LJBcA15 Klasická řečtina pro latináře III

Filozofická fakulta
podzim 2010
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavel Dudzik, Ph.D. (přednášející), Mgr. Jana Steklá, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Rozvrh
Po 13:20–14:55 A47
Předpoklady
LJBcA14 Klasická řečtina II
Úspěšně absolvovaný předmět LJBcA14.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pokračování výkladu normativní mluvnice attického dialektu staré řečtiny. Hlavním cílem kurzu je prohloubit znalost starořecké gramatiky.
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni analyzovat delší řecká souvětí; vysvětlit použití jednotlivých gramatických jevů v konkrétních větách; za pomoci slovníku porozumět originálnímu řeckému textu.
Osnova
 • 1. Pasivní aorist a futurum. 2. Jmenná deklinace: nt-kmeny. 3. Soustava řeckých participií. 4. Principy kontrahování samohlásek v řečtině, stažené slovesné kmeny na -e. 5. Jmenná deklinace: s-kmeny. 6. Stažené slovesné kmeny na -a. 7. Tvoření konjunktivu, použití konjunktivu v hlavních větách. 8. Stažené slovesné kmeny na -o. 9. Konjunktiv ve vedlejších větách podmínkových, účelových a časových. 10. Jmenná deklinace: vokalické kmeny na -i a -y, diftongické kmeny. 11. Doplnění nepravidelného stupňování adjektiv. 12. Optativ: tvoření, použití ve vedlejších větách, optativ zástupný. 13. Stručné poučení o perfektu.
Literatura
 • HEILMANN, W. a K. ROESKE. Lexis. Einführung in die griechische Sprache. Frankfurt am Main, 1972. info
 • FÜRST, Kamil. Cvičebnice jazyka řeckého : pro 5. a 6. třídu gymnasií. 2., nezměněné vyd. V Praze: Profesorské nakladatelství a knihkupectví, 1947. 208 s. info
 • NIEDERLE, Jindřich, Václav NIEDERLE a Ladislav VARCL. Mluvnice jazyka řeckého. Ve Vyšehradu 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1998. 288 s. ISBN 8070212837. info
 • LEPAŘ, František. Nehomérovský slovník řeckočeský. V Mladé Boleslavi: Karel Vačlena, 1892. 1181 s. info
 • Řecko-český slovník. Edited by Václav Prach. Praha: Scriptum, 1993. 588 s. ISBN 80-85528-22-3. info
 • MENGE, H. Repetitorium der griechischen Syntax. Wolfenbüttel, 1914. info
 • BORNEMANN, E. a E. RISCH. Griechische Grammatik. Frankfurt, 1978. info
 • SCHWYZER, E. a A. DEBRUNNER. Griechische Grammatik. München, 1939. info
 • SCHULZ, Jaroslav Gustav. Attické tvary slovesné : podle nápisů a rukopisů (Přív.) : Řecko-český slovník ; Attické tvary slovesné : podle nápisů a rukopisů. [S.l.]: [s.n.], 1988. 135 s. info
 • LIDDELL, H. G. a R. SCOTT. A Greek-English Dictionary. Oxford, 1951. info
 • PAPE, Walter. Griechisch-deutsches Handwörterbuch : in drei Bänden. Bd. 1, A-K. Braunschweig: Friedr. Vieweg & Sohn, 1914. info
 • PAPE, Walter. Griechisch-deutsches Handwörterbuch : in drei Bänden. Bd. 2, L-[Omega]. Braunschweig: Friedr. Vieweg & Sohn, 1914. info
Výukové metody
Přednášky, cvičení (gramatická cvičení), četba řeckých textů, opakování.
Metody hodnocení
Při výuce je vyžadováno aktivní zapojení studenta včetně domácí přípravy. Zápočet proběhne formou písemného testu, který bude obsahovat překlad souvislého řeckého textu, překlad vět z řečtiny do češtiny, morfologické určování sloves, skloňování podstatných a přídavných jmen.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět není určen pro studenty oboru klasický řecký jazyk a literatura!.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2010/LJBcA15