 normostran textu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/HV_750b