HV_95b Seminář hudební estetiky a teorie II.

Filozofická fakulta
jaro 2021

Předmět se v období jaro 2021 nevypisuje.

Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Klára Hedvika Mühlová (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Předpoklady
VH_01a Úvod do hudební vědy && VH_01b Hudební historiografie && VH_02a Proseminář hudební vědy I. && VH_02b Proseminář II. && VH_04 Hudební nauka &&(( VH_05 Harmonie ) || ( VH_05a Harmonie I. && VH_05b Harmonie II. ))&& VH_07 Hudební akustika && VH_08 Intonace && VH_09 Sluchová analýza
Hlavní důraz je kladen na estetickou tradici 20. století.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář nabízí možnost zabývat se historickými i metodologickými problémy hudební estetiky, sémiotiky a teorie komunikace a zkoumat z hlediska těchto disciplín procesy hudební tvorby, interpretace a recepce. Individuální badatelská práce studentů může být zaměřena též na sémantickou analýzu jednotlivých hudebních děl, na studium interakci hudby s jinými druhy umění a na sémantickou analýzu a hermeneutiku verbálních textů o hudbě. Navíc lze v rámci semináře vypracovávat referáty týkající se dějin esteticky a sémioticky orientovaného muzikologického myšlení.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu se bude student lépe orientovat v hudebně teoretických a estetických textech 1. pol. 20. století.
Osnova
 • Posluchači si vyberou některé z uvedených témat a na seminářích budou průběžně referovat o výsledcích studia. Seminární cvičení se vztahuje k následujícím tematickým okruhům.
 • 1. Problematika vztahu hudební teorie a hudební estetiky.
 • 2. Funkční teorie a teorie stupňů (Sechter - Riemann) - rozdíly a paralely
 • 3. Schenkerova teorie, estetika, ideologie, recepce Schenkerovy teorie (Schenkerovi žáci a "schenkerianismus"). Umění a ideologie. Existují objektivní kritéria pro posouzení hudby 19.století? Rozporný obraz tohoto autora v různých zemích. Co je na Schenkerově Schichtenlehre skutečně nového?
 • 4. Goethe a hudba, Goethův odkaz v hudební teorii a estetice (A.B. Marx, H. Schenker, A. Webern, A. Hába ad.) Goethův vliv na hudební teorii 19. a 20. století.
 • 5. Busoniho Návrh nové estetiky hudebního umění: mikrointervalová hudba, boj o novou operu. 6.
 • Busoniho "junge Klassizität" a "alternativní moderna". Obrana vlastních textů před novými vykladači a krátké dějiny mikrointervalové hudby.
 • 7. Schönbergova hudební teorie a estetika. Rozdílné představy o vytváření uměleckého díla v autorově 2. a 3. tvůrčí periodě (tzv. volná atonalita a dodekafonie).
 • 8. Schönbergova "vídeňská" a "berlínská škola".
 • 9. Ernst Kurth: Romantische Harmonik und ihre Krise in Wagners "Tristan".
 • 10. August Halm: Von zwei Kulturen der Musik.
 • 11. Hábova Neue Harmonielehre (světově nejproslulejší dílo domácí hudební teorie?) - zaznamenává Hábova učebnice pouze autorovu individuální techniku (Šín), anebo je odrazem obecnějších stylových tendencí?
Literatura
 • FUKAČ, Jiří. Základy hudební sémiotiky. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1992. 303 s. ISBN 8021005661. info
 • FUKAČ, Jiří. Základy hudební sémiotiky. D. 3. V Brně: Masarykova univerzita, 1992. ISBN 80-210-0567-X. info
 • FORTE, Allen a Steven E. GILBERT. Introduction to Schenkerian analysis. Edited by Heinrich Schenker. New York: W. W. Norton & Company, 1982. 397 s. ISBN 0393951928. info
 • SCHENKER, Heinrich. Harmony. Edited by Oswald Jonas, Translated by Elisabeth Mann-Borgese. Pbk. ed. Chicago: University of Chicago Press, 1980. xxxii, 359. ISBN 0226737349. info
 • SCHENKER, Heinrich. Five graphic music analyses. Edited by Felix Salzer. New York: Dover, 1969. 61 s. ISBN 9780486222943. info
Výukové metody
semináře; čtení textů
Metody hodnocení
seminární úkol; prezentace (80% účast)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/HV_95b