JSB066 Kosovská otázka: od srbského a albánského národního obrození po současnost

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Pilch, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 D31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je objasnit historický vývoj a konotace otázky kosovské, která jakožto komplex problémů mezietnických, ale i náboženských, hospodářskosociálních, kulturněpolitických i mezinárodněprávních, začala vznikat od počátku 19. století, dřímala jako latentní problém po celou dobu trvání meziválečné Jugoslávie, stala se výrazným politikem v době druhé světové války a byla jednou z klíčových vnitropolitických zkoušek poválečné jugoslávské státnosti. Absolventi kurzu si uvědomí, že tato otázka představuje svou složitostí, vyplývající z nejrůznějších etnických, historických i teritoriálních aspektů, jeden z nejnebezpečnějších zdrojů napětí v celé jihovýchodní Evropě.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit historické příčiny vzniku kosovské otázky, objasnit vývoj etnických a demografických problémů Kosova a interpretovat mezietnické srbsko-albánské vtahy v této jižní srbské autonomní oblasti, bude umět objasnit krizi srbsko-albánských vztahů v 80. a 90. letech a rozklíčovat neúspěšné pokusy srbské a jugoslávské politické elity o jejich řešení. Na základě nabytých znalostí dokáže podat přehled současného stavu situace na Kosovu a zamyslet se nad perspektivami dalšího kosovského vývoje.
Osnova
 • 1.Historiografický exkurz. Etnogeneze Albánců. Kosovo v srbském středověkém státě. Kosovská bitva a kosovský mýtus. Kosovo jakou součást osmanské říše.
 • 2. Kosovo v 19. století – počátky národnostního uvědomování Albánců, snahy Srbska směrem ke Kosovu. Mladoturci, albánské povstání v roce 1912 a balkánské války. Kosovo za první světové války.
 • 3. Královská Jugoslávie a kosovský problém. Druhá světová válka: Velká Albánie.
 • 4. Poválečný vývoj Kosova v rámci Titovy Jugoslávie.
 • 5. Ústava z roku 1974 – maximalistická verze autonomie. Vzestup Kosova do roku 1981.
 • 6. Demonstrace 1981. Srbská kritická inteligence a kosovský problém. Mezietnické vztahy na Kosovu do roku 1987.
 • 7. Memorandum Srbské akademie věd a umění a politický vzestup Slobodana Miloševiće.
 • 8. Srbská "antibyrokratická" revoluce a ztráta kosovské autonomie.
 • 9. Vznik nezávislých albánských politických struktur a paralelního kosovského státu.
 • 10. Vývoj kosovské otázky do roku 1996. Vznik UCK a její počáteční působení.
 • 11. UCK versus srbské pořádkové síly: konflitk v letech 1997–březen 1999. Mezinárodní společenství a kosovská otázka. Jednání v Rambouillet a v Paříži.
 • 12. Letecká válka NATO. Kosovský vývoj po Kumanovské dohodě.
 • 13. Aktuální probléma Kosova a širšího regionu.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Jugoslávie – Srbsko – Kosovo. Kosovská otázka ve 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 471 s. Spisy MU v Brně, Filozofická fakulta ; č. 396. ISBN 978-80-210-5476-9. Digitální knihovna FF MU info
 • PELIKÁN, Jan. Národnostní otázka ve Svazové republice Jugoslávii : geneze-vývoj-perspektivy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 87 s. ISBN 8071844829. info
  doporučená literatura
 • STOJAROVÁ, Věra. Otázka kosovská v širším pojetí bezpečnosti. In ŠTĚPÁNEK, Václav. Současné Srbsko- politika, kultura, Evropská unie. první. Brno: Ústav slavistiky, 2007. s. 101-125, 24 s. ISBN 80-7326-127-8. info
 • PETTIFER, James a Miranda VICKERS. The Albanian question : reshaping the Balkans. London: I.B. Tauris, 2007. xxiii, 312. ISBN 9781860649745. info
 • MALCOLM, Noel. Kosovo : a short history. 1st pub. London: Pan Books, 1998. lii, 492. ISBN 0330412248. info
  neurčeno
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Aktuální problémy srbské společnosti. In Současné Srsbko - politika, kultura, Evropská unie. 1. vyd. Brno: Historický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav slavistiky FF MU, Jihomoravský kraj, 2007. s. 11-34. ISBN 80-7326-127-8. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Církev a stát. In Současné Srbsko - politika, kultura, Evropská unie. 1. vyd. Brno: Historický ústav AV ČR, Ústav slavistiky FF MU, Jihomoravský kraj, 2007. s. 93-101. ISBN 80-7326-127-8. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Osidla etnofiletismu: Srbská pravoslavná církev v zajetí kosovského mýtu. Studia historica brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 53/2006, č. 1, s. 117–132. ISSN 0231-7710. info
