LJ407 Arabský svět v době antiky a raného středověku I

Filozofická fakulta
podzim 2021

Předmět se v období podzim 2021 nevypisuje.

Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
Předmět nevyřaduje žádné prerekvizity, doporučujeme však, aby jeho zapsání předcházelo absolvování kurzů věnovaných dějinám starověku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz poskytuje vhled do vývoje arabského světa, popisuje vývoj, společnost a instituce chalífátu na východě i na západfě, zabývá se stzarým arabským náboženstvím a ranými dějinami islámu.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen vysvětlit nejstarší vývoj arabského světa a jeho ovlivnění státy starověkého Předního východu, helénizaci, romanizaci i christianizaci Arabů.
Bude mít znalost základních předislámských božstev Arabů. Bude moci samostatně uvažovat o složitých kořenech utváření arabské a později muslimské civilizace a srovnat je s utvářením evropské civilizace křesťanské.
Pozná velmi blízké vazby arabského světa na jiné starověké civilizace a nebude jej chápat izolovaně od ostatního starověkého vývoje.
Bude schopen vyložit, jaké myšlenkové proudy formovaly raný islám a jaké byly jeho základní etické a sociální hodnoty.
Osnova
 • 1) Příroda arabského poloostrova. Prameny k dějinám Arabů.
 • 2) Nejstarší království na jihu Arábie (zejména Sába a Ma'in), vláda, společnost a hospodářství těchto království.
 • 3) Arabské kmeny ve světle asyrských i egyptských pramenů a Bible.
 • 4) Nejstarší známý pantheon arabských božstev.
 • 5) Arabové ve zprávách antických autorů (od historika Hérodota).
 • 6) Nabatejský stát, jeho helénizace a romanizace.
 • 7) Romanizace a christianizace Arabů ve východořímských provinciích.
 • 8) Arabové jako římští foederati, jejich místa ve fungování římského státu a armády.
 • 9) Ghassánovci a Lachmovci jako spojenci římské a perské říše.
 • 10) Nejstarší arabská poezie, kmenová morálka a život v Hidžázu před vznikem islámu.
 • 11) Muhammmad, jeho život a činnost. Založení muslimské ummy.
 • 12) Vztahy nejstarších muslimů k židům, křesťanům a "pohanům".
Literatura
  povinná literatura
 • Judaismus, křesťanství, islám : slovník (Variant.) : Slovník : judaismus, křesťanství, islám. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ a Aleš HOMOLA. Stěhování národů a východ Evropy. I. Praha: Vyšehrad, 2006. 525 s. Hitorica. ISBN 80-7021-787-1. info
 • OLIVERIUS, Jaroslav. Svět klasické arabské literatury. Edited by Dagmar Procházková. Vyd. 1. Brno: Atlantis, 1995. 386 s. ISBN 8071081094. info
 • PAULINY, Ján. Objevení Arábie :[první kroky do východní Afriky]. 1. české vyd. Praha: Panorama, 1990. 228 s., [1. ISBN 80-7038-129-9. info
  doporučená literatura
 • Christentum und Weltreligionen - Islam (Orig.) : Křesťanství a islám : na cestě k dialogu. info
 • R. Veselý. Dějiny arabských zemí. Praha 1972.
 • MENDEL, Miloš. Dar al-Islam, Dar al-harb and Hijra: Classical Paradigms in Modern Arab World. In Drulák, Petr; Moravcová, Šárka. Non-Western Reflection on Politics. první. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013. s. 123–141. Peter Lang Edition. ISBN 978-3-631-64354-9. info
 • BEČKA, Jiří a Miloš MENDEL. Islám a české země. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 1998. 231 s. ISBN 80-7220-034-8. info
 • DENNY, Frederick M. Islám a muslimská obec. V čes. jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 1998. 194 s. ISBN 80-85190-69-9. info
 • KÜNG, Hans a Josef van ESS. Křesťanství a islám : na cestě k dialogu. Translated by Jiří Hoblík - Luboš Kropáček. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1998. 191 s. ISBN 8070212624. info
 • VONDRA, Alexandr. Islám a jeho svět. Edited by Oldřich Neužil - Alena Mizerová. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 1995. 119 s. ISBN 80-7028-075-1. info
 • GELLNER, Ernest André. Der Islam als Gesellschaftsordnung. Translated by Susanne Enderwitz - Ulrich Enderwitz. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1992. 207 s. ISBN 3-423-04588-4. info
 • ANTES, Peter. Der Islam :Religion - Ethik - Politik. Stuttgart: W. Kohlhammer, 1991. x, 152 s. ISBN 3-17-011737-8. info
 • BRETT, Michael. Mauri : islam na Západe. Bratislava: Tatran, 1989. 128 s. : i. ISBN 80-222-0028-X. info
 • KHOURY, Adel Theodor. Der Islam : sein Glaube, seine Lebensordnung, sein Anspruch. Freiburg: Herder, 1988. 237 s. ISBN 3451041677. info
 • TAUER, Felix. Svět Islámu : jeho dějiny a kultura : nástin politického, sociálního, hospodářského a kulturního vývoje zemí, do nichž proniklo učení arabského proroka, od jeho vystoupení do konce První světové války. Praha: Vyšehrad, 1984. info
 • MAS'ÚDÍ, Abu L-Hasan 'Alí ibn Al-. Rýžoviště zlata a doly drahokamů [22208]. Praha: Odeon, 1983. info
 • WALTHER, Wiebke. Die Frau im Islam. Leipzig: Edition Leipzig, 1980. info
 • PETRÁČEK, Karel. Básníci pouště : arabská poetika devíti století [16814]. Praha: Československý spisovatel, 1977. info
 • Tisíc a jedna noc. Díl 5 : Alf lajla wa lajla (Unif.). Translated by Felix Tauer, Edited by Felix Tauer. Vyd. v Odeonu 1. Praha: Odeon, 1975. 611 s. info
 • CHALDÚN, Abdarrahmán Ibn. Čas království a říší : Mukaddima : úvod do historie : al-Mukaddina (Orig.). Vyd. 1. Praha: Odeon, 1972. 529 s. info
 • PETRÁČEK, Karel. Islám a obraty času. Praha: Svoboda, 1969. info
 • Der Islam. Edited by Claude Cahen. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1968. 375 s. ISBN 3-436-01207-6. info
 • BELJAJEV, Jevgenij Aleksandrovič. Araby, islam i arabskij chalifat v ranneje srednevekov'je. 2. izdanije. Moskva: Nauka, 1966. 279 s. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse.
Metody hodnocení
Písemný test zaměřený na prověření znalostí probraných během semestru.
Informace učitele
Části kurzu je možno nalézt i na e-learningu, heslo "Kalila".
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý druhý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/LJ407