JSB_SLAV54 Pravoslaví a slovanský svět

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Pilch
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz přibližuje vývoj křesťanské církve od roku 313 ve specifických podmínkách byzantské říše až do roku 1453. Zvláštní pozornost se věnuje sedmi pravoslavnou církví uznávaným ekumenickým koncilům. V rámci přednášek se analyzuje postupné narůstání rozdílů mezi západní a východní církví vedoucí až k církevnímu rozkolu. Pozornost je věnována pravoslavné liturgice a jejímu výtvarnému umění a architektuře. Součástí přednášek je výklad dějin slovanských autokefálních pravoslavných církví a také otázka církví uniatských, včetně jejich výtvarných a architektonických specifik. Kurz se zaměřuje také na vývoj pravoslaví v podmínkách osmanské říše a jeho vliv na uchování národní identity balkánských národů i na vznik pravoslavím podporovaných národních mýtů (např. kosovský mýtus).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen objasnit základní teologické postuláty pravoslaví, vztah mezi pravoslavím, katolicismem a islámem, resp. mezi křesťanstvím a islámem v osmanské říši, orientuje se v dějinách ortodoxie a dokáže interpretovat roli pravoslaví v novodobých dějinách slovanských států.
Osnova
 • 1. Západní a východní křesťanství na konci starověku. Staré východní církve.
 • 2. Křesťanství v Byzantské říši.
 • 3. Byzantské misie.
 • 4. Velké východní schizma a pokusy o překonání schizmatu. Uniatství.
 • 5. Pravoslavný kult – liturgika, chrámový prostor, ikonografie, architektura.
 • 6. Specifika balkánských autokefálních církví a jejich vývoj.
 • 7. Architektura a umění balkánských srbské a bulharské autokefální církve.
 • 8. Křesťanství a islám.
 • 9. Vývoj balkánského pravoslaví v podmínkách osmanské říše.
 • 10. Srbské, bulharské a řecké pravoslaví jako pilíř národního života v osmanské říši.
 • 11. pravoslaví na Rusi, Ukrajině a Polsku
 • 12. Pravoslaví ve slovanských státech a dnešek
 • 13. Exkurze.
Literatura
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Osidla etnofiletismu: Srbská pravoslavná církev v zajetí kosovského mýtu. Studia historica brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 53/2006, č. 1, s. 117–132. ISSN 0231-7710. info
 • KRYŠTOF. Orientální pravoslavné církve. Vyd. 1. V Prešove: Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2004. 196 s. ISBN 8080683085. info
 • DOSTÁLOVÁ, Růžena. Byzantská vzdělanost. Vyd. 2. Praha: Vyšehrad, 2003. 413 s. ISBN 8070214090. info
 • VOPATRNÝ, Gorazd. Hesychasmus jako tradiční křesťanská spiritualita : pohled na člověka a duchovní život z pravoslavné perspektivy. 1. vyd. Brno: L. Marek, 2003. 156 s. ISBN 808626341X. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav a Slobodan MILEUSNIĆ. Srbská pravoslavná církev. In Východní křesťanství. Brno: Moravské zemské muzeum, 2003. s. 48-56. ISBN 80-7028-204-5. info
 • ADAM, Adolf. Liturgika : křesťanská bohoslužba a její vývoj. Edited by Pavel Kouba, Translated by Václav Konzal. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2001. 471 s. ISBN 8070214201. info
 • LURKER, Manfred. Slovník biblických obrazů a symbolů. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1999. 365 s. ISBN 8070212543. info
 • RUPNIK, Marko Ivan. Až se stanou umění & život duchovními :(teologie umění). Vyd. 1. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 1997. 65 s. ISBN 80-86045-06-4. info
 • ŠPIDLÍK, Tomáš. Spiritualita křesťanského Východu : systematická příručka. Řím: Křesťanská akademie, 1983. 437 s. info
 • DVORNÍK, František. Byzantské misie u Slovanů. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1970. 393 s. info
 • ONASCH, Konrad. Einführung in die konfessionskunde der orthodoxen Kirchen. Berlin: Walter de Gruyter, 1962. info
 • ONASCH, Konrad. Ikonen. Berlin: Union Verlag, 1961. info
Výukové metody
Předmět probíhá formou přednášky.
Metody hodnocení
Podmínky pro přístup ke kolokviu, které se uskuteční formou závěrečného ústního pohovoru, předpokládá důsledné prostudování zadané literatury.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.