KPI33 Kurz rozvoje digitálních kompetencí

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
Online kurz. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Michal Černý (přednášející)
Bc. Barbora Fukárková (cvičící)
Mgr. Natálie Velecká (cvičící)
Mgr. Gabriela Ivánková (pomocník)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Předpoklady
! NOWANY ( VIKBA14 Digitální kompetence , VIKBA23 Informační etika , ISKB08 Literatura v kultuře , ISKB03 Informační služby a vyhledávání ) && !( ISKB07 Digitální kompetence )
Zájem o problematiku. Kurz není určený pro studenty, kteří absolvovali studium VIBA14 v akademickém roce podzim 2018 a nebo ho mají zapsaný na podzim 2019. Prosím, v takovém případě si ho nezapisujte.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 200 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 15/200, pouze zareg.: 1/200, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/200
Cíle předmětu
Digitální kompetence jsou něčím, co je pro život v současné společnosti nezbytné. Jsou nutným předpokladem pro studium, občanský aktivismus, přístup k práci nebo kultuře, pro bezpečné navazování komunikace prostřednictvím internetu atp. Kurz se snaží tyto kompetence (podle Evropského referenčního rámce) popsat a nabídnout na ně pohled jak teoretický, tak také bytostně praktický. Cílem předmětu je tedy rozvinout schopnost každého jedince s digitálními kompetencemi prakticky zacházet, ale také o nich kriticky přemýšlet.
Cílem předmětu je ukázat širší kontext digitálních kompetencí. Vycházíme přitom z DigComp, který definuje pět kompetenčních oblastí, v rámci kterých by se měl každý občan rozvíjet. Snaží se ukázat, jak jednotlivé kompetence ovlivňují a mění informační společnost a jaké dopady může mít jejich rozvoj nebo naopak absence. Současně se snaží také o jejich praktické prohloubení.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- Definovat a kriticky reflektovat digitální kompetence
- Pracovat sám, i v týmu s Evropským referenčním rámcem
- Chápat vztah informační společnosti a digitálních kompetencí
- Zapojovat se do rozvoje digitálních kompetencí v konkrétních týmech
- Využívat vhodné nástroje k jednotlivým kompetenčním okruhům
- Bezpečně využívat nástroje pro online komunikaci a reflektovat problémy s úniky a zneužíváním dat
- Nastavit si svoji osobní rovnováhu mezi práci a studium, mezi techniku a přírodu.
- Bude se schopen se orientovat v základních konceptech autorského práva.
- Bude mít základní schopnosti práce s informacemi a bude rozumět tomu, proč jsou informace spojené s mocí.
Osnova
 • Kurz kopíruje DigComp:
 • Úvodní vymezení digitálních kompetencí
 • Informační a datová gramotnost
 • Komunikace a spolupráce
 • Tvorba digitálního obsahu
 • Bezpečnost
 • Řešení problémů
Literatura
  povinná literatura
 • CARRETERO, Stephanie, et al. DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use. Joint Research Centre (Seville site), 2017.
  doporučená literatura
 • ČERNÝ, Michal. 12 trendů v české softwarové ekonomice: technologické, ekonomické, sociální a etické aspekty ICT. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 139 s. neuvedeno. ISBN 978-80-210-6803-2.
 • ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup. 1. vyd. Brno: Muni Press, 2017. 119 s. ISBN 978-80-210-8662-3.15. 85 s. ISBN 978-80-88123-03-3.
 • ČERNÝ, Michal. Informační a učící se společnost. 1. vyd. Brno: Paido, 2017. 144 s. ISBN 978-80-7315-263-5.
 • ČERNÝ, Michal. Tvorba digitálních vzdělávací objektů pro online prostředí: didaktické a technické poznámky k tvorbě digitálních vzdělávacích objektů (převážně) v konektivistickém a konstruktivistickém paradigmatu. 1. vyd. Brno: Flow, 2017. 111 s.
  neurčeno
 • ALA-MUTKA, Kirsti; PUNIE, Yves; REDECKER, Christine. Digital competence for lifelong learning. Institute for Prospective Technological Studies (IPTS), European Commission, Joint Research Centre. Technical Note: JRC, 2008, 48708: 271-282.
 • KNOBEL, Michele. Digital literacies: Concepts, policies and practices. Peter Lang, 2008.
 • FERRARI, Anusca. DIGCOMP: A framework for developing and understanding digital competence in Europe. 2013.
Výukové metody
Kurz je plně online.
Metody hodnocení
Studenti zpracují zadané úkoly, budou dávat zpětnou vazbu svým spolužákům a na konci vypracují závěrečný úkol a složí jednoduchý test (na nějž mají tři pokusy). Součástí budou i dva povinné autoevaluační dotazníky a to na začátku a na konci kurzu, které nebudou součástí závěrečného hodnocení.
Informace učitele
http://kisk.phil.muni.cz/digicomp
Kurz je plně online - podívejte se na jeho webové stránky, kde nalezete také základní informace o něm.
Kurz je k dispozici online.
Skupina pro komunikaci: https://www.facebook.com/groups/kpi33/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021.