EN

FF:LJBcB04 Jazyky a písma (Itálie) - Informace o předmětu

LJBcB04 Jazyky a písma ant. Středomoří (Itálie)

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 13:00–13:50 A24
Předpoklady
Kurz je určen pro studenty FF, zvl. pro studenty všech oborů Ústavu klasických studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je podat studentům soustavný výklad o jazycích staré Itálie se zaměřením na archaické epigrafické doklady jednotlivých doložených jazyků, jejich typické rysy a formulářové zvyklosti.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni vyjmenovat a charakterizovat jednotlivé jazyky, kterými se mluvilo ve staré Itálii ve druhé polovině 1. tis. př. Kr. Studenti budou umět poznat epigrafické doklady latiny, falištiny, etruštiny, umberštiny, jihopikénštiny, oštiny a venetštiny. Budou umět přečíst texty a komentovat hlavní paleografické zvláštnosti a diskutovat o jejich obsahu v širším kontextu písemných tradic staré Itálie.
Osnova
 • 1. Místo latiny mezi indoevropskými jazyky.
 • 2. Jazyky ve staré Itálii v 1. tis. př. Kr.; jejich topografie a stupeň autochthonnosti.
 • 3. Počátky písma v Itálii; šíření řecké alfabety, její převzetí Etrusky a zprostředkování dalším kmenům ve staré Itálii.
 • 4.-5. Problém etruštiny (míra indoevropských elementů; míra autochthonnosti); písemné doložení, nástin systému jazyka (s ukázkami).
 • 6. Ostatní staroitalské jazyky neindoevropského původu: severopikénština, rétština, sikánština, ligurština, punština.
 • 7.-8. Klasifikace tzv. paleoitalských indoevropských jazyků: latina, faliština, umberština, jihopikénština, jazyky sabellské, oština, venétština, sikulština; jejich zájemný vztah (s ukázkami).
 • 9. Další indoevropské jazyky staré Itálie (keltština, lepontština; messapština; řečtina).
 • 10. Různé vrstvy v latinské slovní zásobě: indoevropská, středomořský substrát, různé adstráty; přejatá slova v latině; vlastní slovotvorba na protolatinských základech; specifické zdroje latinské slovní zásoby: zemědělství, pastevectví, kult aj.
 • 11. Otázka dialektů v rané latině (vztah latiny k falištině, k Praeneste); postavení Říma v raném Latiu; otázka mnohojazyčnosti v centrech střední a jižní Itálie; míra vzájemného ovlivňování.
 • 12.-13. Nejstarší latinské nápisy (od 7. stol do 5. stol. př. Kr., s výkladem textů) - před velkou mezerou v nápisném doložení mezi 450 a 350 př. Kr.
 • 14.-15. Charakteristika archaické latiny na základě četby archaických nápisů a literárních fragmentů z časového rozpětí od 2. pol. třetího do 90. let prvního stol. př. Kr.
Literatura
  povinná literatura
 • PULTROVÁ, Lucie, Daniela URBANOVÁ, Marie MALÁ a Jiří ŠUBRT. Archaická latina. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2006. 82 s. učební texty. ISBN 80-246-1165-1. info
  doporučená literatura
 • WACHTER, R. Altlateinische Inschriften. Bern, 1987. info
 • URBANOVÁ, Daniela a Václav BLAŽEK. Národy starověké Itálie, jejich jazyky a písma. Brno: Host, 2008. 328 s. ISBN 978-80-7294-292-3. info
  neurčeno
 • RAMAT, A. G. a P. RAMAT. Le lingue indoeuropee. Roma, 1993. info
 • VETTER, E. Handbuch der italienischen Dialekte. Heidelberg, 1953. info
 • PISANI, V. Le lingue dell`Italia antica oltre il latino. Roma, 1964. info
 • MEISER, G. Lautgeschichte der umbrischen Sprache. Innsbruck, 1986. info
 • CRISTOFANI, M. Introduzione all`etrusco. Firenze, 1991. info
 • VINE, B. Studies in Archaic Latin Inscriptions. Innsbruck, 1993. info
 • OLIVA, Pavel a Jan [historik] BURIAN. Civilizace starověkého Středomoří. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984. 549 s. info
 • PROSDOCIMI, A. L. a M. PANDOLFINI. Alfabetari e insegnamento della scrittura in Etruria e nell`Italia antica. Firenze, 1990. info
Výukové metody
Přednáška s prezentacemi.
Metody hodnocení
Vyžaduje se aktivní účast na přednášce, zápočet se uděluje na základě záverečného písemného testu. Písemná zkouška skládající se z 5 otázek zaměřených na základní pojmy disciplíny. Požadovaná úspěšnost 75 %.
Informace učitele
http://elf.phil.muni.cz/elf/course/enrol.php?id=670
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/LJBcB04