JSB_SLAV52 Jihoslovansko-české vztahy

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Ladislav Hladký, CSc. (přednášející)
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Ladislav Hladký, CSc. (cvičící)
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Pilch
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 G21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je představit dějiny a současnost kulturních, politických a hospodářských vztahů mezi českými a jihoslovanskými zeměmi, potažmo mezi Čechy a Jihoslovany (Srby, Bulhary, Chorvaty, Bosňáky, Slovinci, Makedonci a Černohorci). Během kontaktní výuky budou představeny hlavní rysy, specifika a perspektivy česko-srbských, česko-bulharských, česko-chorvatských, česko-bosenských, česko-slovinských, česko-makedonských a česko-černohorských vztahů. Studenti se rovněž seznámí s hlavními osobnostmi česko-jihoslovanských vztahů, přičemž budou mít za úkol přečíst jejich vybrané spisy a poreferovat o nich.
Výstupy z učení
Absolvent kurzu získá celistvý obraz česko-jihoslovanských vztahů, o nichž bude schopen argumentovaně diskutovat, pojmenovat jejich neprobádáné oblasti a načrtnout perspektivy jejich budoucího vývoje.
Osnova
 • Obecná charakteristika česko-jihoslovanských vztahů a bádání o nich
 • Česko-srbské vztahy
 • Česko-bulharské vztahy
 • Česko-chorvatské vztahy
 • Česko-bosenské vztahy
 • Česko-slovinské vztahy
 • Česko-makedonské vztahy
 • Česko-černohorské vztahy
 • Představení nejvýraznějších osobností česko-jihoslovanských vztahů a jejich tvorby (cyklus komentovaných referátů)
Literatura
  povinná literatura
 • Ladislav Hladký a kol., Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy. Praha 2010.
  doporučená literatura
 • Češi a Jihoslované v minulosti : od nejstarších dob do roku 1918. Praha: Academia, 1975. info
 • Bibliografie československé balkanistiky za léta 1945-1965. Praha 1965.
 • Bibliografie československé balkanistiky za léta 1966-1968. Brno 1970.
 • Bibliografie československé balkanistiky za léta 1969-1971. Brno 1973.
 • Bibliografie československé balkanistiky za léta 1972-1974. Praha 1975.
 • Bibliografie československé balkanistiky za léta 1975-1977 [3-2862]. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1979. info
 • Bibliografie československé balkanistiky za léta 1978-1982 [3-2862]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. info
 • Bibliografie československé balkanistiky za léta 1983-1986 [3-2862]. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1988. info
 • Bibliografie československé balkanistiky za léta 1987-1990. Edited by Jiří Bronec. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 232 s. ISBN 8021005505. info
 • HLADKÝ, Ladislav. České a slovenské odborné práce o jihovýchodní Evropě : bibliografie za léta 1991-2000. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 400 s. ISBN 80-210-3108-5. info
 • Česká a slovenská literatura, divadlo, jazykozpyt a národopis v Jugoslavii : bibliografie od r. 1800 do 1935 : knihy a časopisy : Les belles-lettres, le téâtre, la philologie et l'ethnographie Tcheque et Slovaque en Yougoslavie : bibliographie depuis 180. Edited by Oton Berkopec. Praha: Slovanský ústav, 1940. ix, 415 s. info
 • Stanislava Sýkorová (ed.): Krásná literatura národů (bývalé) Jugoslávie v českých překladech 1560-1989 (s dodatkem za léta 1990-1995). Praha 1997.
Výukové metody
Přednášky, domácí příprava, diskuse na seminářích, referát.
Metody hodnocení
Podmínky pro udělení zápočtu: pravidelná docházka a příprava z týdne na týden předpokládající důsledné prostudování zadané literatury; aktivní účast na seminářích, přednesení referátu. Ukončení se uskuteční formou ústního pohovoru o probírané látce a prostudované literatuře.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/JSB_SLAV52