JSB074 Problém zvaný Bosna

Filozofická fakulta
jaro 2024

Předmět se v období jaro 2024 nevypisuje.

Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Ladislav Hladký, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Ladislav Hladký, CSc. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Pilch, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je popsat a kriticky zhodnotit hlavní události a etapy bosenských dějin od středověku až do současnosti. Bosna, resp. Bosna a Hercegovina, bude prezentována jako "laboratoř" vnitřně složitých multietnických a multikonfesionálních vztahů a zároveń jako země nalézající se ve své dosavadní historii častokrát i na exponované křižovatce mnoha vnějších mocenských zájmů.
Výstupy z učení
Absolvováním předmětu si studenti rozšíří znalosti obecných (evropských) dějin, lépe porozumí obtížnosti spolužití rozličných etnik a konfesí na Balkáně, pochopí vnitřní zákonitost ("filozofii") zachování Bosny a Hercegoviny jako integrálního státu ve stávajících hranicích, budou schopni porozumět složitým politickým poměrům panujícím uvnitř současné Bosny a Hercegoviny a také umět kvalifikovaně uvažovat o jejích dalších perspektivách.
Osnova
 • 1. Názorově protikladné diskuse o charakteru bosenských dějin (srbský, chorvatský a bosňácký historiografický diskurz).
 • 2. Bosna v období středověku, otázka bosenské státnosti, problém tzv. církve bosenské.
 • 3. Bosna v osmanské době, islamizace značné části místního obyvatelstva, vztahy mezi jednotlivými konfesemi.
 • 4. Bosna a Hercegovina pod správou habsburské monarchie, proces modernizace společnosti, tzv. evropeizace bosenských muslimů.
 • 5. Oblast Bosny v době existence tzv. královské Jugoslávie a za druhé světové války.
 • 6. Bosna a Hercegovina jako republika v rámci jugoslávské socialistické federace, dokončení procesu zformování moderního národa bosenských (jugoslávských) Muslimů.
 • 7. Bosna a Hercegovina v době státoprávní krize a rozpadu komunistické Jugoslávie.
 • 8. Průběh a hodnocení občanské války v Bosně a Hercegovině z let 1992-1995.
 • 9. Hlavní problémy Bosny a Hercegoviny v tzv. podaytonském období.
 • 10. Rozhodující vnitřní a vnější faktory a limity současné bosenské státnosti, další možné perspektivy politického vývoje.
Literatura
  povinná literatura
 • HLADKÝ, Ladislav. Bosenská otázka v 19. a 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 388 s. ISBN 8021036745. info
 • HLADKÝ, Ladislav. Bosna a Hercegovina : historie nešťastné země. Vyd. 1. Brno: Doplněk, 1996. 216 s. ISBN 8085765616. info
  doporučená literatura
 • ŠESTÁK, Miroslav. Dějiny jihoslovanských zemí. Praha: Lidové noviny, 1998. 756 s. ISBN 80-7106-266-9. info
 • PIRJEVEC, Jože. Jugoslávie 1918-1992 : vznik, vývoj a rozpad Karadjordjevićovy a Titovy Jugoslávie. Vyd. 1. Praha: Argo, 2000. 537 s. ISBN 8072032771. info
 • ŽÍLA, Ondřej. "Jedna si jedina moja domovina?" : etno-demografické proměny Bosny a Hercegoviny v letech 1945-2013. Vyd. 1. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. 412 s. ISBN 9788073085230. info
 • PELIKÁN, Jan, Tomáš CHROBÁK, Jan RYCHLÍK, Stanislav TUMIS, Ondřej VOJTĚCHOVSKÝ a Ondřej ŽÍLA. Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje. Vydání první. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 464 stran. ISBN 9788073086480. info
Výukové metody
Předmět kombinuje přednášku se seminární částí. Pro semináře připraví studenti referáty podle zadání. O obsahu referátů proběhne na semináři diskuse.
Metody hodnocení
Podmínky pro úspěšný zápočet: Pravidelná docházka na přednášky, vypracování a přednesení seminární práce, aktivní účast na seminářích, prokázání dobrých znalostí studované tematiky u závěrečného ústního přezkoušení.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/JSB074