LMD_001 Textová kritika I

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr. (přednášející)
Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 11. 10. 10:00–11:40 G25, 12:00–13:40 G25, Pá 15. 11. 10:00–11:40 G25, 12:00–13:40 G25, Pá 6. 12. 10:00–11:40 G25, 12:00–13:40 G25
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 115 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s praktickými stránkami textové kritiky se zaměřením na středověký rukopisný materiál bohemikální provenience. Seznámí studenty s nejdůležitějšími metodologickými přístupy klasické i moderní textové kritiky, a to na příkladech jazykově latinských, staročeských a hornoněmeckých literárních památek.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:
- popsat nejdůležitější textověkritické přístupy ke středověkému rukopisnému materiálu
- chápat rozdíly a specifika jazykově různého středověkého materiálu s ohledem na jejich kritické zpřístupnění
- vysvětlit rozdíly v editaci různých typů historických textů
- aplikovat vhodnou metodu současné textové kritiky na rukopisný historický materiál
Osnova
 • Tradiční textová kritika versus textologie (Lachmann, Maas, Bédier, Lichačev); New Philology; Digital Turn
 • Středověký rukopisný materiál a jeho specifika: koncept autorské intence, mouvance, variance, kontaminace rukopisů, specifika latinského rukopisného materiálu
 • Specifika tradic editování starších českých textů: a) editace staročeských a středněčeských textů, b) tištěných a rukopisných textů.
 • Rozdílné tradice knižní kultury ve sféře rukopisných textů a tištěných textů. Vztah mezi vývojem typografie a pravopisu. Editace textů s dlouhou textovou tradicí.
 • Specifika tradic ediční filologie pro středověké německojazyčné texty; problematika jazykové normalizace – koncept tzv. klasické střední horní němčiny
Literatura
  povinná literatura
 • MAAS, Paul. Textkritik. Einleitung in die altertumswissenschaft. 1960. info
 • TROVATO, Paolo. Everything you always wanted to know about Lachmann's method : a non-standard handbook of genealogical textual criticism in the age of Post-Structuralism, cladistics, and copy-text. Edited by Michael D. Reeve. Prima edizione. Padova: Libreriauniversitaria.it edizioni, 2014. 355 stran. ISBN 9788862925280. info
  doporučená literatura
 • ČEŠKA, Josef. Textová kritika ve filologické praxi. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1973. info
 • Nichols, Stephen G. „Introduction: Philology in a Manuscript Culture.” Speculum. A Journal of Medieval Studies 65/1 (1990): 1–10
  neurčeno
 • Vintr, Josef. Zásady transkripce českých textů z barokní doby. Listy filologické, 121, 1998, s. 341–346.
 • Králík, Stanislav (ed.). 1981. Otázky současné komeniologie. Praha: Academia.
 • Vašák, Pavel. Textologie. Teorie a ediční praxe. Praha: UK, 1993.
 • Daňhelka, Jiří. Směrnice pro vydávání starších českých textů. Husitský Tábor, 8, 1985, s. 285–301.
 • Havel, Rudolf et al. Editor a text: úvod do praktické textologie. 2. vyd. Praha - Litomyšl: Paseka, 2006.
 • Valášek, Martin. Jindy a nyní. (K historii vydávání raně novověkých česky psaných textů). Listy filologické, 123, 2000, s. 149–156.
Výukové metody
Semináře a seminární diskuse; průběžná četba zadané sekundární literatury; prezentace zadaného výzkumného problému na zvoleném literárním díle.
Metody hodnocení
Kolokvium. Termín odevzdání zadané písemné práce: 31. 1. 2020, následuje ústní rozprava (termín bude stanoven individuálně).
Informace učitele
Bloková výuka v PS2019: 11. 10. 2019: 10.00-11.40, 12.00-13.40 15. 11. 2019: 10.00-11.40, 12.00-13.40 6. 12. 2019: 10.00-11.40, 12.00-13.40 Všechny semináře se uskuteční v učebně G25. Termín odevzdání zadané písemné práce: 31. 1. 2020, následuje ústní rozprava (termín bude stanoven individuálně).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/LMD_001