LJ158 Latinská lingvistika

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 D32
Předpoklady
PROGRAM ( N - LJ_ ) || PROGRAM ( N - LJU_ )
Předpokládá se schopnost číst odbornou literaturu v angličtině.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška má studentům poskytnout základní informace o protohistorickém a historickém vývoji latinského jazyka v indoevropských souvislostech a v kontextu italických jazyků staré Itálie.
Dalším cílem předmětu Latinská lingvistika je uvést studenty do současného lingvistického zkoumání latiny, které většinou vychází z holandské školy funkční lingvistiky. V tomto přístupu k jazyku hraje důležitou roli pragmatika, která poskytuje metodologické nástroje pro propojení latinské lingvistiky s literárním zkoumáním antických textů. Kurz také studenty podrobněji seznámi s teorií gramatikalizace, se kterou se pracuje v kurzu Pozdní latina.
Výstupy z učení
Na konci kurzu by student měl být schopen:
- popsat a chápat indoevropské souvislosti vývoje latiny i konkrétní jazykové změny;
- popsat vývoj a indoevropské souvislosti latinského jazyka z hlediska fonologického i morfologického;
- popsat vývoj latinského perfekta;
- popsat hlavní rysy funkčně lingvistického přístupu k latině;
- popsat přístup k vybraným jevům (viz osnova) a porovnat přístup různých badatelů;
- interpretovat použití vybraných jevů v textech z hlediska jejich komunikační funkce.
Osnova
 • 1. Systém indoevr. samohlásek a dvojhlásek na cestě do latiny, (ablaut, laryngální teorie).
 • 2. Systém indoevropských explosiv na cestě do latiny.
 • 3. Jmenné kategorie; přehled deklinačních typů, stupňování adjektiv, číslovky.
 • 4. Charakteristika tematických sloves I-IV. konj. (préz.km.).
 • 5. Osobní přípony.
 • 6. Systém latinského perfekta.
 • 7. Časy odvozené od préz. kmene. Časy odvozené od perf. kmene.
 • 8. Základy funkčně lingvistického přístupu k jazyku.
 • 9. Nukleární predikace, states of affaires, problematika aspektu a slovesného času.
 • 10. Větná periferie (adjunkty a disjunkty).
 • 11. Vybrané konstrukce (participiální nebo infinitivní).
 • 12. Vybrané koncepty a pojmy z oblasti pragmatiky.
 • 13. Gramatikalizace a pragmatikalizace.
Literatura
  povinná literatura
 • http://perseus.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/navigate.pl?NewPerseusMonographs.19
 • PULTROVÁ, Lucie, Daniela URBANOVÁ, Marie MALÁ a Jiří ŠUBRT. Archaická latina. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2006. 82 s. učební texty. ISBN 80-246-1165-1. info
  doporučená literatura
 • NOVOTNÝ, František. Latinská mluvnice pro střední školy. D. 3, Doplňky. Sv. 1, Hláskosloví a nauka o slově. Praha: Jednota českých filologů, 1946. 227 s. info
 • MEISER, Gerhard. Historische Laut- und Formenlehre der lateinischen Sprache. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1998. 258 s. ISBN 3-534-09210-4. info
 • PINKSTER, Harm. The Oxford Latin syntax. First edition. Oxford: Oxford University Press, 2015. xxxii, 143. ISBN 9780199283613. info
 • HIRSCHOVÁ, Milada. Pragmatika v češtině. Vydání druhé, v Karolinu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2013. 335 stran. ISBN 9788024622330. info
 • GREPL, Miroslav. Příruční mluvnice češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd 2., opr. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 799 s. ISBN 9788071069805. info
  neurčeno
 • NOVOTNÝ, František. Historická mluvnice latinského jazyka. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1955. 361 s. URL info
 • MEISER, Gerhard. Veni, vidi, vici : die Vorgeschichte des lateinischen Perfektsystems. München: C.H. Beck, 2003. xxii, 278. ISBN 3406496288. info
 • BALDI, Philip. The foundations of Latin. Berlin: Mouton de Gruyter, 1999. xviii, 534. ISBN 3110162946. info
 • BARTONĚK, Antonín. Das lateinische Vokalsystem. In Akten des VIII. Internationalen Kolloquiums zur lateinischen Linguistik. Heidelberg: C. Winter, 1996. s. 117-124. ISBN 3-8253-0404-3. info
 • BARTONĚK, Antonín. Formování jazykové situace v předhistorické a protohistorické Itálii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N 4, Řada klasická. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 29-38. ISSN 1211-6335. info
 • BARTONĚK, Antonín. Literacy in Archaic Latium. In Papers on the VIIIth International Congress of Latin Studies. Jerusalem: Innsbruck: Sonderdruck, 1996. s. 19-26. ISBN 3-85124-6594. info
 • BARTONĚK, Antonín. Schriftsprache, Umgangssprache, Dialekt im Latein. In Actes du V. Colloque International sur le latin vulgaire et tardif. Heidelberg, 2000. s. 1-11. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Jazyky staré Itálie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N 3, Řada klasická. Brno: Masarykova univerzita, 1999, roč. 1999, N 3, s. 39-49. ISSN 1211-6335. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Oština, umberština a jihopikénština - sabellské jazyky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. Brno: Masarykova univerzita, 2003, roč. 2003, N8, s. 5-37. ISSN 1211-6335. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Die Alphabetisierung und die Anfange des lateinischen Schriftums. Graeco-Latina Brunensia SPFFBU N 6-7. Brno: Masarykova univerzita, 2001, roč. 2001, N 6-7, s. 325-334. ISSN 1211-6335. info
 • New perspectives on historical Latin syntax. Edited by Philip Baldi - Pierluigi Cuzzolin. Berlin: Mouton de Gruyter, 2009. xxii, 561. ISBN 9783110190823. info
 • New perspectives on historical Latin syntax. Edited by Philip Baldi - Pierluigi Cuzzolin. Berlin: De Gruyter Mouton, 2010. xx, 556. ISBN 9783110205633. info
 • New perspectives on historical Latin syntax. Edited by Philip Baldi - Pierluigi Cuzzolin. Berlin: De Gruyter Mouton, 2010. xxi, 529. ISBN 9783110215465. info
 • New perspectives on historical Latin syntax. Edited by Philip Baldi - Pierluigi Cuzzolin. Berlin: De Gruyter Mouton, 2011. xxxiii, 92. ISBN 9783110253412. info
Výukové metody
Kurz sestává z přednášek a cvičení s důrazem na diachronní analýzu archaických i klasickch textů. Vyžaduje se pravidelná domácí příprava, předpokládá se samostatná četba odborné literatury a zapojení do diskuse v hodinách.
Metody hodnocení
Vyžaduje se aktivní účast v hodinách a 75% docházka. Píšou se 3 průběžné testy a závěrečný test ke zkoušce. Požadovaná úspěšnost u všech testů je 75%. Podmínkou přístupu ke zkoušce je splnění průběžných úkolů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/LJ158