JPNB35 Samostatná četba japonské beletrie v překladech

Filozofická fakulta
podzim 2020

Předmět se v období podzim 2020 nevypisuje.

Rozsah
konzultace, individuální četba. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Mejzlíková (cvičící)
Mgr. Marek Mikeš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zuzana Rozwalka (cvičící)
Mgr. Ivan Rumánek, PhD. et PhD (cvičící)
Garance
Mgr. Ivan Rumánek, PhD. et PhD
Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zápis mimo japanistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz, určený výhradně oborovým studentům japonských studií, je zaměřen na samostatnou četbu významných děl japonské beletrie v překladech. Hlavním cílem je seznámení studentů s důležitými díly japonské literatury, s jejími hlavními autory a zejména s tématy, kterým se japonská literatura věnuje. Cílem je rovněž získat základní přehled o hlubších kulturních a společenských souvislostech témat japonské beletrie. V závěrečné seminární práci student prokáže schopnost samostatné analýzy zvolených literárních děl. Je doporučena četba děl dostupných v Ústřední knihovně Filosofické fakulty MU. Vlastní iniciativa při výběru děl je vítána.
Výstupy z učení
Student je po absolvování kurzu schopen:
určit základní témata vybraných děl japonské beletrie;
vysvětlit souvislost těchto témat s kulturními a společenskými okolnostmi vzniku vybraných literárních děl;
demonstrovat znalost vybraných literárních děl a jejich hlavních témat v podobě analytického textu;
srovnat vybraná témata literárních děl v analytickém textu;
argumentovat svá stanoviska k vybraným literárním dílům v odborné rozpravě.
Osnova
  • Předmět je založen na samostudiu vybraných literárních děl a samostatné práci na závěrečném eseji. Jsou doporučeny pravidelné individuální konzultace s vyučujícími.
Literatura
  • Ibuse Masudži- Černý déšť.
  • Abe Kóbó- Písečná žena.
  • Tanizaki Džúničiró- Sestry Makiokovy.
  • Kawabata Jasunari- Sněhová země, Hlas hory.
  • Murasaki Šikibu- Příběh prince Gendžiho I-IV. Preklad Karel Fiala.
  • Manjóšú
Výukové metody
Samostatné studium vybraných literárních děl, sekundární odborné literatury a samostatná práce na závěrečném analytickém eseji. Individuální konzultace.
Metody hodnocení
Studenti budou hodnoceni na základě písemné práce - analytického eseje, který bude předmětem závěrečné rozpravy. Rozsah seminární práce - 3000 slov. K úspěšnému absolvování kurzu je bezpodmínečně třeba dodržet termín odevzdání eseje.
Informace učitele
Seminář neprobíhá formou pravidelné výuky, ale je založen na samostatné práci, četbě zadaných literárních děl japonských autorů a zpracování seminární práce. Není nutné, abyste se v práci věnovali pouze dílům uvedeným v anotaci kurzu v ISu, máte možnost zvolit si k četbě a analýze i jiná díla. Seminární práci, kterou odevzdáte prostřednictvím Odevzdávárny kurzu v ISu NEJPOZDĚJI 30. 11., věnujete analýze vybraného literárního díla (či děl). Kolokvium mohou skládat jen studenti, kteří práci odevzdají včas. Předmětem ústního kolokvia bude rozprava o textu seminární práce. K textu práce dále předložíte SEZNAM NEJMÉNĚ PĚTI DĚL (včetně těch, kterým věnujete seminární práci), které jste v souvislosti s kurzem přečetli. Rozsah práce je 3000 slov. Seminární práce poskytuje kritický pohled na vybranou tematiku, kontextuální analýzu daného díla a jeho zařazení do širšího dějinného, společenského, aj. kontextu. Budete-li citovat nějaké pasáže z vybraných děl nebo z další literatury, opatřete citaci odkazem v poznámce pod čarou dle požadavek na formální náležitosti odborných textů. Instrukce k zadání tématu práce dostanete mailem do konce září.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/JPNB35