LMKA09 Strategie tvůrčího překládání

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 0. 4 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 16:00–17:40 C31
Předpoklady
LMKA05 Teorie překladu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 8 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/8, pouze zareg.: 0/8, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/8
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs je zaměřen na rozvíjení dovednosti tvořit rozsáhlejší cílové překladové texty se specifickými funkcemi. Seminář seznámí studenty s teoretickým vymezením základních strategií překladatelského aktu v práci funkcionalisticky orientovaného překladatele a povede studenty k získání dovedností tyto strategie umět prakticky používat. Strategie vycházejí z kognitivněsémantického přístupu k textu.
Absolvent kurzu má být s to umět používat správné metody a techniky postupných fází tvorby překladového textu;
má být schopen aplikovat přiměřené maktostrategie;
má umět poznat stylové charakteristiky rozličných žánrů;
umět používat kognitivněsématické určení významu textu;
má umět rozlišit funkce rozličných žánrů;
má umět tvořit adekvátní komunikativní translát.
Osnova
 • 1. Strategie textově-analytické,
 • 2. strategie interpretační,
 • 3. strategie textově komunikační,
 • 4. strategie textotvorné,
 • 5. strategie evaluační,
 • 6. strategie optimalizační.
 • 7. Překladová kritika.
Literatura
 • Valcerová, A. Hľadanie súvislostí v básnickom preklade. Prešov: Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2006.
 • Hönig, H. G. – Kußmaul, P. Strategie der Übersetzung. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 1999 (nebo jiná vydání po r. 1991).
 • ČEJKOVÁ, Veronika a Mária KUSÁ. Slovak thinking on translation :1970-2009 : bibliography. Vyd. 1. Bratislava: Veda, 2010. 112 s. ISBN 9788022411691. info
 • FIŠER, Zbyněk. Překlad jako kreativní proces. Teorie a praxe funkcionalistického překládání. 1. vyd. Brno: Host, 2009. 320 s. Studium 28. ISBN 978-80-7294-343-2. info
 • Myslenie o preklade. Edited by Libuša Vajdová. 1. vyd. Bratislava: Kalligram, 2007. 184 s. ISBN 9788081010064. info
 • VAŇKOVÁ, Irena, Iva NEBESKÁ, Lucie SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ a Jasňa PACOVSKÁ. Co na srdci, to na jazyku : kapitoly z kognitivní lingvistiky. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2005. 343 stran. ISBN 8024609193. info
 • TURNER, Mark. Literární mysl : o původu myšlení a jazyka. Translated by Olga Trávníčková. Vyd. 1. Brno: Host, 2005. 278 s. ISBN 8072941305. info
 • STOLZE, Radegundis. Übersetzungstheorien : eine Einführung. 4. Aufl. Tübingen: Gunter Narr, 2005. 269 s. ISBN 382336197X. info
 • ŽÁK, Petr. Kreativita a její rozvoj. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2004. 315 s. ISBN 8025104575. info
 • STERNBERG, Robert J. Kognitivní psychologie. Translated by František Koukolík. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 636 s. ISBN 80-7178-376-5. info
 • THAGARD, Paul. Úvod do kognitivní vědy :mysl a myšlení. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 231 s. ISBN 80-7178-445-1. info
 • KUSSMAUL, Paul. Training the translator. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1995. ix, 176. ISBN 1556197047. info
 • PECHAR, Jiří. Otázky literárního překladu. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1986. 87 s. info
Výukové metody
Kombinace individuální a týmové práce. Domácí úkoly. Důraz je kladen na techniky optimalizace textu (přeformulování, volba jiných stylově příznakových prostředků, digrese, zkracování, změna pointy, změna perspektivy mluvčího apod.)
Metody hodnocení
Portfolio s přeloženými a komentovanými texty, event. zkouška.
Informace učitele
Požadavky ke zkoušce:
Studující odevzdá v elektronické podobě portfolio s protokoly s vypracovanými úkoly podle práce v hodinách a s domácími úkoly.
Dále odevzdá elektronicky protokol, který bude obsahovat návrh strategie tvorby cílového textu a deset komentovaných ukázek svého překladu problémových míst (originál + vlastní překlad). Text ke zpracování si vybere z nabídnutých studijních materiálů v ISu Podklady pro zkušební protokol Strategie překladu německého, resp. anglického textu.
Zkouška má podobu obhajoby zvolené argumentace. Kontaktní výuka se nekoná 3. 10. 2017. Studující se připravují samostudiem dle zadání v lekci.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Kurz je zakončen zkouškou (platí pro studenty Literatury a mezikulturní komunikace) nebo písemným kolokviem (platí pro všechny ostatní studenty).
Předmět je vyučován každoročně.
Pro posluchače oboru LMK je předmět povinný a přístupný od 2. semestru studia; pro posluchače bohemistiky předmět povinně volitelný (kredit B) s prerekvizitou absolvovaného kurzu Teorie překladu, pro ostatní volitelný (kred.C) se stejnou prerekvizitou.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/LMKA09