JSB065 Dějiny a kultura Balkánu ve středověku

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Pilch, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 G32, kromě Čt 16. 11.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs je zaměřen na poznání hlavních problémů jihovýchodní Evropy od počátků historické doby do doby celkového ovládnutí Balkánu Osmanskou říší na počátku 16. století. Pozornost bude věnována tématům: vliv byzantské říše v regionu, etnogeneze jižích Slovanů, jejich etatizace a christianizace. Formování jihoslovanských národních států v průběhu 7.-12. století a jejich rozkvět v 13. a 14. století. POzornost je věnována také základním problémům církevních a kulturních dějin. Zvláštní důraz je kladen na postižení rozdílů ve vývoji mezi západní a jihovýchodní Evropou v tomto období, jenž byl dán výrazným vlivem byzanským. Přednáška přiblíží osmanskou expanzi na Balkán a postupné dobývání jednotlivých balkánských států.
Výstupy z učení
Posluchači budou na konci kursu rozumět specifikům vývoje jihovýchodní Evropy ve středověku a budou schopni vysvětlit základní příčiny rozdílů ve vývoji mezi západní a jihovýchodní Evropou. Porozumí úloze byzantské říše v dějinách východní Evropy a úloze a roli osmanské říše. Dokáže charakterizovat architekturu a další kulturní znaky této části Evropy.
Osnova
 • 1.-2. Antické dědictví a Byzantská říše,
 • 3-4. Příchod Slovanů na Balkán a rané slovanské státy (slovansko-bulharský kmenový svaz, vznik bulharského státu a jeho vývoj do přijetí křesťanství, srbské státy a jejich vývoj)
 • 5. Pravoslaví a jeho sociokulturní význam
 • 6. Zlatý věk bulharské říše – první bulharské carství (kromě politických dějin počátky slovanského písemnictví, kulturní vývoj, bogomilové, otázka přesunu mocenského centra říše do oblasti Makedonie a makedonská historiografie)
 • 7. Rozkvět středověkého srbského státu
 • 8. Vzestup a pád druhého bulharského carství (kultura, politický vývoj do roku 1392)
 • 9. Politický vývoj po rozpadu Dušanova carství, církevní otázka, architektura a kultura
 • 10.-11. Osmanský vpád na Balkán a soumrak středověkých slovanských balkánských států (charakteristika Osmanů a jejich výbojné moci, přelomové bitvy a vznik kosovského mýtu, doznívání srbské státnosti – srbská despotovina včetně Sremu, křížové výpravy)
 • 12. Středověká Bosna (včetně otázky uherské přítomnosti na Balkáně a osmanského osvojení dnešních západobosenských oblastí do roku 1592)
Literatura
 • Stanojević, S.: Vizantija i Srbi. 2 sv. Novi Sad 1903-1906
 • Hladký, Ladislav a kol.: České a slovenské práce o jihovýchodní Evropě. Bibliografie za léta 1991-2000. Brno 2003
 • Browning, R.: Byzantium and Bulgaria. Berkeley 1978
 • Dujčev, I.: Medioevo bizantino-slavo. 3 sv. Roma 1965-1971
 • Uspenskij, F.I.: Istorija vizantijskoj imperii. 3 sv. Moskva 1913-1948
 • Ferjančić, E.: Vizantija i južni Sloveni. Beograd 1966
 • Litavrin, G.G.: Bolgarija i Vizantija v XI-XII vv. Moskva 1960
 • Ostrogorsky, G.: History of the Byzantine State. Cornwall 1984
 • DVORNÍK, František. Zrod střední a východní Evropy :mezi Byzancí a Římem. Translated by Petr Slunéčko. Vyd. 1. Praha: Prostor, 1999. 525 s. ISBN 80-7260-005-2. info
 • ZÁSTĚROVÁ, B. Dějiny Byzance. Praha, 1994. info
 • DOSTÁLOVÁ, Růžena. Byzantská vzdělanost. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1990. 415 s. ISBN 8070210346. info
 • HAVLÍK, Lubomír Emil. Slovanské státní útvary raného středověku : politické postavení, společenská a vládní organizace státních útvarů ve východní, střední a jihovýchodní Evropě od 8. do 11. století. Vyd. 1. Praha: Academia, 1987. 250 s. URL info
 • BECK, H.G. Geschichte der orthodoxen Kirche im byzantinischen Reich. Göttingen, 1980. info
 • BROWNING, R. The Byzantine Empire. London, 1980. info
 • WASILEWSKI, Tadeusz. Bizancjum i Słowianie w IX wieku : studia z dziejów stosunków politycznych i kulturalnych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. 233 s. info
 • OBOLENSKY, Dimitri. Byzantium and the Slavs :colllected studies. Edited by Ivan Dujčev. London: Variorum Reprints, 1971. ISBN 90-208-9145-6. info
 • OBOLENSKY, D. The Byzantine Commonwealth. London, 1971. info
 • The Byzantine Commonwealth : Eastern Europe, 500-1453. Edited by Dimitri Obolensky. New York: Praeger Publishers, 1971. 524 s. info
 • DVORNÍK, František. Byzantské misie u Slovanů. Translated by Vladimír Vavřínek. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1970. 393 s. URL info
 • RUNCIMAN, Steven. Pád Cařihradu. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1970. 189 s. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášky a semináře.
Metody hodnocení
Předpokladem úspěšného ukončení kursu je absolvování ústní zkoušky.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/JSB065