 • STOJAROVÁ, Věra. Současné bezpečnostní hrozby západního Balkánu. Kritická analýza konceptu Kodaňské školy. Brno: CDK, 2007. 295 s. politologická řada. ISBN 978-80-7325-134-5. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Srbsko a Evropská unie - problémy integrace. In Slované a Evropa na počátku 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 41-57. ISBN 978-80-210-4487-6. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Zrušení Kosovské autonomie: Zásadní mezník na cestě k nezávislosti Kosova. Slovanské historické studie. Praha-Brno: Historický ústav AV ČR, 2007, roč. 32, č. 32, s. 351-361. ISSN 0081-007X. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Antibyrokratická revoluce v Srbsku v letech 1988-1989. Studia historica brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 2006, C52, s. 189–223., 35 s. ISSN 0231-7710. info
 • STOJAROVÁ, Věra. Organizovaný zločin na území západního Balkánu. In NĚMEC, Jan a Markéta ŠŮSTKOVÁ. Kongres českých politologů, Olomouc, 8-10.9.2006. Praha, Olomouc: Česká společnost pro politické vědy, 2006. s. 393-405, 12 s. ISBN 978-80-902176-0-7. info
 • KING, Iain a Whit MASON. Peace at any price : how the world failed Kosovo. London: Hurst & Company, 2006. xx, 303. ISBN 1850658420. info
 • Serbs in Kosovo and Metohia :proceedings of the scientific conference held in Kosovska Mitrovica from M ay 27 to 29, 2005. Edited by Stevan Karamata - Časlav Ocić. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, 2006. 471 s. ISBN 8670254107. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Srbské snahy o revizi principů jugoslávské ústavy z roku 1974 (Od konce šedesátých let 20. století do 8. zasedání Ústředního výboru Svazu komunistů Srbska v září 1987). Slovanské historické studie. Praha, Brno: Historický ústav AV ČR, 2006, roč. 31, č. 31, s. 101–136. ISSN 0081-007X. info
 • THOMAS, Nigel a Krunoslav MIKULAN. The Yugoslav wars : Bosnia, Kosovo and Macedonia 1992-2001. Illustrated by Darko Pavlović. 1st publ. Oxford: Osprey Pub., 2006. 64 s. ISBN 1841769649. info
 • NORRIS, John. Collision course : NATO, Russia, and Kosovo. London: Praeger Pub., 2005. xxv, 333. ISBN 0275987531. URL info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Nikdo vás nesmí bít... O některých aspektech počátků politické kariéry Slobodana Miloševiće. In Slavista s duší básníka. Sborník k sedmdesátinám Ivana Dorovského. 1. vyd. Brno-Boskovice: Nakladatelství František Šalé - Albert, 2005. s. 210-219, 20 s. ISBN 80-7326-058-1. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. VIII. zasedání Ústředního výboru Svazu komunistů Srbska - přelomové datum moderní jugoslávské historie. Příspěvek k objasnění mocenského vzestupu Slobodana Miloševiće. Studia historica brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 51/2004, č. 1, s. 179-194. ISSN 0231-7710. info
 • LATAWSKI, Paul C. a Martin A. SMITH. The Kosovo crisis and the evolution of post-Cold War European security. New York: Manchester University Press, 2003. x, 230. ISBN 0719059801. URL info
 • GRESSANI, Daniela a Saumya MITRA. Structural reforms in Southeastern Europe since the Kosovo conflict. Washington, D.C.: World Bank, 2002. vi, 31. ISBN 0821351974. info
 • CLARK, Wesley K. Waging modern war : Bosnia, Kosovo, and the future of combat. New York: Public Affairs, 2002. xlv, 479. ISBN 1586481398. info
 • Kosovo :economic ans social reforms for peace and reconciliation. 1st ed. Washington: The World Bank, 2001. viii, 149. ISBN 0-8213-4942-2. info
 • Degraded capability : the media and the Kosovo crisis. Edited by Philip Hammond - Edward S. Harman. 1st pub. London: Pluto Press, 2000. x, 222 s. ISBN 0-7453-1631-X. info
 • VICKERS, Miranda a James PETTIFER. Albania :from anarchy to a balkan identity. 2nd imp. London: Hurst & Company, 1999. xvii, 326. ISBN 1-85065-290-2. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Zápisky z doby bombardování. Edited by Ivan Dorovský. 1. vyd. Brno: Společnost přátel jižních Slovanů, 1999. 55 s. info
Výukové metody
Výuka formou přednášky s vyžadovanou účastí.
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení formou ústního kolokvia, na něž si student dopředu připraví téma, o kterém chce pojednat. Další znalosti budou zkoumány formou doplňujících otázek.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/JSB066