LJ502 Úvod do studia klasické filologie II

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
LJ501 Úvod do klasické filologie I
Studium latiny nebo klasické řečtiny; úspěšné ukončení předmětu LJ501 Úvod do studia klasické filologie I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou filologické práce se zaměřením na latinské texty středověku ve srovnání s texty starověkými. Předmět poskytne studentům poučení o základech textové kritiky nutné při práci s primárními latinskými i řeckými prameny a o pomůckách ke studiu těchto textů (včetně elektronických informačních zdrojů). Seznámí studenty s procesem kritického vydávání starověkých a středověkých textů, a to jak s vybranými metodologickými postupy, tak i s digitálním aspektem současné filologické práce.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti disponovat základními znalostmi o problematice dochování a transmise starověkých i středověkých textů. Budou poučeni o procesu vzniku kritických vydání latinských a řeckých primárních pramenů a o základních edičních postupech. Studenti se budou orientovat v nezbytné sekundární odborné literatuře a budou schopni používat i nejdůležitější elektronické informační zdroje pro klasickou a středověkou filologii.
Osnova
 • Latinská medievistika: předmět a časové vymezení, historie studia.
 • Specifika transmise starověkých a středověkých textů (latinských a řeckých).
 • Základy evropské knižní kultury.
 • Základní pojmy textové kritiky.
 • Vybrané ediční postupy. Různé typy vydání.
 • Elektronické databáze antických a středověkých textů; pomůcky a konkordance.
Literatura
 • ČEŠKA, Josef. Textová kritika ve filologické praxi. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1973. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Středověká latina. První vyd. Praha: KLP, 2002. 164 s. 654,2. ISBN 80-85917-82-3. info
 • KEPARTOVÁ, Jana. Římané a Evropa. Antické dědictví v evropské kultuře. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 298 s. ISBN 80-246-0862-6. info
 • TROVATO, Paolo. Everything you always wanted to know about Lachmann's method : a non-standard handbook of genealogical textual criticism in the age of Post-Structuralism, cladistics, and copy-text. Edited by Michael D. Reeve. Prima edizione. Padova: Libreriauniversitaria.it edizioni, 2014. 355 stran. ISBN 9788862925280. info
 • Nichols, Stephen G. „Introduction: Philology in a Manuscript Culture.” Speculum. A Journal of Medieval Studies 65/1 (1990): 1–10.
Výukové metody
Přednášky, seminární rozprava. Materiály e-learningu: https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=707
Metody hodnocení
Pravidelná a aktivní účast v hodinách, prezentace zadaných úkolů. Závěrečný písemný test prověří znalosti probraných lekcí během druhého semestru kurzu. Podmínkou přihlášení na test je splnění všech průběžných povinností během semestru a odevzdání výzkumného návrhu v písemné podobě týden před zvoleným termínem testu.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/elf/course/view.php?id=424&edit=off
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.