KRMgr07 Řecká dialektologie

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
KRBcZk Bc. zk. z klas. řečtiny || KRBcSZk Bc. zk. z klas. řečtiny
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se vznikem a vývojem řeckých dialektů v období prehistorickém, klasickém a helénistickém. Dalším cílem je podat systematický výklad o koiné a jednotlivých dialektech (alfabetických i nealfabetických) včetně jejich distinktivních rysů fonologických, morfologických a syntaktických.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- popsat vznik a vývoj řeckých dialektů v období prehistorickém, klasickém a helénistickém;
- klasifikovat a identifikovat řecké dialekty a koiné;
- popsat distinktivní rysy řeckých dialektů a koiné v oblasti fonologie, morfologie i syntaxe;
- popsat použití dialektů v antické literatuře.
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky, základní bibliografie, edice a korpusy dialektálních nápisů a textů, internetové zdroje a databáze.
 • 2.-3. Protořečtina a vznik dialektů.
 • 3.-4. Koiné: vznik, klasifikace a popis řeckých koiné.
 • 5.-11. Klasifikace dialektů klasického a helénistického období (fonologie, morfologie, syntax); nápisné doložení dialektů.
 • 12. Specifické použití jednotlivých řeckých dialektů v literatuře (e.g. iónská vědecká próza, aiolská lyrika, dórština sborů v tragediích etc.).
 • 13. Opakování.
Literatura
 • BARTONĚK, Antonín. Chréstomatie starořeckých nářečních nápisů. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 253 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně ; 403. ISBN 978-80-210-5678-7. Digitální knihovna FF MU info
 • A companion to the ancient Greek language. Edited by Egbert J. Bakker. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2010. xxxix, 657. ISBN 9781405153263. info
 • Greek - a language in evolution : essays in honour of Antonios N. Jannaris. Edited by Antonius N. Jannaris - Chrys C. Caragounis. Hildesheim: Georg Olms, 2010. xiv, 344. ISBN 9783487142555. info
 • BARTONĚK, Antonín. Dialekty klasické řečtiny. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 294 s. ISBN 9788021049932. URL info
 • COLVIN, Stephen Sheldon. A historical Greek reader : Mycenaean to the Koiné. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2007. xx, 301. ISBN 9780199226603. info
 • BARTONĚK, Antonín. Handbuch des mykenischen Griechisch. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 2003. 676 s. ISBN 3825314359. info
 • DUHOUX, Y. Introduction aux dialectes grecs anciens. Louvain, 1983. info
 • SCHMITT, R. Die griechischen Dialekte. Heidelberg, 1978. info
 • BARTONĚK, Antonín. Classification of the West Greek dialects at the time about 350 b.C. Prague: Academia, 1972. 238 s. info
 • BARTONĚK, Antonín. Development of the long-vowel system in Ancient Greek dialects. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1966. 199 s. URL info
 • FRISK, H. Griechisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1960. info
 • BUCK, C. D. The Greek Dialects. Chicago-London, 1950. info
 • THUMB, A. a E. KIECKERS. Handbuch der griechischen Dialekte. Heidelberg, 1932. info
Výukové metody
Přednášky, četba a analýza dialektálních nápisů a textů.
Metody hodnocení
Ústní zkouška, student dokládá znalost probrané látky odpověďmi na otázky týkající se řeckých dialektů a analýzou vybraných literárních i neliterárních textů.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.