IMN05b Seminář k magisterské diplomové práci II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 18:00–19:40 N21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět je určen pro studenty PREZENČNÍ FORMY STUDIA.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury a analýzy zkoumaného materiálu. Diplomová práce řeší dílčí odborný problém odpovídající typu studia.
Osnova
  • Společná teoretická příprava: seznámení s formálními pravidly psaní diplomové práce, bibliografickou normou a dalšími obecnými požadavky na diplomovou práci. Individuální konzultace domácích úkolů: sběr literatury a pramenů, osnova práce, jednotlivé kapitoly práce.
Literatura
  • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • ŠESTÁK, Z. 2000. Jak psát a přednášet o~vědě. Praha 2000.
  • VAŠÁK, P. 1993. Textologie. Teorie a ediční praxe. Praha 1993.
  • ČMEJRKOVÁ, S. - DANEŠ. F. - SVĚTLÁ, D. 1999. Jak napsat odborný text. Praha 1999.
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Seminar, individual consultations
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje kredity na základě stupně rozpracovanosti diplomové práce a na základě průběhu konzultací se studentem. Requirements: 10 minutes presentation before class, active participation in class discussion of theses, submission of diploma thesis (see deadline and formal instructions).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.