ISKM05 Informační politika a management

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavla Vizváry, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Marek (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Předpoklady
Před vstupem do předmětu by student měl ovládat základy informační vědy a informačních systémů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s významem a základními principy informační politiky v organizaci (ve veřejném i komerčním sektoru). Pozornost bude věnována uvedení do kontextu datového a informačního managementu, jejich účelu a významu pro organizaci, nutnost propojení jednotlivých úrovní for řízení organizace.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- znát na aktuální cíle EU a ČR v oblasti informační politiky;
- znát klíčové projekty a služby eGovernmentu a být schopen je metodologicky správně hodnotit;
- uvědomovat si limity v oblasti práce s informačními technologiemi v organizaci stanovené českými zákony a směrnicemi EU;
- umět použít základní postupy informačního managementu a business intelligence;
- uvědomovat si význam a základní principy datového a informačního managementu v organizaci.
Osnova
 • Základní terminologie, úrovně informační politiky.
 • Strategické dokumenty informační politiky v EU a ČR.
 • Klíčové projekty v elektronizaci veřejné správy.
 • Zákony definující možnosti práce s elektronickými informacemi.
 • Analýza potřeb a evaluace v oblasti elektronických služeb.
 • Informační management.
 • Datový management.
 • Podnikové informační systémy a business intelligence.
 • Otevřená data a informační zdroje ve veřejné správě a jejich využití pro business intelligence.
 • Bezpečnost informací v organizaci a ochrana duševního vlastnictví.
 • Na datech založené knihovnictví.
Literatura
  povinná literatura
 • Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. Praha, listopad 2012. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/soubor/metodika-publ-opendata-verze-1-0-pdf.aspx
 • ŠPAČEK, David. Public management v teorii a praxi. Praha: C. H. Beck, 2016. 376 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-621-0. info
 • VODRÁČEK, Leo a Antonín ROSICKÝ. Informační management :pojetí, poslání a aplikace. Vyd. 1. Praha: Management Press, 1997. 146 s. ISBN 80-85943-35-2. info
Výukové metody
Teoretická příprava. Odborná diskuse. Úkoly (písemné, praktické) k řešeným tématům.
Metody hodnocení
Písemná zkouška. Případné průběžné úkoly.
Informace učitele
Distanční výuka v MS Teams. Kód týmu: 0v31rq7
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.