KRBcA01 Řecká mluvnice I

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/4/0. 7 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Steklá, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:40 A22, Út 8:00–9:40 A22, Čt 8:00–9:40 A22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět podává výklad normativní mluvnice attického dialektu v klasickém období. Na konci kurzu bude schopen student reprodukovat gramatická pravidla a paradigmata, která jsou náplní předmětu; určovat gramatické kategorie probraných morfologických tvarů; aplikovat gramatická pravidla při překladu konkrétních vět a jednodušších textů; překládat jednoduché věty do řečtiny; analyzovat věty.
Osnova
 • 1. Vymezení pojmu klasické řečtiny, alfabeta.
 • 2. Řecká fonetika a fonologie včetně prozodických jevů (přízvuk, intonace), gramatická struktura řečtiny.
 • 3. Deklinace o-kmenů, indikativ, imperativ a infinitiv prézenta aktiva a mediopasiva.
 • 4. Vazba akuzativu s infinitivem, atributivní a predikativní pozice větného členu.
 • 5. Deklinace a-kmenů, adjektiva I. a II. deklinace, aktivní a mediopasivní imperfektum, ireálná podmínka nedokonavá, nesplnitelné přání nedokonavé, substantivizovaný infinitiv.
 • 6. Doplnění a-kmenové deklinace: maskulina, deponentní slovesa, akuzativ vztahový.
 • 7. Participium prézentu mediopasiva, vazba genitivu absolutního.
 • 8. Nepravidelnosti v augmentu, tvoření adverbií, vazba nominativu s infinitivem, participium spojité.
 • 9. Silný aorist: ind., inf. a impt. akt. a med.; ireálná podmínka dokonavá.
 • 10. Slabý aorist: ind., inf. a impt. akt. a med., vztažné zájmeno.
 • 11. Aktivní a mediopasivní futurum kmenů vokalických a konsonantických ražených, účelová participiální vazba.
 • 12. Osobní, přivlastňovací a ukazovací zájmena, pravidelné stupňování adjektiv a adverbií, vazba akuzativu s participiem.
 • 13. Jmenná deklinace: konsonantické kmeny ražené.
Literatura
  povinná literatura
 • HEILMANN, W. a K. ROESKE. Lexis. Einführung in die griechische Sprache. Frankfurt am Main, 1972. info
 • NIEDERLE, Jindřich, Václav NIEDERLE a Ladislav VARCL. Mluvnice jazyka řeckého. Ve Vyšehradu 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1998. 288 s. ISBN 8070212837. info
  doporučená literatura
 • LEPAŘ, František. Nehomérovský slovník řeckočeský. V Mladé Boleslavi: Karel Vačlena, 1892. 1181 s. info
  neurčeno
 • SCHULZ, Jaroslav Gustav. Attické tvary slovesné : podle nápisů a rukopisů (Přív.) : Řecko-český slovník ; Attické tvary slovesné : podle nápisů a rukopisů. [S.l.]: [s.n.], 1988. 135 s. info
 • BORNEMANN, E. a E. RISCH. Griechische Grammatik. Frankfurt, 1978. info
 • SCHWYZER, E. a A. DEBRUNNER. Griechische Grammatik. München, 1939. info
 • SMYTH, Herbert Weir. Greek Grammar. Harvard University Press, 2002. ISBN 0-674-36250-0. info
 • VLACHOS, V. P. Ta rimata omala ke anomala tis archeas ellinikis. Gutenber Athina, 1990. info
 • LIDDELL, H. G. a R. SCOTT. A Greek-English Dictionary. Oxford, 1951. info
 • PAPE, Wilhelm. Dr. W. Pape's Handwörterbuch der griechischen Sprache : in vier Bänden. Edited by Maximilian Sengebusch. 3. Aufl., 6. Abdr. Braunschweig: Friedr. Vieweg & Sohn, 1914. 1424 s. info
 • PAPE, Wilhelm. Dr. W. Pape's Handwörterbuch der griechischen Sprache : in vier Bänden. Edited by Maximilian Sengebusch. 3. Aufl., 6. Abdr. Braunschweig: Friedr. Vieweg & Sohn, 1906. xviii, 154. info
Výukové metody
Přednášky, cvičení, četba jednoduchých textů, domácí příprava, nácvik překladu z řečtiny a do řečtiny, procvičování.
Metody hodnocení
Během semestru je student povinen plnit domácí úkoly formou testů v e-learningovém kurzu. Pro připuštění k zápočtu musí být vyplněno 80 % testů. Zápočet se uděluje na základě úspěšného písemného testu, který sestává z překladu souvislého textu z řečtiny, aktivního překladu jednoduchých vět a slovních spojení do řečtiny, určování a překladu tvarů sloves a substantiv.
Navazující předměty
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=2174
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/KRBcA01