JSB_SLAVb1 Bulharština pro středně pokročilé I

Filozofická fakulta
podzim 2021

Předmět se v období podzim 2021 nevypisuje.

Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Elena Krejčová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Elena Krejčová, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
JSBbg320 Bulharština pro mírněpokroč.II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na osvojení základů tohoto jihoslovanského jazyka, jeho písemné i ústní podoby. Studenti by měli získat povědomí o hláskosloví, tvarosloví a skladbě bulharského jazyka a schopnost komunikovat v bulharštině na běžná témata každodenního života.
Výstupy z učení
Absolvent bude schopen komunikovat v bulharštině na úrovni odpovídající 120 hodinám jazykového kurzu.
Osnova
  • Ňext: Na gišeto za spravki. Na kasata. Stupňování příd. jmen a příslovcí, rozkazovací způsob sloves, základní číslovky, určování času; Text: Kakvo vidjachme v CUM i na pazara. Aorist, zájmena tázací a vztažná, číslovky s počítaným předmětem; Text: Na gosti. Imperfektum, zájmena neurčitá a záporná, řadové číslovky, zlomky, bulharské datum; Text: Razchodka iz grada. Slovesa pohybu, střídání kmenových samohlásek, číslovky přibližného počtu. Text: Našeto semejstvo. Přivlastňovací zájmena v krátkých tvarech, minulé příčestí, vazby vyjadřující srovnání; Text: V Doma na uslugite. Trpné příčestí, zdvojování zájmena v předmětu, člen u vlastních jmen; Text: Pri lekarja. V aptekata. Nepravidelné množné číslo podst. jmen, předmětové věty, určování ročních dob, tvoření zdrobnělin, slova zveličelá; Text: Bulgarija - strana na turizma. Perfektum, rozdíl v užití aoristu a perfekta.
Literatura
    neurčeno
  • GLADKOVA, Hana. Učebnice bulharštiny. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1996. 173 s. ISBN 8071842184. info
  • KUFNEROVÁ, Zlata a Petr PANEV. Bulharština pro samouky [Státní pedagogické nakladatelství, 1987]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 334 s. info
  • PROŠEK, Bohdan. Bulharsko-český, česko bulharský kapesní slovník [Prošek, 1983] : Česko-bulharský kapesní slovník (Variant.). Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. info
Výukové metody
semináře
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Vyučovací jazyk
Bulharština
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/JSB_SLAVb1