LMKA_a10 Literární dílo: pozorování, analýza, interpretace, kontextualizace

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Petr Vokřínek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou sudou středu 12:00–15:40 B2.22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 11 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/11, pouze zareg.: 5/11
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář má tři hlavní cíle: první z nich je vytvořit pro absolventy bakalářského studia různých oborů sdílenou platformu pro diskusi o literárním díle, které je chápáno jako jeden z řady mediálních produktů kultury. Studenti si přitom osvojí nástroje pozorování, popisu a analýzy vlastností a uspořádání literárního díla na základě obeznámení se základními pojmy moderní poetiky a potenciálem jejich užití. To vytváří podmínky pro dosažení druhého cíle, který zahrnuje schopnost jednak interpretovat individuální dílo, jednak typologizovat či komparovat celé skupiny děl v synchronní i historické perspektivě či pozorovat jejich přenos mezi kulturami. Třetím cílem je dosažení předpokladů pro následné studium a kritickou analýzu metodologií, které budou rozvíjeny v dalších kurzech, zvláště pak metodologie intermediální. Poetika literárního díla je proto důsledně vypracovávána jako poetika svébytného média, současně ale tak, aby bylo na základě této zkušenosti v budoucnu snazší sledovat a popisovat vlastnosti jiných mediálních produktů (jako jsou film, výtvarné dílo či virtuální realita), konceptualizovat obecné a specifické vlastnosti jednotlivých médií a sledovat jejich vzájemné působení.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- postihnout a popsat jedinečné rysy literárního díla,
- využít této charakteristiky v dílčích analýzách a komplexní interpretaci literárního díla,
- zobecnit sdílené vlastnosti literárních děl jako kategorie poetiky,
- využít poetiku jako nástroj výkladu historického vývoje literatury,
- rozpoznat na základě poetologických pozorování vztahy mezi literárními díly,
- osvojit si v budoucnu způsoby pozorování a pojmové uchopení produktů dalších médií.
Osnova
 • Strukturace a významové sjednocení díla
 • Literární kompetence. Čtenářské vnímání a badatelské pozorování díla
 • Poetika jako nástroj teorie a dějin literatury
 • Žánr jako komunikační konvence
 • Styl jako parametr autorské a historické poetiky
 • Básnický jazyk a obraznost literatury
 • Motiv a téma. Výstavba komplexních literárních celků
 • Vyprávění jako konstrukce fikčního světa a zprostředkování zkušenosti
 • Intertextuální vztahy
 • Mediálně specifická a intermediální poetika literatury
 • Analýza, interpretace a nadinterepretace
Literatura
  doporučená literatura
 • FILIP, Jiří a Josef BRUKNER. Větší poetický slovník. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1968. 321 s. info
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704. info
 • Slovník novější literární teorie : glosář pojmů. Edited by Richard Müller - Pavel Šidák. Vydání první. Praha: Academia, 2012. 699 stran. ISBN 9788020020482. info
 • Průvodce po světové literární teorii 20. století. Edited by Vladimír Macura - Alice Jedličková. Vydání první. Brno: Host, 2012. 839 stran. ISBN 9788072948482. info
 • MOCNÁ, Dagmar a Josef PETERKA. Encyklopedie literárních žánrů. 1. vyd. Litomyšl: Paseka, 2004. 699 s. ISBN 807185669X. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Interpretace básní (2. přepracované vydání). Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. 186 s. ISBN 80-210-1694-9. info
 • HODROVÁ, Daniela. --na okraji chaosu-- :poetika literárního díla 20. století. Vyd. 1. Praha: Torst, 2001. 865 s. ISBN 80-7215-140-1. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Na cestě ke smyslu : poetika literárního díla 20. století. Vyd. 1. Praha: Torst, 2005. 1051 s. ISBN 8072152440. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Pohledy zblízka : zvuk, význam, obraz : poetika literárního díla 20. století. Vyd. 1. Praha: Torst, 2002. 589 s. ISBN 8072151711. info
 • Poetika české meziválečné literatury : (proměny žánrů). 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1987. 351 s. info
 • Proměny subjektu. Edited by Daniela Hodrová. Pardubice: Mlejnek, 1994. ISBN 80-85778-02-5. info
 • ZEMAN, Milan. Rozumět literatuře : interpretace základních děl české literatury. část 1. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 393 s. info
 • TÁBORSKÁ, Jiřina a Milan ZEMAN. Česká literatura 1945-1970 : interpretace vybraných děl. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 427 stran. ISBN 8004239730. info
 • Český Parnas : literatura 1970-1990 : interpretace vybraných děl 60 autorů [29931]. Praha: Galaxie, 1993. ISBN 80-85204-07-X. info
 • V souřadnicích volnosti : česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Edited by Petr Hruška. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 738 s. ISBN 9788020016300. info
 • V souřadnicích mnohosti : česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Edited by Alena Fialová - Petr Hruška - Lenka Jungmannová. Vydání první. Praha: Academia, 2014. 817 stran. ISBN 9788020024107. info
 • PETERKA, Josef. Teorie literatury pro učitele. Praha: Univerzita Karlova, 2001. 287 s. ISBN 8072900455. info
 • ŠIDÁK, Pavel. Úvod do studia genologie : teorie literárního žánru a žánrová krajina. Vyd. 1. Praha: Akropolis, 2013. 325 s. ISBN 9788074700408. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
Průběžné dílčí úkoly ověřující osvojení pojmosloví poetiky a schopnost popsat daný literární jev a transformací či vlastní kreací doložit pochopení jeho povahy.
Závěrečný písemný test využívá obdobných úloh k prověření získaných kompetencí: identifikovat a klasifikovat určitý jev, objasnit jeho podstatu, popsat vlastnosti konkrétního textu a analyzovat jejich funkci, komparovat a typologizovat soubor jevů apod.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/LMKA_a10