JPN300 Bakalářská diplomová práce

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Mejzlíková (cvičící)
Mgr. Marek Mikeš, Ph.D. (cvičící)
Ing. Ivo Plšek, M.A., M. P. P. (cvičící)
Mgr. Zuzana Rozwalka (cvičící)
Mgr. Ivan Rumánek, PhD. et PhD (cvičící)
Garance
Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D.
Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář japonských studií - projekt OPVK - Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je příprava textu závěrečné písemné práce. Kurz si student zapisuje nejlépe v posledním semestru studia. Předpokladem úspěšného ukončení předmětu je předložení finálního textu závěrečné práce zpracovaného studentem podle doporučení vyučujícího. Předmět nemá pravidelnou výuku, je založen na samostatné práci studenta na textu práce podle zadání a na individuálních konzultacích s vyučujícími předmětu.
Výstupy z učení
Student je po absolvování kurzu schopen definovat téma své závěrečné písemné práce; zdůvodnit kritéria výběru tématu, metod zpracování a zdrojů své závěrečné písemné práce; popsat metody, které použil při své práci; sestavit seznam pramenné a sekundární literatury k tématu; prezentovat a obhajovat práci při ústní obhajobě před komisí.
Osnova
  • Samostatná práce na textu pod dohledem vedoucího práce.
Literatura
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Individuální konzultace s vedoucím práce.
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání bakalářské diplomové práce prostřednictvím sekretariátu Semináře japonských studií v jednom knižně vázaném exempláři, a to nejpozději do 30. 4. pro obhajobu v červnu, nebo do 30. 6. / 20. 8. v případě řádného/opravného termínu obhajoby v září. Ve stejném termínu se práce odevzdává do archivu v Informačním systému. Na základě odevzdání finální verze do ISu a v tištěné podobě uděluje vedoucí zápočet za předmět JAP321 Bakalářská diplomová práce, čímž potvrzuje přijetí práce k obhajobě.
Informace učitele
Bakalářská diplomová práce se odevzdává v elektronické formě prostřednictvím Informačního systému a v jednom tištěném exempláři v pevné vazbě. Tištěná verze musí být psána na bílém papíru formátu A4, očíslované listy musejí být vyvázány do pevných desek. Závaznou součástí práce je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty a ústavu, název práce, jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce a rok zpracování. Dále musí být práce vybavena prohlášením autora, obsahem, průběžným poznámkovým aparátem a seznamem použitých pramenů a sekundární literatury. Rozsah bakalářské diplomové práce činí 70 000–80 000 znaků včetně mezer (cca 40–45 normovaných stran). Do rozsahu se započítávají poznámky pod čarou a bibliografie, přílohy se nezapočítávají. Povinnou součástí práce jsou české a cizojazyčné resumé (1 800 znaků včetně mezer) a český a cizojazyčný výčet klíčových slov. Tyto součásti práce se také samostatně odevzdávají do příslušných složek v archivu závěrečné práce v Informačním systému MU.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/JPN300