ISKM26 Informační audit

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D. (přednášející)
Ing. Petr Očko, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavla Vizváry, Ph.D. LL.M. (přednášející)
Mgr. Tomáš Marek (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví – Filozofická fakulta
Rozvrh
So 17. 10. 10:00–16:40 D33, So 21. 11. 10:00–16:40 D33, So 19. 12. 10:00–16:40 D33, So 9. 1. 10:00–16:40 D33, So 16. 1. 10:00–16:40 D33
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s informačním auditem jako klíčovou složkou managementu organizace. Problematika je představena z teoretického i praktického pohledu, pozornost je věnována i pochopení významu v širším kontextu, kdy je diskutována informační ekonomie a dopady informací na ekonomiku. Součástí výuky bude praktické provedení některé části auditu. Kromě toho, že studenti budou schopni uplatnit definované praktické činnosti v informačním auditu, budou si uvědomovat důvody a důsledky v organizačním i i širším kontextu.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:
popsat organizaci, její subsystémy, procesy a operace, kultury,
vyjmenovat, vybrat a použít základní nástroje a techniky informačního auditu,
pojmout informační audit jako strategickou součást znalostního managementu organizace,
prezentovat výsledky auditorské práce,
identifikovat význam auditu a ratingu pro fungování ekonomiky a to zejména z hlediska ekonomie informací.
Osnova
 • I) Teorie a význam informačního auditu v řízení organizace, organizační struktura a management
 • Management - informační politika organizace, různé typy politik v závislosti na typu organizace, organizační kultura a identita, učící se organizace, audit firemní kultury
 • Strategie organizace a strategie řízení - vize, strategie, strategická analýza/audit jako nástroj formulace strategie, řízení změn/inovací
 • II) Interní audit, řízení zdrojů a hlavní principy informačního auditu
 • Hlavní nástroje auditorské práce, nástroje interního auditu, etický přesah práce auditora.
 • Audit jako moderní nástroj analýzy a správy informačních zdrojů, informačních služeb a informačních toků v rámci organizace.
 • Informační audit jako nástroj znalostního managementu organizace.
 • Řízení zdrojů - procesní analýzy (informační toky, data management)
 • On-line audit - úvod do auditu webu a sociálních sítí
 • III) Organizační analýzy
 • Okolí organizace - makro/mikrookolí, globalizace trhů, měnící se prostředí a rychlost změn, SWOT, PEST a další analýzy a jejich vliv okolí na vnitřní chod organizace.
 • Analýzy konkurenčního prostředí a vnitřní analýzy - analýza produktivity, portfolio analýza, audit zdrojů, finanční analýza, audit organizační kultury.
 • IV) Ekonomická role informací
 • Ekonomie informací - základní pojmy ekonomie informací, asymetrie informací a její ekonomické dopady, morální hazard a nepříznivý výběr, pojetí ratingu a auditu z hlediska ekonomie informací.
 • Rating a audit z hlediska role informací v ekonomickém prostředí - ekonomický význam ratingu a auditu, role ratingu na finančních trzích, velké světové finanční krize a role ratingu a auditu v nich, informační asymetrie a velké světové finanční krize.
Literatura
  povinná literatura
 • Buchanan, S., Gibb, F. The information audit: Methodology Selection. International Journal of Information Management, 2008, č. 28, s. 3–11
 • Frost, R. B., Choo, C. W. Revisiting the information audit: A systematic literature review and synsthesis. International Journal of Information Management, 2017, č. 37, s. 1380-1390, dostupné na https://www.journals.elsevier.com/international-journal-
 • Griffiths, P. Information Audit: Towards common standards and methodology. Business Information Review, 2012, č. 1, dostupné na http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0266382112436791
  doporučená literatura
 • BAWDEN, David a Lyn ROBINSON. Úvod do informační vědy. Translated by Michal Lorenz - Karel Mikulášek - Dana Vévodová. 1. vydání. Doubravník: Flow, 2017, 451 stran. ISBN 9788088123101. info
 • Botha, H., Boon, A. The Information Audit: Principles and Guidelines. Libri [on-line], 2003, vol. 53, s. 23–38, dostupné na http://librijournal.org/pdf/2003-1pp23-38.pdf
 • Buchanan, S., Gibb, F. The information Audit: An Integrated Strategic Approach. International Journal of Information Management, 1998, č. 1, s. 29–47
 • Burk, C. F., Horton, F. W. InfoMap: A Complete Guide to Discovering Corporate Information Resources. Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1988
 • Dombrovská, M. 5 P informačního auditu. ITlib – Informačné technológie a knižnice, 2017, č. 3, dostupné na http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2017/3/5-p-informacniho-auditu-five-faces-of-information-audit.html?page_id=3355
 • Dombrovská, M., Očko, P., Zeman, P. Informační audit – cesta k rozvoji znalostní organizace. Ikaros [on-line], 2005, č. 9, dostupné na http://www.ikaros.cz/node/2001
 • Dvořáček, J. Audit podniku a jeho operací. Praha: C. H. Beck, 2005
 • Ellis, D., Barker, R., Potter, S., Pridgeon, C. Information Audits, Communication Audits and Information Mapping: A Review and Survey. International Journal of Information Management, 1993, č. 13, s. 134–151,
 • Hanzelková, A., Keřkovský, M., Vykypěl, O. Strategické řízení. 3. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2017
 • Henczel, S. M. The information audit as a first step towards effective knowledge management. Inspel (IFLA) [on-line], 2000, č. 3/4, dostupné na http://www.ifla.org/VII/d2/inspel/00-3hesu.pdf
 • Henczel, S. M. The information Audit: A Practical Guide. Mnichov: K. G. Saur, 2001
 • Holman, R. Ekonomie. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016
 • Očko, P., Dombrovská, M. Informační audit – teorie a praxe v České republice. Inforum [on line], Albertina icome Praha, 2006, dostupné na http://www.inforum.cz/pdf/2006/Ocko_Petr.pdf
 • Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu. Český institut interních auditorů [on-line], 6. 7. 2015, dostupné na http://www.interniaudit.cz/ippf/interaktivni-prehled.php
 • Očko, Petr. Ekonomika podniku: Ekonomika podniku v éře informační společnosti. Informacniveda.cz [on-line], 4. 9. 2009, dostupné na http://www.informacniveda.cz/article.do?articleId=1136
 • Orna, E. Practical information policies: how to manage information flows in organisations. Aldershot: Gower, 1990
 • Orna, L. Information policies for profitable information management: pratical steps. In Horton, F. W., Pejova, Z. Consultancy on Strategic Information Planning. Lublaň: International Center for Public Enterprises in Developing Countries, 1993
 • SEDLÁČKOVÁ, Helena a Karel BUCHTA. Strategická analýza. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006, xi, 121. ISBN 8071793671. info
 • Vo-Tran, H. Adding Action to the Information Audit. The Eletronic Journal Information Systems Evaluation, 2011, č. 2, s. 167–282
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. 2017. info
 • Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů
Výukové metody
Teoretická příprava, praktická cvičení, skupinové zpracování úkolu. Výuka probíhá blokově (4 sobotní bloky v trvání 4,5 hod.), poslední setkání je spojeno s kolokviem.
Metody hodnocení
75 % docházka, skupinová práce a prezentace výstupu. Vzhledem k blokové výuce platí stejné podmínky pro obě formy studia (prezenční a kombinované).
Informace učitele
Výuka proběhne v plně distanční podobě na platformě MS Teams. Do týmu vstupujte pomocí tohoto kódu: nnkx6c1
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022, jaro 2024, jaro 2025.