IM091 Filmology. Jazyk filmu a nová média I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Marika Kupková, Ph.D. (přednášející), PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (zástupce)
Garance
PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 N51
Předpoklady
Přehled o základních pojmech vážících se v současnosti k umění nových médií.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/150, pouze zareg.: 13/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 3/150
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Dvousemestrální kurz představí médium filmu jako proměnlivý diskurzivní objekt, který je závislý na společensko kulturních poměrech, na uživatelských režimech a na politických a mocenských zájmech. Všechny naznačené vlivy se setkávají a tříbí v technologickém vývoji média. Budeme se konkrétněji zabývat mediozábavou 19. století, přechodem z němého na zvukový film, širokoúhlými formáty, barvou ve filmu, televizi, rozšířeným filmem a digitálním filmem. Zajímají nás tedy ty momenty, kdy má film vlastnosti a projevy nového média, kdy je s vyhlašovanou „smrtí filmu“ redefinován. Přednáška tak poskytne vhled do archeologie média filmu. Další oblast kurzu se věnuje paralelním výkladovým rámcům filmu, neboť jiný výkladový aparát na identickou produkci má filmologický přístup, jiný kunsthistorický. Součásti kurzu je také seznámení filmovou produkcí, která se nachází mimo okruh profesionální kinematografie či filmového průmyslu. Jedná se o fenomén experimentálního filmu, galerijního filmu, amatérského a rodinného filmu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- Popsat vztah filmu ke kategorii nových médií
- Charakterizovat vybrané výkladové strategie, které zařazují film a umění pohyblivého obrazu do sociálních, ekonomických a technologických kontextů
- Interpretovat specifické techniky a koncepce práce s pohyblivým obrazem
- Mít povědomí o významu výzkumu médií v širším sociokulturním kontextu
- Orientovat se v oborových diskurzech (dějin výtvarného umění, filmových studií, vizuálních studií), které paralelně zkoumají některé podobné jevy a produkci z oblasti nových médií
- Charakterizovat výkladové koncepty v rámci mediální archeologie.
Osnova
 • - Mediální archeologie: základní výkladové koncepty (Rick Altman, Thomas Elsaesser a Siegfried Zielinsky)
 • - Dějiny mediálních praktik
 • - Médium jako aparát
 • - Technologické mezníky, které výrazně ovlivnily vývoj audiovizuální tvorby, jako nástup zvuku, nástup barevného filmu a širokoúhlých formátů, rozšíření magnetického záznamu obrazu a zvuku, digitální technologie
 • - Redefinování média filmu ve vývojovém hledisku
 • - Prolínání oborových diskurzů v rámci výtvarného umění, filmu a nových médií; příklady uměleckých projektů, které figurují na pomezí těchto oborů
 • - Vliv oborových historických kontextů na specifické estetické a percepční standardy
 • - Intermediální průniky: film, televize, výtvarné umění
 • - Seberelexifivita média
 • - Digitální film; obrat současného filmu k prekinematografickému období; digitální animace
Literatura
 • FILIPOVÁ, Marta a Matthew RAMPLEY. Možnosti vizuálních studií: obrazy, texty, interpretace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění, 2007.
 • BELTING, Hans. Konec dějin umění. Translated by Jan Hlavička. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2000.
 • KESNER, Translated by Lucie Vidmarová - Ladislav Kesner. Vyd. tohoto souboru 1. Jinočany: H & H, 1997.
 • CUBITT, Sean. Videography, Video Media As Art And Culture. New York: Routledge, 1993
 • BOURRIAUD, Nicolas. Postprodukce: kultura jako scénář: jak umění nově programuje současný svět. Translated by Petr Turek. Vyd. 1. Praha: Tranzit, 2004.
 • MAZANEC, Martin, Mizanscéna kina, in: Ptáček, Luboš (ed.), Současný český a slovenský film - pluralita, estetických, kulturních a ideových konceptů. Univerzita Palackého, Olomouc 2010.
 • RUSH, Michael. Video art. London: Thames & Hudson, 2003.
 • SZCZEPANIK, Petr. (ed.) Nová filmová historie. Antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury. Praha: Herrmann a synové, 2004.
 • ZIELINSKI, Siegfried. Audiovisions : cinema and television as entr'actes in history. Translated by Gloria Custance. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1999.
 • BALSOM, Erika: Exhibiting Cinema in Contemporary Art . Amsterdam University Press 2013.
 • Vizuální teorie : současné anglo-americké myšlení o výtvarných dílech. Edited by Ladislav.
 • KITTLER, Friedrich A. Gramophone, film, typewriter : Grammophon, Film, Typewriter (Orig.). Translated by Geoffrey Winthrop-Young - Michael Wutz. Stanford, California: Stanford University Press, 1999.
 • MARVIN, Carolyn. When old technologies were new : thinking about electric communication in the late nineteenth century. 1st issued as an Oxford Univ. New York: Oxford University Press, 1990.
 • HICKETHIER, Knut: O dějinách televize jako dějinách sledování: příklad Německa. Předběžné úvahy. In: Szczepanik, Petr (ed.): Nová filmová historie. Praha: Herrmann a synové, 2004..
 • BAXANDALL, Michael. Stíny a světlo: umění a vizuální zkušenost. Translated by Pavel Pšeja. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2003.
Výukové metody
Přehledová přednáška s komentářem vybraných případových studií.
Metody hodnocení
Ostrý test u PC a minimálně 50% účast na přednáškách.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/IM091