JSB_SLAV53 "Vojna s Turkem" 1526-1878: Habsburská říše, Polsko, Rusko a kozáci proti Osmanské říši

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Pilch
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Historický předmět „Vojna s Turkem“ 1526–1878: Habsburská říše, Polsko, Rusko a kozáci proti Osmanské říší podává široce komparativní pohled na dobu, kdy v rámci studovaných areálů byla zásadním problémem otázka obrany střední a východní Evropy před rozpínající se osmanskou říši a všímá si v ní i problematiky zdánlivě okrajové – polských a ruských styků s nezávislým kozáctvem. Analyzuje jednotlivé fáze vztahů zmíněných zemí s osmanskou říší a všímá si situace, kdy s upadající polskou mocí začíná přebírat tíhu bojů s Osmany sílící ruská říše, která poslední "velmocenskou tečku" za problematikou učinila ve válce, která vznikla jako důsledek tzv. Velké východní krize v roce 1877–1878 a byla zakončena Berlínským mírovým kongresem.
Výstupy z učení
Studenti si rozšíří znalosti evropských dějin o méně známá fakta o vlivu osmanské říše na velkou část evropského kontinentu v 15.-18.století a zároveň pochopí vliv fenoménu "tureckého nebezpečí" na tehdejší evropské dění a myšlení lidí. Zároveň budou schopni kvalifikovaně chápat vývoj velmocenských vztahů v měnící se střední a východní Evropě, skutečnost, jak "osmanské nebezpečí" spojovalo či naopak rozdělovalo mocensky důležité státy a venkoncem i fakt, jak toto nebezpečí ovlivnilo kulturu, lidovou kulturu a vůbec myšlení v dotčených areálech.
Osnova
 • 1. Osmanská expanze na Balkán a první pokusy o její zastavení z mimobalkánských oblastí (Zikmund Lucemburský a bitva u Nikopole, Vladislav Varnenčik a bitva u Varny, Jan Hunyady)
 • 2. Příčiny a důsledky Bitvy u Moháče v roce 1526
 • 3. Polsko a osmanský problém
 • 4. Chotyn v polské historii
 • 5. Ó sultáne, čerte turecký a čertův bratře, ty, přítelíčku Satanáše, samému Luciferu děláš sekretáře! Kozáci a osmanská říše.
 • 6. Velká turecká válka 1683–1699
 • 7. Slavní "turkobijci"
 • 8. Rusko vstupuje na scénu
 • 9. Spolupráce ruska a Habsburské říše na řešení "tureckého problému" v druhé polovině 18. století.
 • 10. Rusko, Anglie a Francie a Osmanská říše
 • 11. Krymská válka
 • 12.–13. Velká východní krize, rusko-turecká válka 1877–1888 a Berlínský kongres.
Literatura
 • FRIEDL, Jiří, Tomasz JUREK, Miloš ŘEZNÍK a Martin WIHODA. Dějiny Polska. Translated by Martin Veselka. Vydání první. Praha: NLN Nakladatelství lidové noviny, 2017. 690 stran. ISBN 9788074223068. info
 • VYDRA, Zbyněk, Michal ŘOUTIL, Jitka KOMENDOVÁ, Kateřina HLOUŠKOVÁ a Michal TÉRA. Dějiny Ruska. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 499 stran. ISBN 9788074223242. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Východní otázka. Od počátků do konce 60. let 19. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 148 s. ISBN 978-80-210-7419-4. Digitální knihovna FF MU info
 • ŠVANKMAJER, Milan. Dějiny Ruska. 5. rozš. vyd. Praha: Lidové noviny, 2008. 594 s. ISBN 9788071066132. info
 • VLNAS, Vít. Princ Evžen Savojský : život a sláva barokního válečníka : Evžen Savojský : život a sláva barokního válečníka (Variant.). Vyd. 1. Praha: Paseka, 2001. 849 s., [8. ISBN 80-7185-380-1. info
 • RICHTER, Karel. Princ Evžen Savojský : pán bitevních polí. Edited by Dušan Uhlíř. Vyd. 1. Třebíč: Akcent, 2000. 397 s. ISBN 8072681206. info
 • PALMER, Alan. Úpadek a pád Osmanské říše. Translated by Olga Kovářová - Martin Kovář. Vyd. 1. Praha: Panevropa, 1996. 351 s., [8. ISBN 80-85846-05-5. info
 • PALMER, Alan. The decline and fall of the Ottoman empire. London: John Murray, 1993. ix, 306 s. ISBN 0-7195-4934-5. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášky s důrazem na diskusi o probíraném učivu. V případě možností je doplněn exkurzí na Balkán a návštěvou významných bojišť.
Metody hodnocení
Podmínky pro udělení zápočtu: pravidelná docházka a příprava z týdne na týden předpokládající důsledné prostudování zadané literatury; aktivní účast. Ukončení se uskuteční formou ústního pohovoru o probírané látce a prostudované literatuře.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.