LMD_006 Latinská literatura středověké Evropy, 5. - 11. stol.

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 15 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
PROGRAM ( F008 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz podává přehled latinské literární produkce v Evropě od pozdní antiky (s důrazem na latinskou patristiku) do 11. století a ozřejmuje předpoklady literárního vývoje vznikající v pozdně římském období. Dále se poukazuje na specifické rysy středověké literatury, sleduje se vývoj nejvýznamnějších žánrů středolatinské literatury (především hagiografie, historiografie a světské i duchovní poezie). Zvláštní pozornost je soustředěna na nejdůležitější kulturní centra Evropy a na tzv. renesanční období středověku (v této části kurzu se důkladně probírá karolinská a ottonská renesance).
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen vysvětlit vývoj středolatinské literatury do 11. století; vyjmenovat a chronologicky seřadit profilové autory středolatinské prózy a poezie; charakterizovat jejich tvorbu a její význam; interpretovat nejvýznamnější latinské spisy daného období.
Osnova
 • 1) Nejvýznamnější žánry středolatinské literatury a nástin jejich vývoje
 • 2) Specifické rysy středověké literatury
 • 3) Předpoklady literárního vývoje v pozdně římském období
 • 4) Přehled latinské patristiky
 • 5) Tzv. období interim v různých částech Evropy
 • 6) 9.-10. století - Karolinská a Ottonská renesance
 • 7) 11. století - počátek rozkvětu středověké latinské literatury
Literatura
  povinná literatura
 • NECHUTOVÁ, Jana a Dana STEHLÍKOVÁ. Stručné dějiny latinské literatury středověku. 1. vyd. Praha: Arista - Baset, 2013. 312 s. ISBN 978-80-86410-70-8. info
  doporučená literatura
 • CURTIUS, Ernst Robert. Evropská literatura a latinský středověk. Vyd. 1. Praha: Triáda, 1998. 738 s. ISBN 80-86138-07-0. info
 • KUŤÁKOVÁ, Eva a Anežka VIDMANOVÁ-SCHMIDTOVÁ. Slovník latinských spisovatelů. Praha: Odeon, 1984. info
 • BRUNHÖLZL, Franz. Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters I. München: W. Fink, 1975. info
 • Letteratura latina medievale, (secoli VI-XV) :un manuale. Edited by Ferruccio Bertini - Claudio Leonardi. Firenze: SISMEL, 2002. xii, 512 s. ISBN 88-8450-098-2. info
 • BARTOŇKOVÁ, Daša. (ed., transl.) Gian Biagio Conte: Dějiny římské literatury. 2., revid. a dopl. vydání. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 2008. 800 s. sine. ISBN 978-80-86791-57-9. info
 • MANITIUS, Max. Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters. München: Beck, 1911. I. info
Výukové metody
Přednáška o jednotlivých tématech; četba vybraných ukázek z děl probíraných autorů.
Metody hodnocení
Pravidelná aktivní účast na kurzu (min. 75%); prezentace vybraného textu; ústní pohovor na základě jednoho z textů probíraných v seminářích.
Navazující předměty
Informace učitele
Vedle uvedené literatury vezme uchazeč v úvahu obsah přednášek a texty, jimiž byl výklad přednášky provázen.
Apart from the prescribed literature, students should also take into consideration the contents of lectures and the presented texts.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/LMD_006