IJ1A011 Úvod do dějin, kultury a reálií Itálie I

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Magdaléna Nahálková (přednášející)
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. (náhr. zkoušející)
doc. Egle Mocciaro, Dottore di Ricerca (náhr. zkoušející)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Předpoklady
none
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentovi přehled italských dějin od doby předrománské až do osmnáctého století, upozornit ho na charakteristické rysy italských dějin, vzory italské státnosti (antický Řím, evropské velmoci), na problémy italské historiografie a na kulturní vývoj (malířství, sochařství, architektura).
Výstupy z učení
Student pochopí základní vývojové tendence italských dějin od doby předrománské až do současnosti, uvědomí si charakteristické rysy italských dějin, vzory italské státnosti (antický Řím, evropské velmoci), problémy italské historiografie, bude schopen konfrontovat historický vývoj s kulturním vývojem (malířství, sochařství, architektura).
Osnova
 • 1. Metody zkoumání v italské historiografii 2. Antický Řím a jeho dědictví 3. Stěhování národů, Ostrogóti, Byzanc, Langobardi, Karel Veliký, příchod Normanů 4. Doba komun, boj císařů a papežů, štaufská politika v Itálii 5. Čtrnácté století, avignonské zajetí papežů, změna politické orientace 6. Umění středověku. 7. Quattrocento, století mocností Neapol, Církevní stát, Florencie, Milán, Benátky 8. Italská renesance 9. Manýrismus a italské války 10. Role papežského státu, protireformace a cenzura společenského života 11. Baroko a "dlouhé sedmnácté století" (od konce 16. st. do počátku 18. st.) 12. Osmnácté století evropské mocnosti a nové uspořádání Itálie 13. Osvícenství (Dall'Arcadia all'illuminismo)
Literatura
  povinná literatura
 • PROCACCI, Giuliano. Dějiny Itálie. Translated by Drahoslava Janderová - Bohumír Klípa - Kateřina Vinšová. 1. čes. vyd. Praha: Lidové noviny, 1997, 493 s. ISBN 80-7106-152-2. info
 • ŠEBELOVÁ, Zuzana. Stručné poznámky k Úvodu do dějin a kultury Itálie (V. - XIX. století). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 148 s. ISBN 978-80-210-7073-8. Digitální knihovna FF MU info
 • PAVLÍČEK, Jan F. Dějiny Itálie. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, 247 stran. ISBN 9788024452746. info
  doporučená literatura
 • SELLA, Domenico: Italy in the Seventeenth Century. Boston. 1997. (ital. jako Italia del Seicento. Roma-Bari. 2003).
 • GILMOUR, David: The Pursuit of Italy/ A History of a Land, its Regions and their People. London. 2011.
 • TOMAN, Rolf (ed.): Umění italské renesance/ Architektur sochařství, malířství, kresba. Praha. 1996.
 • TÝŽ: Žebráci, šarlatáni, papežové/ Historická antropologie raně novověké Itálie. Eseje o vnímání a komunikaci. Jinočany. 2007
 • GRECO, Gaetano (ed.) – ROSA, Mario (ed.): Storia degli antichi stati italiani. Roma-Bari. 2013. (více vyd.)
 • GARIN, Eugenio (ed.): Renesanční člověk a jeho svět. Praha. 2003.
 • COCHRANE, Eric W.: The Late Italian Renaissance, 1525-1630. Macmillan, 1970. (Více vyd.)
 • GINZBURG, Carlo: Sýr a červi/ Svět jednoho mlynáře kolem roku 1600. Praha. 2000.
 • ROSENDORFSKÝ, Jaroslav: Úvod do politických a kulturních dějin Itálie. Brno. 1998.
 • CHASTEL, André: Storia dell‘arte italiana I.-II. Roma-Bari. 2002. (Více vyd.).
 • CARPANETTO, Dino – RICUPERATI, Giuseppe: Italia del Settecento/ Crisi, trasformazioni, Lumi. Roma-Bari. 2008
 • CAPITANI, Ovidio: Storia dell‘Italia medievale 410-1216. Roma-Bari. 2004
 • CAMMAROSANO, Paolo: Storia dell‘Italia medievale/ Dal VI all‘XI secolo. Roma-Bari. 2001
 • TÝŽ: Vyplenění Říma/ Od manýrismu k protireformaci. Brno. 2003.
 • GALASSO, Giuseppe: Italia come problema storiografico. Torino. 1979. (Storia d‘Italia UTET).
 • BURKE, Peter: Italská renesance/ Kultura a společnost v Itálii. Praha. 1996.
 • ABULAFIA, David: The Western Mediterranean Kingdoms 1200-1500. Boston. 1997. (Italsky jako I regni del Mediterraneo occidentale dal 1200 al 1500/ La lotta per il dominio. Roma-Bari. 1999.).
 • VILLARRI, Rosario (ed.): Barokní člověk a jeho svět. Praha. 2004.
Výukové metody
přednášky, diskuse, samostatná četba
Metody hodnocení
Během výuky - samostatná četba a následne aktivní účast v diskuzi (jednou za semestr na téma zvolené na začátku semestru); Ve zkouškovém období - Písemný test z probraného učiva (výběr z možností, otevřené otázky; k úspešnému zvládnutí je potřeba dosáhnout 65 %).
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.