JSB067 Východní otázka 1878–1918 a její současná rezidua

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Pilch, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Všeobecná znalost historie jihoslovanských národů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět se zabývá se řešením tzv. Východní otázky, tedy problému, co s osmanským dědictvím v Evropě. Východní otázka představovala trvalou a základní diplomatickou výzvu 19. století v Evropě. Její rezidua jsou viditelná dodnes. V přednášce se podávají jak události v jednotlivých balkánských zemích, tak velmocenská politika. V rámci předmětu je podáván přehled vývoje Východní otázky od míru v  Küčik Kajnardži r. 1774 do Berlínského kongresu, mapuje se povstání jihoslovanských národů proti Turkům i průběh pokusů o reformy turecké říše, zamýšlí se nad myšlenkami balkánské federace i slovanské vzájemnosti. Dále si zevrubně všímá jednání Berlínského kongresu a z něho vyplývající situace pro balkánské národy. Přibližuje období mezi Berlínským kongresem a vypuknutím první světové války, zevrubně rozebírá makedonskou otázku a albánskou otázku jakož i výklad o dějích směřujících k balkánským válkám, které v podstatě znamenaly definitivní vyřešení Východní otázky. Cílem kurzu je prohloubit všeobecné historické znalostí jak z dějin jihoslovanských národů, tak také neslovanských národů Balkánského poloostrova.
Výstupy z učení
Student by měl být schopen porozumět a vysvětlit příčiny etnických tenzí na Balkánském poloostrově, vyplývajících z velmocenského přístupu k řešení Východní otázky.
Osnova
 • 1. Rusko- a Rakousko-turecké války a mír v Küčik Kajnardži. Vývoj správního systému v evropském Turecku, turecká hospodářská situace a reformy tureckých sultánů. Povstání odbojných pašů.
 • 2. Srbské povstání a řecká krize. Velmocenská politika vůči Portě.
 • 3. První východní krize. Hatihumajun. Myšlenky balkánské federace a slovanského spojenectví.
 • 4.Boj za bulharskou církev a bulharská povstání.
 • 5.Velká východní krize a Berlínský kongres.
 • 6.Vývoj makedonské otázky.
 • 7. Arménské řeže a velmocenská politika vůči Balkánu v 80. a 90. letech 19. století.
 • 8.Ilindenské povstání a mladoturecká revoluce. Anexe Bosny a Hercegoviny.
 • 9.Albánská otázka.
 • 10.Balkánské války.
 • 11.Závěr: Důsledky velmocenské politiky na Balkáně pro jeho další vývoj. Rezidua Východní otázky v současnosti.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Východní otázka : od počátků do konce 60. let 19. století. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 148 stran. ISBN 9788021074194. URL info
 • KOLEJKA, Josef. "Východní otázka" nebo "balkánská otázka" v letech 1878-1907 : stanovisko mezinárodního socialistického hnutí (Přít.). info
 • KOLEJKA, Josef. Balkánská otázka 1908-1914 : mezinárodní socialistické hnutí o mladoturecké revoluci a o balkánských válkách. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979. 144 s. URL info
  neurčeno
 • HRADEČNÝ, Pavel, Ladislav HLADKÝ, Virgjil MONARI, František ŠÍSTEK a Pavla HRADEČNÁ. Dějiny Albánie. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 716 s. ISBN 9788071069393. info
 • HRADEČNÝ, Pavel. Dějiny Řecka. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 768 s. ISBN 80-7106-192-1. info
 • HLADKÝ, Ladislav. Bosenská otázka v 19. a 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 388 s. ISBN 8021036745. info
 • RYCHLÍK, Jan a Miroslav KOUBA. Dějiny Makedonie. Praha: Lidové noviny, 2003. 458 s. ISBN 80-7106-642-7. info
 • RYCHLÍK, Jan. Dějiny Bulharska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. 516 s. ISBN 8071064971. info
 • HRADEČNÝ, Pavel. Řekové a Turci :nepřátelé nebo spojenci? Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. 226 s. ISBN 80-7106-378-9. info
 • ŠESTÁK, Miroslav. Dějiny jihoslovanských zemí. Praha: Lidové noviny, 1998. 756 s. ISBN 80-7106-266-9. info
 • TEJCHMAN, Miroslav. Dějiny Rumunska. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 86 s. ISBN 8071844802. info
 • NEČAS, Ctibor. T. G. Masaryk a rakousko-uherská politika na Balkáně in T. G. Msaryk a střední Evropa. In T. G. Masaryk a střední Evropa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. s. 65-67. ISBN 80-210-0972-1. info
 • Otázky dějin střední a východní Evropy. [II.]. Edited by František Hejl - Josef Kolejka. Vyd. 1. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1975. 331 s. info
 • DOROVSKÝ, Ivan. České země a Balkán : /kapitoly z dějin česko/makedonských a makedonsko/českých styků. Vyd. 1. Brno: Universita J. E. Purkyně, 1974. 236 s., [1. info
 • KABRDA, Josef, Josef KOLEJKA a Richard PRAŽÁK. Dějiny národů střední a jihovýchodní Evropy. 2, 70. léta 19. století-1918. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1966. 185 s. info
 • KABRDA, Josef, Josef KOLEJKA a Richard PRAŽÁK. Dějiny národů střední a jihovýchodní Evropy : v období od Velké francouzské revoluce do roku 1918. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1963. 174 s. URL info
 • DANEŠ, Jiří Viktor. Balkán po válce roku 1913. V Praze: Jos. R. Vilímek, 1914. 40 s. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášky.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen ústním kolokviem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.