KSCA015 Psaní odborných textů II

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A. (přednášející)
Wei-lun Lu, Ph.D. (přednášející)
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Vávrová Mašková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zdeňka Pitrunová (cvičící)
Garance
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Vávrová Mašková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
KSCA014 Psaní odborných textů I
Úspěšné ukončení kurzu KSCA014
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Seminář je rozdělen do tří seminárních skupin, které se tematicky liší:
Seminární skupina A: Literární teorie, metodologie studia textů (Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.)


Seminární skupina B: Teorie a metodologie terénního výzkumu (Mgr. Jana Vávrová Mašková, Ph.D.; Mgr. Zdeňka Pitrunová)


Seminární skupina C: Metodologie studia dějin (Mgr. Denisa Hilbertová)


A. Literární teorie, metodologie studia textů:
Po absolvování kurzu bude student schopen:
- použít znalosti z přehledových povinných přednášek k analýze jednotlivých výzkumných problémů
- porozumět a vysvětlit stěžejní termíny a koncepty vybraných teoretických přístupů
- na základě nabytých znalostí samostatně interpretovat výzkumné problémy
- samostatně napsat akademický text


Seminární skupina B: Seminář k metodologii a praxi terénního výzkumu (Mgr. Jana Vávrová Mašková, Ph.D.; Mgr. Zdeňka Pitrunová)

Hlavním cílem kurzu je pomoci studentům formulovat svůj vlastní výzkumný projekt a prakticky si vyzkoušet vybranou základní techniku vytváření dat - rozhovor či zúčastněné pozorování.
Po úspěšném absolvování tohoto kurzu bude student:
- obeznámen se základy vědecké práce, jež jsou po nich vyžadovány při realizaci výzkumného projektu
- pochopí, že výzkumník/vědec je součástí zkoumané reality a bude schopen reflektovat vlastní pozici v interakci se zkoumaným prostředím
- bude schopen formulovat výzkumný problém a výzkumné otázky
- osvojí si hlavní metody výzkumu a techniky vytváření dat (zúčastněné pozorování, různé typy rozhovorů, vedení výzkumného deníku)
- obeznámen se základy analýzy dat

Seminární skupina C: Cílem kurzu je navázat na základní úvod do problematiky, které „Psaní odborných texů“ představuje. Kurz se zaměřuje na specifika metodologie a metodologického zpracování prací z oblasti historie a mezinárodních vztahů.
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- Odhalit nosnost (přínos) historického tématu
- Zpracovat samostatně metodologii v oblasti historie či mezinárodních vztahů
- Vyhledávat v archivních a knihovnických databázích po světě
- Pracovat s archivními dokumenty a jinými primárními prameny
- Stanovit limity výzkumu
Osnova
 • Seminární skupina A:
 • 1.Vznik čínské filozofie a literatury na počátku 20. století
 • 2.Různé přístupy ke studiu literatury: autor-dílo; strukturalismus; post-strukturalistické přístupy
 • 3.Strukturalismus
 • 4.Orientalismus
 • 5.Text a textualita
 • 6.Diskurzivní analýza


 • Seminární skupina B
 • 1. Návrh výzkumného projektu, specifika kvalitativního výzkumu
 • 2. Etnografie, zúčastněné pozorování, terénní poznámky
 • 3. Rozhovor
 • 4. Designy terénního výzkumu (biografický výzkum, případová studie, zakotvená teorie)
 • 5. Etika v terénním výzkumu
 • 6. Interpretace a analýza dat
 • Seminární skupina C:
 • 1. Úvodní hodina a) Požadavky na kurz b) Jak poznat nosné téma?
 • 2. Metodologie a) Výzkumné otázky b) Typy metodologie – specifika historie a mezinárodních vztahů c) Ohraničení metodologie d) Limity výzkumu
 • 3. Práce s primárními prameny a) Typy archivů b) Úskalí získávání informací z primárních pramenů c) Významné elektronické databáze
 • 4. Studentské prezentace a diskuze
 • 5. Studentské prezentace a diskuze
 • 6. Studentské prezentace a diskuze/Návštěva archivu
Literatura
 • VEYNE, Paul. Jak se píšou dějiny. Translated by Čestmír Pelikán. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. 444 s. ISBN 9788087378267. info
 • KŘOVÁČKOVÁ, Blanka a Martin SKUTIL. Jak napsat seminární a závěrečné práce ve společenských vědách. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. 31, xvii. ISBN 9788070418635. info
 • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • SVÁTEK, František a Jiří ŠTAIF. Úvod do studia hospodářských a sociálních dějin. Edited by Zdeněk Jindra. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1997. 161 s. ISBN 8071844381. info
Výukové metody

Seminární skupina A
a) přednášky
b) vypracování domácího úkolu na každou hodinu, diskuze v hodinách

Seminární skupina B
a) přednášky
b) samostatná četba a psaní komentářů
c) vypracování projektu a jeho prezentace
Seminární skupina C
a) přednášky
b) samostatná četba a psaní komentářů
c) vypracování projektu a jeho prezentace
Metody hodnocení

Seminární skupina A: Literární teorie, metodologie studia textů.
Podmínkou řádného ukončení kurzu je:
Odevzdání 5 domácích úkolů
100% účast na hodinách
Aktivní účast na hodinách
Odevzdání závěrečné seminární práce

Seminární skupina B - Teorie a metodologie terénního výzkumu. Podmínkou řádného ukončení kurzu je:
a) odevzdání pěti řádně vypracovaných komentářů k zadané seminární četbě
b) řádné vypracování a pravidelné konzultování návrhu výzkumného projektu s jednou z přednášejících
c) provedení jednoho rozhovoru či zúčastněného pozorování, odevzdání přepisu rozhovoru či vypracování terénních poznámek ze zúčastněného pozorování
d)prezentace výzkumného projektu a zkušenosti z terénu před kolegy, reakce na otázky, diskuse
e) 100 % účast na přednáškách
Seminární skupina C
Student si po třetí hodině zvolí téma podle svého zájmu. To zpracuje podle znalostí získaných na přednáškách. Při prezentaci projektu před kolegy se především zaměří na detailnější zpracování metodologie a úskalí, která při výzkumu očekává. Studenti v diskuzi budou sami navrhovat případná řešení a stanoví připomínky k projektu.
Po skončení kurzu (datum bude upřesněno), student odevzdá písemně odborný text podle prezentovaného projektu. Délka a další formální náležitosti budou upřesněny na úvodní hodině.
Docházka: je povolena jedna absence.
Splnění těchto tří podmínek znamená udělení kolokvia. Při nesplnění některé z těchto podmínek vyučující může povolit alternativní ukončení předmětu – zpracování seminární práce na zadané téma a dle zadaných parametrů.
Navazující předměty
Informace učitele

Vyučující v seminárních skupinách:

Seminární skupina A: Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.
Seminární skupina B: Mgr. Jana Vávrová Mašková, Ph.D.; Mgr. Zdeňka Pitrunová
Seminární skupina C: Mgr. Denisa Hilbertová
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 12. 2017 22:44, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému