JSB071 Češi v jihovýchodní Evropě

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Helena Bočková (přednášející)
PhDr. Helena Bočková (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Pilch
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 B2.42
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška přibližuje historii a etnokulturní vývoj českých minorit na Balkáně. Představuje nejprve českou diasporu ve světě a všechny etnické a religiózní minority v jihovýchodní Evropě. Analyzuje problémy menšinové etnicity a identity a v souvislosti s tím přibližuje principy národnostní politiky mateřské země vůči menšinám, a země, v níž menšiny žijí. V případě Balkánu zevrubně představuje multietnickou zemědělskou vesnickou kolonizaci Dolních Uher v 18.–19. století a zabývá se jednotlivými českými diasporami v Chorvatsku, Banátu, Bulharsku a Bosně. Představuje kulturní a hospodářský vliv češkých kolonistů na své okolí a v neposlední řadě také přínos vzdělané vrstvy českého obyvatelstva, která začala na Balkán proudit v posledních desetiletích 19. století.
Výstupy z učení
Student je po absolvování kurzu schopen charakterizovat vznik, vývoj, současný stav a nejdůležitější parametry současné etnicity a identity české diaspory v jihovýchodní Evropě, vnitřně ji kategorizovat a kriticky použít základní odbornou literaturu k tématu.
Osnova
 • 1. Česká diaspora ve světě. Etnické a religiózní minority v jihovýchodní Evropě
 • 2. Menšinová etnicita a identita. Národnostní politika
 • 3. Multietnická hromadná zemědělská vesnická kolonizace Dolních Uher v 18.–19. století. Hospodářský, společenský a kulturní přínos
 • 4. Češi v Chorvatsku
 • 5. Češi v Banátu
 • 6. Migrace kvalifikovaných a vzdělaných jednotlivců do měst. Hospodářský, společenský a kulturní přínos
 • 7. Češi v Bulharsku
 • 8. Češi v Bosně
 • 9. Současné studium Čechů v jihovýchodní Evropě
Literatura
  povinná literatura
 • VACULÍK, Jaroslav. České menšiny v Evropě a ve světě. 1. vyd. Praha: Libri, 2009. 319 s. ISBN 9788072773978. info
 • Heroldová, Iva: Akulturační proces české menšiny v Chorvatsku. Národopisné aktuality 5, 1968, s. 8–13.
  doporučená literatura
 • UHEREK, Zdeněk. Češi v Bosně a Hercegovině : antropologické pohledy na společenský život české menšiny v zahraničí. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2011. 230 s. ISBN 9788087112489. info
 • PAVLÁSEK, Michal. S motykou a Pánem Bohem : po stopách českých evangelíků ve Vojvodině. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Praha - pracoviště Brno, 2015. 200 stran. ISBN 9788087112915. info
 • České vesnice v rumunském Banátě. Praha: ÚPEa F, 1992. 202 s. ISBN 80-85010-36-4. info
  neurčeno
 • JAKOUBEK, Marek. Vojvodovo : etnologie krajanské obce v Bulharsku. 1. vyd. V Plzni: Západočeská univerzita, 2010. 347 s. ISBN 9788070439715. info
 • KOKAISL, Petr, Lucie CHUDLAŘSKÁ a Jan BENEŠ. Češi v Chorvatsku. Praha: Nostalgie, 2012. 179 s. ISBN 9788090536517. info
 • Šatava, Leoš: České etnikum v jinonárodním prostředí. In: Češi v cizině 4. Praha 1989, s. 63–76.
 • Štěpánek, Václav: Česká kolonizace Banátské vojenské hranice na území srbsko-banátského hraničářského pluku. In: Od Moravy k Moravě. Z historie česko-srbských vztahů v 19. a 20. století. Brno 2005, s. 72–101.
 • Zeman, Pavel: Čeští učitelé na gymnáziích v Bulharsku v letech 1878–1912. In: Przybylski, Michal – Šaur, Josef a kolektiv: Mladá slavistika. Současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur. Brno 2014, s. 147–162.
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Balkán po roce 1944. 1. vyd. Brno: Historický ústav FF MU, 2013. 180 s. info
 • Auerhan, Jan: Čechoslováci v Jugoslávii, v Rumunsku, v Maďarsku a v Bulharsku. Praha 1921.
 • Uherek, Zdeněk. Migrace v české etnologii: náměty k obohacení migrační teorie. Národopisná revue 26, 2016, s. 263–270.
Výukové metody
přednáška, čtení textů, diskuse, samostudium literatury a pramenů
Metody hodnocení
Prezence min. 70%. Referát na vybrané téma.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/JSB071