ISKM05 Informační politika a management

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavla Vizváry, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ing. František Kasl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Marek (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Předpoklady
Před vstupem do předmětu by student měl ovládat základy informační vědy a informačních systémů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s významem a základními principy informační politiky v organizaci (ve veřejném i komerčním sektoru). Pozornost bude věnována uvedení do kontextu datového a informačního managementu, jejich účelu a významu pro organizaci, nutnost propojení jednotlivých úrovní for řízení organizace.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- znát na aktuální cíle EU a ČR v oblasti informační politiky;
- znát klíčové projekty a služby eGovernmentu a být schopen je metodologicky správně hodnotit;
- uvědomovat si limity v oblasti práce s informačními technologiemi v organizaci stanovené českými zákony a směrnicemi EU;
- umět použít základní postupy informačního managementu a business intelligence;
- uvědomovat si význam a základní principy datového a informačního managementu v organizaci.
Osnova
 • Základní terminologie, úrovně informační politiky.
 • Strategické dokumenty informační politiky v EU a ČR.
 • Klíčové projekty v elektronizaci veřejné správy.
 • Zákony definující možnosti práce s elektronickými informacemi.
 • Analýza potřeb a evaluace v oblasti elektronických služeb.
 • Informační management.
 • Datový management.
 • Podnikové informační systémy a business intelligence.
 • Otevřená data a informační zdroje ve veřejné správě a jejich využití pro business intelligence.
 • Bezpečnost informací v organizaci a ochrana duševního vlastnictví.
Literatura
  povinná literatura
 • Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. Praha, listopad 2012. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/soubor/metodika-publ-opendata-verze-1-0-pdf.aspx
 • ŠPAČEK, David. Public management v teorii a praxi. Praha: C. H. Beck, 2016. 376 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-621-0. info
 • VODRÁČEK, Leo a Antonín ROSICKÝ. Informační management :pojetí, poslání a aplikace. Vyd. 1. Praha: Management Press, 1997. 146 s. ISBN 80-85943-35-2. info
Výukové metody
Teoretická příprava. Odborná diskuse. Úkoly (písemné, praktické) k řešeným tématům.
Metody hodnocení
Písemná zkouška. Případné průběžné úkoly.
Informace učitele
Výuka probíhá hybridně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.