JSB021 Lexikologie a lexikografie jihoslovanských jazyků

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Srovnávací pohled na lexikologii češtiny, chorvatštiny, srbštiny a bulharštiny. Současná slovní zásoba uvedených jazyků, její vývoj, vrstva internacionalismů, nejnovější tendence ve slovní zásobě. Mezijazyková homonymie; idiomatika a frazeologie uvedených jazyků; přehled důležitých výkladových slovníků češtiny, chorvatštiny, srbštiny a bulharštiny a přehled podstatných překladových česko-jihoslovanských slovníků.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu získá základní znalosti o lexikologii jako samostatné jazykovědné disciplíně, bude se orientovat v současné slovní zásobě jihoslovanských jazyků a rovněž češtiny, bude schopen posuzovat lexikální stránku studovaných jazyků, získá vědomosti o lexikografii, lexikografické činnosti.
Osnova
 • Osnova:
 • 1. Obecná charakteristika lexikologie a lexikografie, základní terminologie
 • 2. Slovo, lexém, lexikální jednotka
 • 3. Lexikální sémantika a komponentová analýza
 • 4. Apelativa, propria
 • 5. Synonymie, hyperonymie, hyponymie
 • 6. Opozitní vztahy
 • 7. Homonymie, polysémie
 • 8. Výkladové slovníky češtiny a příslušných jihoslovanských jazyků
 • 9. Překladové slovníky češtiny a příslušných jihoslovanských jazyků
 • 10. Idiomatika a frazeologie – základní seznámení a terminologie
 • 11. Idiomatika a frazeologie – vybrané slovníkové příručky a monografie české, slovenské a jihoslovanské
 • 12. Vývoj slovní zásoby v kontrastivním aspektu (čeština, chorvatština, srbština, bulharština)
Literatura
  povinná literatura
 • Příruční mluvnice češtiny. Edited by Miroslav Grepl - Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd. 2., opr. Praha: Lidové noviny, 1996. 799 s. ISBN 8071061344. info
 • ČEJKA, Mirek. Česká lexikologie a lexikografie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 53 s. ISBN 8021003936. info
  doporučená literatura
 • ČERMÁK, František. Lexikon a sémantika. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 357 s. ISBN 9788074220203. info
 • ČERMÁK, František a Josef FILIPEC. Česká lexikologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 1985. 281 s. info
 • DRAGIĆEVIĆ, Rajna. Leksikologija srpskog jezika. Beograd: Zavod za udžbenike 2007.
 • BOJADŽIEV, Todor. Bălgarska leksikologija. Izd. 1. Sofija: Anubis, 2002. 367 s. ISBN 954426535X. info
 • VĂTOV, Vărban. Leksikologija na bălgarskija ezik. Veliko Tărnovo: IK Abagar 1998.
  neurčeno
 • IVIĆ, Pavle. Srpski jezički priručnik. 2., dop. i izm. izd. Beograd: Beogradska knjiga, 2004. 338 s. ISBN 8675900759. info
 • Jonke, Ljudevit. O hrvatskome jeziku (u Telegramu od 1960. do 1968.). Priredio Ivan Marković. Zagreb : Pergamena, 2005.
Výukové metody
Přednáška spolu se seminářem
Metody hodnocení
Ústní zkouška. Kromě toho bude vyžadován jeden odpřednášený referát na vybrané lexikologické téma.
Informace učitele
Pro podrobnější seznámení se současným stavem slovní zásoby jihoslovanských jazyků a jejím vývojem během druhé poloviny 20. století doporučuji monografie Slovenski jezik, Hrvatski jezik, Srpski jezik, Makedonski jazik a Bălgarski ezik, které jsou napsány v příslušných jazycích a které pocházejí z polské edice Najnowsze dzieje języków słowiańskich (Opole, 1998 /srb. 1996, bulh. 1997/).
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.