ISKM26 Informační audit

Filozofická fakulta
jaro 2025
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D. (přednášející)
Ing. Petr Očko, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Marek (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví – Filozofická fakulta
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s informačním auditem jako klíčovou složkou managementu organizace. Problematika je představena z teoretického i praktického pohledu, pozornost je věnována i pochopení významu v širším kontextu, kdy je diskutována informační ekonomie a dopady informací na ekonomiku. Součástí výuky bude praktické provedení některé části auditu. Kromě toho, že studenti budou schopni uplatnit definované praktické činnosti v informačním auditu, budou si uvědomovat důvody a důsledky v organizačním i i širším kontextu.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:
popsat organizaci, její subsystémy, procesy a operace, kultury,
vyjmenovat, vybrat a použít základní nástroje a techniky informačního auditu,
pojmout informační audit jako strategickou součást znalostního managementu organizace,
prezentovat výsledky auditorské práce,
identifikovat význam auditu a ratingu pro fungování ekonomiky a to zejména z hlediska ekonomie informací.
Osnova
 • I) Teorie a význam informačního auditu v řízení organizace, organizační struktura a management
 • Management - informační politika organizace, různé typy politik v závislosti na typu organizace, organizační kultura a identita, učící se organizace, audit firemní kultury
 • Strategie organizace a strategie řízení - vize, strategie, strategická analýza/audit jako nástroj formulace strategie, řízení změn/inovací
 • II) Interní audit, řízení zdrojů a hlavní principy informačního auditu
 • Hlavní nástroje auditorské práce, nástroje interního auditu, etický přesah práce auditora.
 • Audit jako moderní nástroj analýzy a správy informačních zdrojů, informačních služeb a informačních toků v rámci organizace.
 • Informační audit jako nástroj znalostního managementu organizace.
 • Řízení zdrojů - procesní analýzy (informační toky, data management)
 • On-line audit - úvod do auditu webu a sociálních sítí
 • III) Organizační analýzy
 • Okolí organizace - makro/mikrookolí, globalizace trhů, měnící se prostředí a rychlost změn, SWOT, PEST a další analýzy a jejich vliv okolí na vnitřní chod organizace.
 • Analýzy konkurenčního prostředí a vnitřní analýzy - analýza produktivity, portfolio analýza, audit zdrojů, finanční analýza, audit organizační kultury.
 • IV) Ekonomická role informací
 • Ekonomie informací - základní pojmy ekonomie informací, asymetrie informací a její ekonomické dopady, morální hazard a nepříznivý výběr, pojetí ratingu a auditu z hlediska ekonomie informací.
 • Rating a audit z hlediska role informací v ekonomickém prostředí - ekonomický význam ratingu a auditu, role ratingu na finančních trzích, velké světové finanční krize a role ratingu a auditu v nich, informační asymetrie a velké světové finanční krize.
Literatura
  povinná literatura
 • Buchanan, S., Gibb, F. The information audit: Methodology Selection. International Journal of Information Management, 2008, č. 28, s. 3–11
 • Frost, R. B., Choo, C. W. Revisiting the information audit: A systematic literature review and synsthesis. International Journal of Information Management, 2017, č. 37, s. 1380-1390, dostupné na https://www.journals.elsevier.com/international-journal-
 • Griffiths, P. Information Audit: Towards common standards and methodology. Business Information Review, 2012, č. 1, dostupné na http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0266382112436791
  doporučená literatura
 • BAWDEN, David a Lyn ROBINSON. Úvod do informační vědy. Translated by Michal Lorenz - Karel Mikulášek - Dana Vévodová. 1. vydání. Doubravník: Flow, 2017, 451 stran. ISBN 9788088123101. info
 • Botha, H., Boon, A. The Information Audit: Principles and Guidelines. Libri [on-line], 2003, vol. 53, s. 23–38, dostupné na http://librijournal.org/pdf/2003-1pp23-38.pdf
 • Buchanan, S., Gibb, F. The information Audit: An Integrated Strategic Approach. International Journal of Information Management, 1998, č. 1, s. 29–47
 • Burk, C. F., Horton, F. W. InfoMap: A Complete Guide to Discovering Corporate Information Resources. Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1988
 • Dombrovská, M. 5 P informačního auditu. ITlib – Informačné technológie a knižnice, 2017, č. 3, dostupné na http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2017/3/5-p-informacniho-auditu-five-faces-of-information-audit.html?page_id=3355
 • Dombrovská, M., Očko, P., Zeman, P. Informační audit – cesta k rozvoji znalostní organizace. Ikaros [on-line], 2005, č. 9, dostupné na http://www.ikaros.cz/node/2001
 • Dvořáček, J. Audit podniku a jeho operací. Praha: C. H. Beck, 2005
 • Ellis, D., Barker, R., Potter, S., Pridgeon, C. Information Audits, Communication Audits and Information Mapping: A Review and Survey. International Journal of Information Management, 1993, č. 13, s. 134–151,
 • Hanzelková, A., Keřkovský, M., Vykypěl, O. Strategické řízení. 3. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2017
 • Henczel, S. M. The information audit as a first step towards effective knowledge management. Inspel (IFLA) [on-line], 2000, č. 3/4, dostupné na http://www.ifla.org/VII/d2/inspel/00-3hesu.pdf
 • Henczel, S. M. The information Audit: A Practical Guide. Mnichov: K. G. Saur, 2001
 • Holman, R. Ekonomie. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016
 • Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu. Český institut interních auditorů [on-line], 6. 7. 2015, dostupné na http://www.interniaudit.cz/ippf/interaktivni-prehled.php
 • Očko, P., Dombrovská, M. Informační audit – teorie a praxe v České republice. Inforum [on line], Albertina icome Praha, 2006, dostupné na http://www.inforum.cz/pdf/2006/Ocko_Petr.pdf
 • Očko, Petr. Ekonomika podniku: Ekonomika podniku v éře informační společnosti. Informacniveda.cz [on-line], 4. 9. 2009, dostupné na http://www.informacniveda.cz/article.do?articleId=1136
 • Orna, E. Practical information policies: how to manage information flows in organisations. Aldershot: Gower, 1990
 • Orna, L. Information policies for profitable information management: pratical steps. In Horton, F. W., Pejova, Z. Consultancy on Strategic Information Planning. Lublaň: International Center for Public Enterprises in Developing Countries, 1993
 • SEDLÁČKOVÁ, Helena a Karel BUCHTA. Strategická analýza. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006, xi, 121. ISBN 8071793671. info
 • Vo-Tran, H. Adding Action to the Information Audit. The Eletronic Journal Information Systems Evaluation, 2011, č. 2, s. 167–282
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. 2017. info
 • Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů
Výukové metody
Teoretická příprava, praktická cvičení, skupinové zpracování úkolu. Výuka probíhá blokově (4 sobotní bloky v trvání 4,5 hod.), poslední setkání je spojeno s kolokviem.
Metody hodnocení
75 % docházka, skupinová práce a prezentace výstupu. Vzhledem k blokové výuce platí stejné podmínky pro obě formy studia (prezenční a kombinované).
Informace učitele
Termíny výuky: výuka probíhá 4x za semestr v sobotních blocích - přesné termíny budou oznámeny.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2024.